Terugblik digitale bijeenkomsten Transitievisie Warmte

Er zijn al meerdere digitale bijeenkomsten georganiseerd. Hierbij gingen wij in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de Transitievisie Warmte.

Alle opgehaalde informatie leest u hieronder terug.

Op woensdagavond 13 januari jl. organiseerde gemeente Hoeksche Waard de digitale bijeenkomst ‘De Transitievisie Warmte: gezamenlijk werken we stap voor stap toe naar een aardgasvrije omgeving in de Hoeksche Waard’.

Rond de 100 geïnteresseerden namen online deel aan de bijeenkomst en ontvingen informatie over de Transitievisie Warmte die net als het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting Energieneutraal’ en de Regionale Energiestrategie Hoeksche Waard binnen de energietransitie valt. De bijeenkomst vond digitaal plaats via MS Teams. Tijdens de bijeenkomst is het proces van de Transitievisie Warmte toegelicht. Ook is bij de deelnemers opgehaald welke uitgangspunten zij belangrijk vinden in de warmtetransitie. Deze uitgangspunten worden meegenomen in de ‘Nota van Uitgangspunten’ die nu wordt opgesteld als input voor de Transitievisie Warmte. Deelnemers konden hiervoor digitaal hun stem uitbrengen via de tool Mentimeter. Hieruit kwam naar voren dat betaalbaarheid belangrijk is bij de transitie naar aardgasvrij. Ook verbetering voor het milieu en betrouwbaarheid en veiligheid werden onder andere als belangrijke aandachtspunten genoemd. Verder gaven een deel van de deelnemers aan dat hun voorkeur uitgaat naar de start van de warmtetransitie op plekken waar werkzaamheden gepland staan en een alternatief voor aardgas voor handen is.

Hieronder vindt u de link naar de opname van de online bijeenkomst, de presentatie, de antwoorden op de gestelde vragen via Mentimeter en een overzicht van de gestelde vragen in de chat en de antwoorden hierop.

Tijdens de eerste digitale bijeenkomst is het proces van de Transitievisie Warmte toegelicht. Ook is bij de deelnemers en betrokkenen opgehaald welke uitgangspunten zij belangrijk vinden in de warmtetransitie. Deze opgehaalde uitgangspunten zijn opgenomen in de ‘Nota van Uitgangspunten’ die is vastgesteld door de gemeenteraad op 23 maart.

In maart en/of april zijn er 6 digitale dorpsbijeenkomsten, een digitale bijeenkomst voor ondernemers en een digitale bijeenkomst voor maatschappelijke organisaties georganiseerd om het gesprek aan te gaan over de Transitievisie Warmte. Tijdens deze bijeenkomsten zijn er diverse onderwerpen rondom de Transitievisie Warmte en duurzaamheid besproken. In de PDF staat een korte terugblik op de besproken onderwerpen tijdens deze avonden.

Op maandagavond 5 juli organiseerde gemeente Hoeksche Waard de tweede digitale bijeenkomst over ‘De Transitievisie Warmte en hoe wij gezamenlijk stap voor stap toewerken naar een aardgasvrije omgeving in de Hoeksche Waard’. Ongeveer 35 geïnteresseerden namen online deel aan deze tweede bijeenkomst over de Transitievisie Warmte, die net als het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting Energieneutraal’ en de Regionale Energiestrategie Hoeksche Waard binnen het thema energietransitie valt.

Stap voor stap werken we toe naar een aardgasvrije omgeving

De bijeenkomst vond digitaal plaats via MS Teams. Tijdens de bijeenkomst zijn de uitkomsten van de analyse toegelicht, die is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de duurzame alternatieven voor aardgas in de verschillende wijken en dorpen van de Hoeksche Waard. Ook is toegelicht hoe deze resultaten vervolgens gebruikt kunnen worden in een aanpak, zodat we gezamenlijk en stap voor stap toewerken naar een aardgasvrije omgeving. Ook is besproken wat inwoners nu al kunnen doen om zich voor te bereiden en te komen tot een aardgasvrij gebouw. Deelnemers konden via de tool Mentimeter reageren op een aantal vragen over de uitkomsten.

