Verkenning nieuwe hoogspanningsverbinding (380 kV-verbinding)

Gemeente Hoeksche Waard en omliggende regiogemeenten zijn door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT geïnformeerd over de noodzaak van een nieuwe (bovengrondse) hoogspanningsverbinding (380 kV-verbinding). TenneT en het ministerie onderzoeken in de hele regio wat een goede plek is voor de aanleg van deze nieuwe hoogspanningsverbinding. Een deel van het oosten van de Hoeksche Waard valt ook binnen dit zoekgebied. Dit betekent dat er mogelijk door een deel van de Hoeksche Waard een nieuwe (bovengrondse) hoogspanningsverbinding wordt aangelegd. Omdat deze nieuwe verbinding mogelijk voor een deel door het oosten van de Hoeksche Waard loopt, wordt gemeente Hoeksche Waard in dit gehele proces betrokken als gesprekspartner. Het ministerie neemt het uiteindelijke besluit over de (ligging van de) verbinding.

Om elektriciteitslevering ook in de toekomst te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat het elektriciteitsnet op verschillende plekken in Nederland wordt uitgebreid. Zo willen TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voorkomen dat de huidige hoogspanningsverbinding die van Krimpen aan den IJssel naar Geertruidenberg loopt rond 2030 overbelast raakt. Ook kan door de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding aan de groeiende elektriciteitsbehoefte worden voldaan. Gemeente Hoeksche Waard vraagt aan het ministerie van EZK en TenneT om bij het onderzoeken van mogelijkheden aandacht te hebben voor inwonersparticipatie.

De energietransitie – de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame vormen van energie – is in volle gang. Mede als gevolg van de Regionale Energiestrategieën neemt het aandeel duurzame energie (bijvoorbeeld van zon en wind) toe, zowel van energie opgewekt op land als op zee. Dit alles zorgt voor een groeiende vraag naar capaciteit in onder andere het landelijk hoogspanningsnet om de opgewekte energie te kunnen verdelen onder iedereen die energie verbruikt. Het ministerie van EZK en TenneT hebben aan gemeenten laten weten dat er een (dreigend) tekort aan capaciteit is op het landelijke hoogspanningsnetwerk. Om dit op te lossen is een verdubbeling van de capaciteit nodig op het traject Krimpen aan den IJssel – Geertruidenberg. Vanwege de noodzaak is de planning dat de nieuwe hoogspanningsverbinding in 2030 klaar moet zijn. TenneT ziet 2 mogelijke verbindingen (de exacte tracés zijn nog niet bekend):

  1. Krimpen aan den IJssel – Geertruidenberg
  2. Crayestein – Geertruidenberg

Het zoekgebied voor de nieuwe verbinding omvat 15 gemeenten en 2 provincies. Samen met hen is gemeente Hoeksche Waard in gesprek om te kijken of er regionaal overeenstemming te vinden is over een voorkeurstracé voor de hoogspanningslijn.

Onderzoeksroutes bekend voor nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding

De verkenningsfase van het project ‘Hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg – Krimpen aan den IJssel of Crayestein’ heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Na de bekendmaking van de eerste plannen in januari 2023 en het concept-onderzoeksplan in mei 2023, is begin 2024 het definitieve onderzoeksplan voltooid. Dit onderzoeksplan, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), is tot stand gekomen op basis van 699 reacties (zienswijzen) die zijn ingediend op de concept-NRD en op basis van advies van betrokken overheden en van de commissie voor de milieueffectrapportage. U vindt de NRD op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  

De 699 reacties (zienswijzen) die zijn ingediend heeft het projectteam een reactie gegeven. De reacties zijn terug te lezen in de Nota van Antwoord. De Nota van Antwoord staat sinds 9 februari op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Komende maanden wordt onderzoek gedaan naar onder andere de gevolgen voor het milieu (milieueffecten), kosten, haalbaarheid en toekomstvastheid van de tien mogelijke routes. De resultaten van deze onderzoeken worden uitgewerkt in een milieu-effectrapport (MER) en Integrale effectenanalyse (IEA). Op basis hiervan, en op basis van advies van regionale overheden, maakt de minister voor Klimaat en Energie samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een keuze voor de route. Dit is naar verwachting in de loop van 2025. 

