Woningbouwprogrammering

Woningbehoefte en woningbouwprogrammering

Iedere gemeente maakt afspraken met de provincie over het aantal woningen dat gebouwd wordt en welke ontwikkelplannen dit zijn. Deze afspraken staan in de Woningbouwprogrammering. We vinden het belangrijk dat de woningen die gebouwd worden, aansluiten bij de wensen en behoeften van de (toekomstige) inwoners van de Hoeksche Waard. Daarom is er een Woningbehoefteonderzoek gedaan. Dit Woningbehoefteonderzoek geeft richting aan welke woningbouwprojecten wij opnemen in de Woningbouwprogrammering voor de komende 10 jaar.

De woningbouwprogrammering is een vast onderdeel van het gemeentelijk woonbeleid. In de woningbouwprogrammering reguleert het college het aanbod van nieuwe woningen. Het aanbod wordt afgestemd op de kwantitatieve en kwalitatieve vraag. Dat is nodig om bijvoorbeeld overprogrammering te voorkomen, of er juist voor te zorgen dat er voldoende wordt gebouwd. Het college actualiseert de woningbouwprogrammering jaarlijks.

De woningbouwprogrammering is een dynamisch stuk. Het is een overzicht waarbij  initiatieven per locatie worden benoemd met een onderverdeling in harde plancapaciteit en zachte plancapaciteit (mogelijke ontwikkellocaties) en de bijbehorende soorten woningen.

De woningbouwprogrammering heeft geen directe juridische status. Aan vermelding op de lijst van ontwikkellocaties kunnen betrokken partijen geen rechten ontlenen; de aantallen woningen die bij elke locatie zijn genoemd zijn indicatief.

In het Woningbehoefteonderzoek  is onderzocht wat de woningbehoefte per dorp is en hoe deze zich ontwikkelt in de toekomst (10 jaar vooruit). Denk hierbij aan aantallen woningen, typen, huur of koop, prijsklassen en voor welke doelgroepen. Ook is er onderzocht wat de behoeften zijn op het gebied van wonen en zorg, speciale woonvormen of wonen voor speciale doelgroepen. Het Woningbehoefteonderzoek geeft richting aan de Woningbouwprogrammering. Het Woningbehoefteonderzoek staat bij formulieren aan de rechterzijde van deze pagina.

In de Woningbouwprogrammering staat waar binnen de gemeente de komende 10 jaar nieuwe woningen worden gebouwd. Het zijn de afspraken tussen gemeente Hoeksche Waard en provincie Zuid-Holland. Het Woningbehoefteonderzoek geeft richting aan wat er in het programma wordt opgenomen. Daarnaast wordt er rekening gehouden met kwaliteit, zoals duurzaamheid, toekomstbestendigheid, meerwaarde voor de omgeving, de manier waarop de nieuwbouw past binnen het dorp of het landschap en de kernkwaliteiten van de Hoeksche Waard behoudt én versterkt.

De Woningbouwprogrammering is een overzicht van ontwikkelplannen voor de komende 10 jaar met de aantallen woningen per dorp. Er zijn 3 soorten plannen:

  1. harde plannen, met een vastgesteld bestemmingsplan of vergunning;
  2. zachte plannen, met een voorontwerp- of ontwerpbestemmingsplan;
  3. initiatieven, met een voorontwerp of principeverzoek.

Als er een nieuw plan is, dan wordt er getoetst of deze past bij de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte en deze binnen de programmering past.

Uit het overzicht aan ontwikkelplannen kunnen geen rechten ontleend worden door (betrokken) partijen. Ieder jaar wordt de Woningbouwprogrammering bijgewerkt naar de nieuwe stand van zaken voor een periode van 10 jaar.

Heeft u vragen over het Woningbehoefteonderzoek, de Woningprogrammering of wilt u deze inzien? Neem dan contact op met Barry Oudhuis, senior adviseur wonen bij gemeente Hoeksche Waard. U kunt hem telefonisch bereiken via 14 0186 of 088 – 647 38 18 of per e-mail barry.oudhuis@gemeentehw.nl.