Delta Rhine Corridor

Hynetwork Services (100% dochteronderneming van Gasunie), Gasunie Transport Services (100% dochteronderneming van Gasunie) en de Delta Rhine Corridor Partners hebben het plan een bundel buisleidingen naast elkaar te ontwikkelen voor het ondergrondse transport van stoffen tussen Rotterdam, Geleen en de Duitse grens: een Delta Rhine Corridor. Het plan is om de buisleidingen zoveel mogelijk in één keer te ontwikkelen en aan te leggen. Dit beperkt de overlast voor de omgeving, bespaart tijd in de besluitvorming en scheelt kosten tijdens de uitvoering. 

De Delta Rhine Corridor vertegenwoordigt een infrastructuur met verschillende buisleidingen voor waterstof, CO₂, lpg, propeen, ammoniak en mogelijk ook gelijkstroom en aardgas, tussen de Rotterdamse haven en Noordrijn-Westfalen, via industrieclusters Moerdijk en Chemelot. 

Het te onderzoeken tracé gaat ook over het grondgebied van gemeente Hoeksche Waard.

De industrieclusters Rotterdam, Moerdijk, Chemelot en het Ruhrgebied in Duitsland hebben een dringende vraag naar nieuwe buisleidingenverbindingen met de haven van Rotterdam. De buisleidingenbundel faciliteert de verduurzaming van (industrie)clusters in Nederland en Duitsland én stelt Havenbedrijf Rotterdam in staat om de beoogde positie als waterstofhub van Noordwest-Europa in te nemen. Het transport van propeen en lpg kan zo van het spoor of scheepvaart naar ondergronds gaan, wat veiliger is en minder stikstof uitstoot. Het transport van waterstof en CO2 stelt de industrie in staat om grote hoeveelheden groene waterstof af te nemen en efficiënt CO2 op te slaan onder de Noordzee. De Delta Rhine Corridor valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) van de Rijksoverheid.

Op vrijdag 26 mei 2023 startte de verkenningsfase van de Delta Rhine Corridor met de publicatie van het Voornemen en het voorstel voor participatie.

De reacties die zijn ingediend, zijn meegenomen bij het opstellen van concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) en zijn gebruikt om het participatieproces verder uit te werken. In de cNRD staat welke tracé-alternatieven en varianten verder onderzocht worden en welke alternatieven zijn afgevallen. Oftewel: waar kunnen de leidingen komen te liggen? Daarnaast geeft de cNRD een overzicht van de thema’s die in het Milieueffectrapport (MER) onderzocht worden en op welke manier dit gebeurt.

De reacties zijn beantwoord in de reactienota. Dit document is per 26 Januari 2024 gepubliceerd. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u het Voornemen en voorstel voor participatie, de inspraakbundel en de reactienota.

Ontdek meer bij de online talkshow

Voor meer informatie kunt u kijken naar een online talkshow over de Delta Rhine Corridor. U kunt de uitzending hier bekijken.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar kunt u ook over de samenhang lezen met het Waterstof Netwerk Zuidwest-Nederland en Net op zee – Nederwiek 3. U kunt ook terecht op de website van de Gasunie. Hier kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief.

De overgang naar het gebruik van duurzame energie is belangrijk voor de toekomst van Nederland. Alleen zo zorgen we dat ook in de toekomst stroom uit onze stopcontacten blijft komen. We stoten minder CO₂ uit en Nederland blijft leefbaar voor generaties na ons. En we zorgen dat onze economie zich kan blijven ontwikkelen. Om duurzame energie te vervoeren zijn ook aanpassingen noodzakelijk in ons huidige energiesysteem. Gemeente Hoeksche Waard is net als verschillende andere gemeenten en regio’s in Nederland een belangrijke schakel in het nieuwe energiesysteem. Vanwege de centrale ligging tussen de haven van Rotterdam, (toekomstige) windparken op zee, hoogspanningsstations en industriegebieden meer landinwaarts zoals Moerdijk, krijgt de Hoeksche Waard in de komende jaren te maken met verschillende landelijke projecten voor het vernieuwen van het energiesysteem. Deze projecten worden gecoördineerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Vanuit deze projecten is het mogelijk dat nieuwe (bovengrondse) hoogspanningsverbindingen en ondergrondse buisleidingen door een deel van de Hoeksche Waard gaan lopen. Of dat al bestaande netwerken worden uitgebreid.
Gemeente Hoeksche Waard volgt de ontwikkelingen binnen de verschillende landelijke projecten voor het vernieuwen van het energiesysteem nauwlettend. We kijken wat de belangen en mogelijke gevolgen zijn voor de Hoeksche Waard, het landschap en de plannen die de Hoeksche Waard zelf heeft. Deze brengen we onder de aandacht van EZK en betrokken netwerkbedrijven tijdens gesprekken en door te reageren op (formele) stukken. En we benadrukken dat het belangrijk is dat projecten in samenhang worden opgepakt, waarbij onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties goed worden betrokken en geïnformeerd. Voor alle projecten geldt dat de gemeente geen besluitvormende rol heeft.