Nieuw fietspad door polder het Oudeland van Strijen

Iedere dag fietsen er gemiddeld 200 scholieren vanaf Strijen naar de middelbare scholen in Klaaswaal en Oud-Beijerland. Zij gaan vaak over smalle dijken. Voor hen is het belangrijk dat er een veilige fietsroute is. Daarom willen wij een vrijliggend fietspad realiseren tussen Strijen en Oud-Beijerland. Dan hoeven fietsers de weg niet te delen met het drukke auto- en vrachtverkeer.

Om het landschap zo min mogelijk aan te passen, willen wij de bestaande inspectiewegen met elkaar verbinden. Op die manier ontstaat er een fietsroute vanaf de Bovenweg tot aan het bestaande fietspad van de Hoekseweg in Strijen. Deze fietsroute is bijna 5 km lang.

Bij oversteekpunten komen snelheidsverlagende drempels voor gemotoriseerd verkeer en krijgt de fietser voorrang. Op deze manier zorgen wij voor de veiligheid van onze scholieren en andere fietsers.

Gemeente Hoeksche Waard vindt het belangrijk dat er veilige fietspaden zijn in de Hoeksche Waard. Daarom investeren wij in goede fietsverbindingen tussen de dorpen. Eén van deze verbindingen is de route van Strijen naar Westmaas richting Oud-Beijerland. Hiervoor werken we samen met de provincie Zuid-Holland.

Voor vragen over het project kunt u terecht bij Lennard Herweijer, bereikbaar via telefoonnummer 140186 of via e-mail lennard.herweijer@gemeentehw.nl.

Nieuws

7 juni 2024: Warm welkom voor weidevogels

Om een betere indicatie te krijgen over het fietspad kunt u een animatievideo kijken op YouTube

Wil u weten waar het fietspad komt te liggen? Kijk dan hier op de kaart.

Bent u benieuwd naar de vragen en reacties van de inloopavond? Klik dan op deze link

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Fietsroute Oudeland – Strijen’ lag tot 23 maart 2023 ter inzage.  

U kunt de stukken bekijken op de website Ruimtelijke plannen (onder plannummer: NL.IMRO.1963.BPFietspadOudeland-ON01), of via deze link.

Op maandag 21 augustus 2023 ontvingen wij een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft de realisatie en gebruik van een fietspad in het Natura 2000-gebied Oudeland van Strijen in gemeente Hoeksche Waard.

Wij besluiten:

• de aangevraagde vergunning te verlenen;
• de in het vervolg van dit besluit opgenomen voorschriften te verbinden aan deze vergunning;
• de aanvraag en de aanvullende gegevens van dinsdag 10 oktober 2023 onderdeel te laten zijn van deze vergunning;
• dat deze vergunning en de daaraan verbonden voorschriften voor het gebruik van het fietspad voor onbepaalde tijd wordt verleend.

De relevante documenten lagen vanaf donderdag 28 december 2023 tot en met woensdag 7 februari 2024 ter inzage. Gedurende deze termijn kon een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. De beschikking is bekend gemaakt op de website overheid.nl.

Bestemmingsplan

De raad van gemeente Hoeksche Waard stelde op 30 januari 2024 het bestemmingsplan ‘Fietsroute Oudeland – Strijen’ gewijzigd vast.

Het ontwerpbestemmingsplan lag van donderdag 9 februari 2023 tot en met woensdag 22 maart 2023 ter inzage. Tijdens deze periode kon iedereen zienswijzen indienen. Wij ontvingen zienswijzen, deze zienswijzen gaven aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.

Het bestemmingsplan wordt op de volgende onderdelen aangepast;

  • Er worden beschermende regelingen opgenomen in verband met de buisleidingenstraat.
  • De toelichting op het bestemmingsplan wordt op een aantal onderdelen aangepast.
  • De relevante informatie die verband houdt met de weidevogelcompensatie is gebundeld in 1 document, het Compensatieplan. De informatie die in eerdere bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan was opgenomen, is daarmee geactualiseerd en aangevuld, ook in verband met de diverse vervolgstappen die inmiddels zijn gezet. Het Compensatieplan vormt een nieuwe bijlage bij het bestemmingsplan.

Vaststellingsbesluit en bestemmingsplan

Van donderdag 8 februari tot en met woensdag 20 maart 2024 lagen het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan ‘Fietsroute Oudeland – Strijen’ en alle bijlagen ter inzage.

Op 21 augustus 2023 hebben wij een aanvraag om vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft de realisatie en gebruik van een fietspad in het Natura 2000-gebied Oudeland van Strijen in de gemeente Hoeksche Waard.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Op grond van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet is het oude recht, in dit geval de Wet natuurbescherming, nog van toepassing op de onderhavige procedure.

Besluit

Wij besluiten:

  • de aangevraagde vergunning te verlenen;
  • de in het vervolg van dit besluit opgenomen voorschriften te verbinden aan deze vergunning;
  • de aanvraag en de aanvullende gegevens van 10 oktober 2023 onderdeel te laten zijn van deze vergunning.

De beschikking met zaaknummer 01079109 is bekend gemaakt op de website overheid.nl.