Prestatieafspraken Wonen

HW Wonen, Huurdersvereniging Hoeksche Waard, Kerngroep Wonen Welzijn Zorg en gemeente Hoeksche Waard werken nauw samen aan vitale dorpen in de Hoeksche Waard. Met elkaar willen wij in alle dorpen voldoende passende, levensloopbestendige, duurzame en betaalbare huurwoningen. Dit om te zorgen dat de huidige en toekomstige generaties goed kunnen wonen.

Op deze afbeelding staan de prestatieafspraken die we gemaakt hebben voor 2023 en 2024.

Jaarlijks maken we met elkaar prestatieafspraken over hoe wij hieraan werken voor de sociale huursector. De afspraken gaan over beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, Passend wonen en goed wonen in een prettige woonomgeving. Op 8 december 2022 ondertekenden de partijen de prestatieafspraken voor 2023-2024.

De behoefte aan sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard is groot. De woningcorporatie zorgt voor huurwoningen voor juist die groep mensen die het het hardst nodig heeft. Om te blijven zorgen voor voldoende sociale huurwoningen nu en in de toekomst, is het bouwen van nieuwe woningen hard nodig. In de gezamenlijke afspraken tussen HW Wonen, het huurdersplatform en gemeente wordt hiervoor gezorgd

Deze afspraken sluiten goed aan bij de ambities van de gemeente, om in te spelen op de toenemende vraag naar woningen; Hoeksche Waard breed, maar ook per dorp of kern. Door het bouwen van de juiste woningen op de juiste plek bouwen we aan een toekomstbestendige woningvoorraad en aan het behoud van een vitale Hoeksche Waard.

Het Huurdersplatform is akkoord met de wijze waarop in de prestatieafspraken de belangen van de huurders zijn vertegenwoordigd. En heeft zich dit jaar in het bijzonder ingezet voor afspraken voor meer nieuwbouw van sociale huurwoningen. Zij heeft de gemeente gevraagd hiervoor ruimte te creëren en samen met HW Wonen te zorgen voor meer (huur)woningen in de Hoeksche Waard.

HW Wonen en de gemeente zetten zich samen in voor de realisatie van een tijdelijk vorm van wonen: Flexwonen. Met Flexwonen wordt er voorzien in woonruimte voor een heel diverse groep huishoudens, die tijdelijk huisvesting (maximaal 2 jaar) nodig heeft. Mogelijk ook in combinatie met ondersteuning.

Een andere afspraak gaat over de toenemende behoefte aan woonvormen voor ouderen. Hierin komen meerdere maatschappelijke ontwikkelingen samen. Denk hierbij aan de snelle vergrijzing, het toenemende personeelstekort in de zorg en de trend om het wonen op oudere leeftijd meer samen te beleven om vereenzaming te voorkomen. Met diverse pilots wordt, ook samen met zorgpartners, vormgegeven aan deze behoefte.


De 5 voormalige gemeenten van de Hoeksche Waard hebben in 2016 de Energievisie Hoeksche Waard 2016-2020 met uitvoeringsprogramma vastgesteld. In de Energievisie is als doelstelling opgenomen om in 2040 (10 jaar eerder dan de ambities van het Rijk) een energieneutrale regio te zijn. Dat wil zeggen dat in 2040 de energie die in de Hoeksche Waard wordt verbruikt ook lokaal duurzaam wordt opgewekt.

Om aan deze doelstelling te voldoen, realiseert HW Wonen alle nieuwbouwwoningen gasloos en zoveel mogelijk met ‘Nul op de meter’. Evalueren van de ervaringen van huurders van deze woningen is belangrijk voor het gebruik van de woning en de ontwikkeling van toekomstige nieuwbouwwoningen. Daarnaast worden de bestaande woningen tot 2030 zoveel mogelijk energiezuinig gemaakt.


De Regionale Woonvisie vormt de basis voor de prestatieafspraken, waarin beschreven is welke bijdragen de partijen leveren aan een toekomstbestendige huurwoningvoorraad in de gemeente. Het inspelen op de veranderende, brede woonvraag staat hierbij centraal: passend wonen voor iedereen.