Circulaire economie

De grondstoffenvoorraad is eindig en raakt snel op. Daarom werkt gemeente Hoeksche Waard toe naar een 100% circulaire economie in 2050. Binnen zo’n economie behouden grondstoffen hun waarde en bestaat er geen afval meer. Daarnaast levert een circulaire economie een belangrijke bijdrage aan de CO2-vermindering. En zorgt deze voor het ontstaan van nieuwe markten en nieuwe werkgelegenheid. Bovendien worden we zo minder afhankelijk van de import van primaire grondstoffen.

Uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma geeft weer hoe we als Hoeksche Waard toe willen werken naar een 100% circulaire economie in 2050. Samen met onze partners, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Kansenkaart bedrijfsleven

We hebben voor het bedrijfsleven een kansenkaart opgesteld over circulaire economie. Er is een analyse gemaakt van grondstofstromen en er zijn innovatietafels gehouden.

Cirkelstad

Gemeente Hoeksche Waard is lid van Cirkelstad Drechtsteden. Dit platvorm richt zich op circulair bouwen. Het doel is om samen toe te werken naar opschaling en versnelling en steeds meer circulariteit toe te passen bij bouwprojecten.  Onze opgedane kennis willen we graag delen met (bouw)bedrijven in de Hoeksche Waard!

Duurzaamheidsdag

Samen met Energieke Regio, Provincie Zuid-Holland en Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden organiseert gemeente Hoeksche Waard jaarlijks een Duurzaamheidsdag voor ondernemers. Dit webinar is hieronder terug te kijken.

Contact

Heeft u een vraag? Neem hiervoor contact op met de adviseur van de gemeente, mevrouw M. (Monique) van Lent. U kunt haar bereiken via 14 0186 / 088 – 647 15 98 of e-mail monique.vanlent@gemeentehw.nl.

De 5 circulaire (sub)doelstellingen

De in het grondstoffenbeleidsplan gestelde doelen voor vermindering van restafval worden grotendeels gerealiseerd door een tariefs- en serviceprikkel. De komende jaren zetten we verder in op deze ontwikkeling en focussen we op grondstoffeninzameling. Gezien de vele en snelle ontwikkelingen in deze sector blijft RAD HW zich oriënteren op alternatieve inzamel- en verwerkingsmethodes met daarbij de focus gericht op de kwaliteit van grondstoffen (herbruikbaarheid).

Bouw- en infraprojecten verbruiken veel grondstoffen en zorgen voor een flinke CO2-uitstoot. In de Hoeksche Waard liggen kansen met nieuwbouw- en sloopprojecten die op de agenda staan. Zo kan sloopmateriaal steeds vaker gebruikt worden als grondstof. We hebben daar al de eerste positieve ervaringen mee opgedaan. We willen zoveel mogelijk hergebruik van bestaande materialen in al onze projecten. Bijvoorbeeld een gebouw dat later goed uit elkaar te halen is en waarvan materialen opnieuw worden ingezet. Of fietspaden van hergebruikte en biobased materialen, bankjes van gerecycled plastic, het hergebruik van de wieken van windmolens en het opstellen van een materialenpaspoort bij oplevering van een project.

De Hoeksche Waard is al decennia een duurzaam en onderscheidend landbouwgebied. Goede grond en slimme, innovatieve agrariërs vormen de basis. De toekomst van de landbouw is kringlooplandbouw, zoals deze ook op rijksniveau is vastgesteld en wordt gestimuleerd. Het gaat dan om het sluiten van kringlopen, bijvoorbeeld door het inzetten van organische reststromen als bodemverbeteraar en het inzetten van voedselresten als veevoer. Binnen deze doelstelling werken we ook aan het opzetten van korte ketens en leggen we de link met de ‘roadmap to foodlab’.

Zo’n 15% tot 40% van het afval, vaak plastic, komt in de zee terecht. Het klontert daar samen tot een grote vuilnishoop en wanneer het uiteenvalt in microplastics scheidt het giftige stoffen uit. Aangezien Hoeksche Waard in de rivierendelta ligt, kunnen wij bij uitstek voorkomen dat er nog meer plastic in de zee komt. De productie en ook recycling van plastic zijn erg schadelijk voor het milieu. In Hoeksche Waard werken we aan minder wegwerpverpakkingen en het stimuleren van hergebruik. Daarnaast zetten we in op het stimuleren en faciliteren van het opruimen van zwerfafval.

In samenwerkingsverbanden worden nieuwe businessmodellen uitgewerkt die de circulaire economie in de praktijk brengen. In 2019 is de potentie van het bedrijfsleven op het gebied van circulaire verdienmodellen in kaart gebracht. Tijdens innovatietafels (kennisbijeenkomsten voor bedrijven uit een bepaalde sector) en de gehouden CIRCO Track (driedaagse workshop voor bedrijven om te werken aan hun eigen circulaire businessmodellen) ontstonden er al veel mooie ideeën en initiatieven. Ook het short symposium in januari 2020 gaf veel inspiratie. Vanuit het programma Economie stimuleren we ondernemers in de agri- en foodsector door te investeren in ondernemerscollectiviteit en nieuwe verdienmodellen.  

Wilt u op de hoogte worden gehouden over wat er allemaal gebeurt om de Hoeksche Waard te verduurzamen?

Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Duurzaamheid.