Meer informatie over de procedure, planning en hoe u kunt reageren op de plannen vindt u op de website van Bureau Energieprojecten. Op deze website staat ook het telefoonnummer waar u naar kunt bellen om uw reactie op de plannen te geven of vragen te stellen. Ook vindt u meer informatie op de website van netbeheerder TenneT.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Via de projectpagina van TenneT kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De overgang naar het gebruik van duurzame energie is belangrijk voor de toekomst van Nederland. Alleen zo zorgen we dat ook in de toekomst stroom uit onze stopcontacten blijft komen. We stoten minder CO₂ uit en Nederland blijft leefbaar voor generaties na ons. En we zorgen dat onze economie zich kan blijven ontwikkelen. Om duurzame energie te vervoeren zijn ook aanpassingen noodzakelijk in ons huidige energiesysteem. Gemeente Hoeksche Waard is net als verschillende andere gemeenten en regio’s in Nederland een belangrijke schakel in het nieuwe energiesysteem. Vanwege de centrale ligging tussen de haven van Rotterdam, (toekomstige) windparken op zee, hoogspanningsstations en industriegebieden meer landinwaarts zoals Moerdijk, krijgt de Hoeksche Waard in de komende jaren te maken met verschillende landelijke projecten voor het vernieuwen van het energiesysteem. Deze projecten worden gecoördineerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Vanuit deze projecten is het mogelijk dat nieuwe (bovengrondse) hoogspanningsverbindingen en ondergrondse buisleidingen door een deel van de Hoeksche Waard gaan lopen. Of dat al bestaande netwerken worden uitgebreid.
Gemeente Hoeksche Waard volgt de ontwikkelingen binnen de verschillende landelijke projecten voor het vernieuwen van het energiesysteem nauwlettend. We kijken wat de belangen en mogelijke gevolgen zijn voor de Hoeksche Waard, het landschap en de plannen die de Hoeksche Waard zelf heeft. Deze brengen we onder de aandacht van EZK en betrokken netwerkbedrijven tijdens gesprekken en door te reageren op (formele) stukken. En we benadrukken dat het belangrijk is dat projecten in samenhang worden opgepakt, waarbij onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties goed worden betrokken en geïnformeerd. Voor alle projecten geldt dat de gemeente geen besluitvormende rol heeft.

Start volgende fase nieuwe hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg – Krimpen aan den IJssel of Crayestein

In 2030 dreigt er op de bestaande hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel een knelpunt te ontstaan. Die verbinding heeft dan de maximale capaciteit bereikt en kan niet verder opgewaardeerd worden. Daarom komt er een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein, bij Dordrecht.

Van vrijdag 26 mei 2023 tot en met donderdag 6 juli 2023 lag de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor dit project ter inzage. In de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft is beschreven door TenneT welke 10 mogelijke routes onderzocht worden, wat er dan precies onderzocht gaat worden en hoe dit wordt gedaan. Iedereen kon op de concept Notitie reageren door het indienen van een zienswijze tussen 26 mei en 6 juli 2023. Daarna wordt de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld, waarna de onderzoeken kunnen starten.

De resultaten van deze onderzoeken worden beschreven in het milieueffectrapport (MER) en de Integrale Effectenanalyse (IEA). Het streven is om in 2025 een voorkeursalternatief vast te stellen. Na 2027 wordt de nieuwe verbinding gebouwd.

Het voornemen en voorstel voor participatie

Van vrijdag 13 januari tot en met 23 februari 2023 hebben het voornemen en voorstel voor participatie van dit project ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om te reageren door een schriftelijke of mondelinge reactie te geven op het voornemen en voorstel voor participatie. De reacties worden betrokken bij het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hierna concept-NRD). De concept-NRD beschrijft het project en welke routes (tracéalternatieven) er onderzocht worden. Het voornemen en voorstel voor participatie is nog te downloaden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Tussen 24 januari en 15 februari 2023 vonden 5 inloopbijeenkomsten en een online informatiebijeenkomst plaats. Vanuit het ministerie van EZK en TenneT werd geen fysieke inloopbijeenkomst georganiseerd in de Hoeksche Waard. Om inwoners van de Hoeksche Waard toch de kans te geven bij een fysieke bijeenkomst aanwezig te zijn, stelde de gemeente een ruimte in het gemeentehuis in Maasdam beschikbaar om de online informatiebijeenkomst samen met de gemeente bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomsten konden deelnemers vragen over het voornemen, het voorstel voor participatie en de procedure stellen. De presentaties die online zijn gegeven, de vragen die zijn gesteld en de antwoorden daarop vanuit het ministerie van EZK en TenneT kunt u terugvinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.