Terug naar het overzicht

Wat heeft de raad besloten op dinsdagavond 20 december?

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op dinsdagavond 20 december had de gemeenteraad van Hoeksche waard 2 vergaderingen. Eerst debatteerde de raad over het rapport ‘Cultuur en samenwerking binnen de gemeente Hoeksche Waard’. Daarna ging de raad verder met de besluitvormende vergadering. Tijdens deze vergadering heeft de raad 5 moties aangenomen, waarvan één motie vreemd aan de agenda.

De raad benoemt 2 nieuwe burgerleden

Aan het begin van de tweede vergadering heeft de raad 2 nieuwe burgerleden benoemd en geïnstalleerd. Britt van Daalen is nu burgerlid van de fractie Lokalen Hoeksche Waard en Adriaan van der Linden van de fractie CDA. Burgerleden ondersteunen de raadsleden van hun fractie bij het raadswerk. De gemeenteraad van Hoeksche Waard bestaat uit 37 raadsleden en nu 30 burgerleden.

Met 2 moties roept de raad op tot samenwerking van het gemeentebestuur met de organisatie

Motie ‘Cultuuronderzoek’

Na een lang en kritisch debat in de oordeelsvormende vergadering, heeft de raad tijdens de besluitvormende vergadering unaniem besloten de motie aan te nemen over het rapport dat gaat over de cultuur en samenwerking in de gemeentelijke organisatie. De raad geeft hiermee aan het niet eens te zijn met de inhoud en het proces van het rapport.  De raad roept het college op om met het directieteam een plan van aanpak op te stellen. De raad wil over de voortgang geïnformeerd worden en hoopt met dit plan dat de veiligheid en cultuur binnen de organisatie verbetert en het vertrouwen tussen college en organisatie zich herstelt.

Motie ‘In kaart brengen van huidig beleid ter ondersteuning van toekomstige beleidskeuzes’

Voor de uitwerking van het collegeprogramma wil het college geld gebruiken uit de algemene reserve. De raad maakt zich zorgen over de verschillende maatschappelijke en financiële uitdagingen waar wij als samenleving de komende tijd voor komen te staan. Om op een andere manier meer financiële ruimte te creëren, wil de raad dat het college het lopende beleid kritisch evalueert. Hiervoor heeft de raad gisteravond een motie aangenomen op de tweede begrotingswijziging. Na deze evaluatie wil de raad samen met het college kijken naar de mogelijkheden om bestaand beleid te heroverwegen.

Bij het programmaplan Duurzaamheid heeft de raad 2 moties aangenomen

De raad wil de biodiversiteit in het Hoeksche Waardse landschap versterken

Met de unaniem aangenomen motie ‘Landschapsontwikkelplan’ verzoekt de raad het college om grondgebruikers financieel te ondersteunen bij het verduurzamen van hun grond. De raad hoopt op samenwerking van de gemeente met natuurorganisaties en agrariërs om de biodiversiteit te versterken. Dit kan door het op grote schaal in ere stellen van bijvoorbeeld akkerranden, knotbomen en andere elementen in het landschap. De portefeuillehouder zegde toe dat de genoemde waarden ook terugkomen in de landbouwvisie. Ook gaat hij in gesprek met natuurorganisaties.

De raad verzoekt het college om onderzoek te doen naar lokale energieopwekking en -opslagmogelijkheden

De gemeente onderzoekt op dit moment of het mogelijk is dat inwoners op hun eigen erf een kleine windmolen kunnen plaatsen, zodat zij zelf energie kunnen opwekken. De raad wil graag dat het college ook onderzoekt of lokale energieopslag mogelijk is, evenals kleinschalige waterstofproductie. Op deze manier kunnen bewoners, met bijvoorbeeld een energiecoöperatie, duurzaam en lokaal opgewekte energie en warmte afnemen. De raad verzoekt het college daarom ook om nabijgelegen woningen en bedrijven te betrekken in hun onderzoek. De portefeuillehouder benoemde in reactie op de motie ook andere innovatieve energiebronnen, zoals groengas en biomassa, die hij graag wil meenemen in het onderzoek.

De raad wil meer busvervoer voor leerlingen tijdens de ochtendspits

De raad sloot de lange en laatste raadsvergadering van 2022 af met een motie vreemd aan de agenda over het busvervoer voor leerlingen in de gemeente. Door de hogere brandstofprijzen en het gebrek aan personeel, is het aantal busritten tijdens het spitsuur verlaagd. Het kan dan voorkomen dat niet iedere leerling meekan met de bus. De raad wil dat het college samen met de provincie, scholen en het vervoersbedrijf kijkt naar een oplossing hiervoor.

Wilt u de vergadering terugkijken?

Dat kan via de website van de gemeenteraad. De beide agenda’s en stukken vindt u ook op onze website. Klik op de datum 20 december.