Aan de slag

De uitkomsten van de analyse en de bijhorende aanpak om de komende periode aan de slag te gaan in de Hoeksche Waard zijn overwegend positief ontvangen. Men gaf aan het een duidelijk verhaal te vinden. Een enkeling maakt zich zorgen over het tempo want “2030 is al morgen”. Men vroeg zich af of we met deze aanpak onze doelstellingen dan wel halen. Om aan de slag te gaan met de warmtetransitie gaven deelnemers aan graag meer persoonlijke informatie te krijgen. De gepresenteerde resultaten zijn nu op wijk en dorpsniveau terwijl de aanwezigen graag zelf aan de slag willen. Ook is er behoefte om een collectieve aanpak op wijk- of dorpsniveau verder uit te diepen.  

De uitwerking van de Transitievisie Warmte volgt in de dorp- of wijkuitvoeringsplannen

De wensen van de aanwezigen sluiten aan op de vervolgstappen die na de Transitievisie Warmte plaatsvinden. Stap 1 is nu eerst de visie vast te stellen. Deze ligt naar verwachting van 27 augustus tot 11 september ter inzage. De suggesties die tijdens de avond zijn meegegeven worden nader onderzocht en uitwerking volgt in de dorp- of wijkuitvoeringsplannen of tijdens de gemeentebrede aanpak.

Link naar de online bijeenkomst

Hieronder vindt u de link naar de opname van de tweede online bijeenkomst, de presentatie, de antwoorden op de gestelde vragen via Mentimeter en een overzicht van de gestelde vragen in de chat en de antwoorden hierop.

Op maandagavond 6 september organiseerde gemeente Hoeksche Waard een derde digitale bijeenkomst voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over ‘De Transitievisie Warmte en hoe wij gezamenlijk stap voor stap toewerken naar een aardgasvrije omgeving in de Hoeksche Waard’. De bijeenkomst vond digitaal plaats via MS Teams. Deze avond keken wij met elkaar nog eens kort naar de uitkomsten van de concept Transitievisie Warmte tot nu toe. We gaven voorbeelden van besparingsmogelijkheden en aardgasalternatieven voor verschillende woningtypen in de Hoeksche Waard. Ook is besproken wat inwoners nu al kunnen doen om zich voor te bereiden en te komen tot een aardgasvrij gebouw en waar ze terecht kunnen met vragen. Deelnemers konden via de chat en tool Mentimeter reageren op een aantal vragen.

We werken gezamenlijk stap voor stap toe naar een aardgasvrije omgeving 

Op 13 januari en 5 juli vonden er al digitale bijeenkomsten plaats over de Transitievisie Warmte. Tijdens deze bijeenkomsten gaven we uitleg over het traject, deelden we resultaten die uit de warmteonderzoeken zijn gekomen en haalden we informatie op waarmee we uitgangspunten voor de warmtetransitie in de Hoeksche Waard konden bepalen. Ook beantwoordden we vragen en gingen in gesprek over zorgen die bij inwoners over de transitie naar aardgasvrij leefden. Op onze website vindt u alle informatie gemakkelijk op 1 plek. Daarnaast zijn er 6 kleinschalige digitale dorpsbijeenkomsten en 2 bijeenkomsten voor ondernemers en maatschappelijke organisaties georganiseerd om het gesprek aan te gaan en vragen te beantwoorden over de warmtetransitie.

Terinzagelegging concept Transitievisie Warmte  

De concept Transitievisie Warmte ligt ter inzage van donderdag 26 augustus 2021 tot en met woensdag 6 oktober 2021. U kunt de conceptvisie bekijken op onze website. Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Dat kan op het gemeentehuis in Oud-Beijerland en in Maasdam. Vraag ernaar aan de balie. U kunt reageren op de conceptvisie door een schriftelijke zienswijze in te dienen. Na de behandeling van eventueel ingediende zienswijzen gaat de concept Transitievisie Warmte voor besluitvorming naar de gemeenteraad.  Waarbij de Transitievisie Warmte op hoofdlijnen iets vertelt over de warmtetransitie in de Hoeksche Waard, wordt de uitvoering hiervan voor de wijken en dorpen daarna uitgewerkt in een wijk- of dorpuitvoeringsplan. De wijk- of dorpsuitvoeringsplannen maakt de gemeente ook samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de netbeheerder, woningcorporatie en provincie.  

Link naar de online bijeenkomst

Hieronder vindt u de link naar de opname van de derde online bijeenkomst, de presentatie, de antwoorden op de gestelde vragen via Mentimeter en een overzicht van de gestelde vragen in de chat en de antwoorden hierop.