Woonwagens en standplaatsen

In 1999 is de Woonwagenwet ingetrokken en werd het woonwagenbeleid gedecentraliseerd. De afgelopen jaren deed een aantal instanties (waaronder het Europese Hof van de Rechten van de Mens) uitspraken over het mensenrechtelijk kader dat voor woonwagenbewoners geldt. Zij stellen dat het beleidskader dat ontwikkeld is bij het intrekken van de Woonwagenwet niet meer voldoet.

In mei 2017 bracht de Nationale ombudsman een rapport uit waarin hij stelde dat het Rijk en de gemeenten het recht van woonwagenbewoners om te leven volgens hun culturele identiteit onvoldoende erkennen en faciliteren. Het Rijk (ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) werkte dit uit in het “Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid”. Dit beleidskader geeft gemeenten kaders voor het lokale woonwagenbeleid.   

Op basis van het ‘Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’ onderzochten wij de behoefte aan standplaatsen in de gemeente Hoeksche Waard. Hieruit blijkt dat er behoefte is aan het realiseren van ongeveer 15 extra toekomstbestendige woonwagenplaatsen verdeeld over 3 tot 5 locaties.   

Wij stelden het Woonwagen- en standplaatsenbeleid Hoeksche Waard 2022 op. Het ontwerp voor dit beleid lag ter inzage van 17 november tot en met 28 december 2022. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.  Wij stelden het Woonwagen- en standplaatsenbeleid daarom op 7 februari 2023 ongewijzigd vast. Tegen het vaststellen van het beleid staan geen rechtsmiddelen open.

In het woonwagen- en standplaatsenbeleid beschrijven wij hoe wij de rechten van de woonwagenbewoners faciliteren. Woonwagenbewoners hebben het recht om te leven volgens hun culturele identiteit. In dit kader hebben woonwagenbewoners recht op:

  • een standplaats binnen redelijke termijn;
  • het recht op adequate huisvesting;
  • eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven;
  • gelijke behandeling.

De gemeente is nu op zoek naar geschikte locaties voor het plaatsen van woonwagens. Wij bekijken daarvoor allerlei locaties in de hele Hoeksche Waard. Wij verwachten dat dit onderzoek langere tijd zal duren.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Nathalie van Prooijen. Zij is te bereiken via telefoonnummer 088-647 1771 of via e-mailadres: nathalie.vanprooijen@gemeentehw.nl.