Terug naar het overzicht

Resultaten tussentijds onderzoek Mantelzorgagenda 2021-2024

Dit nieuwsbericht is verlopen.

In februari hebben ruim 580 mantelzorgers in de Hoeksche Waard meegewerkt aan een onderzoek naar de Mantelzorgagenda 2021-2024. Het onderzoek was een tussentijdse evaluatie van de Mantelzorgagenda, waarin onder andere gericht naar de Blijk van Waardering is gevraagd. De resultaten van het onderzoek zijn bekend. In dit bericht vatten we deze resultaten samen en geven wij aan hoe de gemeente de resultaten oppakt.

Onderwerpen Mantelzorgagenda nog steeds actueel

Na gesprekken met verschillende groepen mantelzorgers en professionals die met mantelzorgers werken, is in 2021 de Mantelzorgagenda 2021-2024 opgesteld. Met deze agenda richten we ons op verschillende vormen van ondersteuning voor mantelzorgers. Deze vormen zijn: het realiseren van een Meld- en informatiepunt mantelzorg, praktische hulp aan huis, buitenschoolse opvang voor kinderen met een zorgvraag (BSO+), mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en individuele/collectieve ondersteuning van mantelzorgers. Uit het onderzoek blijkt dat deze onderwerpen nog steeds actueel en belangrijk zijn voor mantelzorgers. Mantelzorgers geven aan behoefte te hebben aan deze vormen van ondersteuning, omdat ze hen ontlasten/ontzorgen in hun mantelzorgtaken. Daarom blijven de onderwerpen van de Mantelzorgagenda hetzelfde en wordt deze verder uitgevoerd.

Meld- en informatiepunt

Mantelzorgers hebben bij het maken van de Mantelzorgagenda en ook tijdens het onderzoek aangegeven behoefte te hebben aan 1 plek waar ze mondeling en digitaal alle informatie rondom mantelzorg kunnen vinden en vragen kunnen stellen. Dit centrale punt is, in samenwerking met MEE Mantelzorg, nu gerealiseerd. De mantelzorgconsulenten van MEE maken ook onderdeel uit van het wijkteam. Vanaf nu kunnen mantelzorgers met al hun vragen terecht bij Wijkteam HW. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088-647 18 18 of per e-mail via info@wijkteamhw.nl.

Op de website Wijkteam HW is allerlei informatie voor mantelzorgers verzameld. Via deze site worden mantelzorgers ook doorgelinkt naar websites van verschillende organisaties die hen ondersteunen.

Praktische hulp aan huis

Mantelzorgers geven aan dat zij geholpen zijn met praktische, professionele en vrijwillige hulp aan huis. Dat ze behoefte hebben aan mensen die tijdelijk mantelzorgtaken kunnen overnemen, zodat zij zelf iets anders kunnen doen of even op adem kunnen komen. Wij onderzoeken op dit moment wat er aan hulp beschikbaar is in de Hoeksche Waard en wat er ontbreekt om mantelzorgers tijdelijk te kunnen ontzorgen. Er is extra aandacht voor de ondersteuning van ouders met een zorgintensief kind. Deze groep mantelzorgers geeft in het onderzoek aan dat zij zwaar overbelast zijn en ervaren dat het krijgen van de juiste zorg en ondersteuning een lastig proces is. Dit komt omdat hun kind vaak op meerdere gebieden hulp nodig heeft en die vaak niet door 1 zorgaanbieder gegeven kan worden.

Als dit onderzoek naar praktische hulp aan huis klaar is, weten we welke vorm van ondersteuning ontbreekt. We gaan dan aan de slag om hiervoor aanbod te creëren met onze zorgpartners. Als hierover meer bekend is, maken we dit via onze gemeentelijke kanalen (gemeenterubriek in Het Kompas, website, social media) bekend. Uiteraard wordt deze informatie dan ook gedeeld op de website van Wijkteam HW.

Buitenschoolse opvang voor kinderen met een zorgvraag (BSO+)

Mantelzorgers met een zorgintensief kind hebben aangegeven behoefte te hebben aan voor- en naschoolse opvang voor hun kind. Zij ervaren op dit moment problemen bij het vinden van een passende opvangplek, omdat hun kind een specifieke zorg- of begeleidingsbehoefte heeft. De reguliere opvang lukt het vaak niet de juiste begeleiding te bieden.

Wij zijn sinds begin dit jaar in gesprek met verschillende zorg- en opvangorganisaties in de Hoeksche Waard over de mogelijkheden voor een opvanglocatie voor deze kinderen. De gesprekken verlopen positief en samen werken we aan de verdere invulling van een BSO+.

Mantelzorgvriendelijke personeelsbeleid

Mantelzorgers geven aan dat het combineren van werk en mantelzorg soms zwaar is. Het is dan ook belangrijk dat mantelzorgers op hun werk ruimte en begrip krijgen voor hun mantelzorgtaken. MEE Mantelzorg is, namens gemeente Hoeksche Waard, sinds 2016 in gesprek met lokale bedrijven om hen bewust te maken van mantelzorgzorgvriendelijk personeelsbeleid en hen daarbij te ondersteunen. Doel is om dit bij zoveel mogelijk organisaties in de Hoeksche Waard op de kaart te zetten. Wij blijven hierop als gemeente, samen met MEE Mantelzorg, inzetten.

Individuele/collectieve ondersteuning

In de Hoeksche Waard worden, in opdracht van de gemeente, verschillende vormen van individuele en collectieve (in groepsverband) ondersteuning aangeboden aan mantelzorgers. Denk aan cursussen en trainingen, het organiseren van lotgenotencontact en mantelzorgondersteuning vanuit onder andere MEE Mantelzorg. Uit het onderzoek blijkt dat mantelzorgers in de Hoeksche Waard hierover tevreden zijn. We blijven dit dan ook de komende jaren aanbieden. Daarnaast bekijken we of we het aanbod op sommige onderwerpen en in bepaalde dorpen kunnen verruimen/verbeteren. Dit kan door bijvoorbeeld bij te dragen aan bestaande activiteiten van organisaties en vrijwilligers, zodat meer inwoners er gebruik van kunnen maken.

Blijk van Waardering

Als dank voor hun inzet ontvangen alle, bij MEE Mantelzorg ingeschreven, mantelzorgers jaarlijks een Blijk van Waardering. Het afgelopen jaar werd de invulling van deze Blijk van Waardering niet positief ontvangen en zijn er ook dingen niet goed gegaan. In het onderzoek is daarom uitgebreider stilgestaan bij de Blijk van Waardering.

Het onderzoek bevestigt dat mantelzorgers de jaarlijkse Blijk van Waardering ervaren als een erkenning van hun inzet. Zij vinden het belangrijk dat zij hierin zelf de regie hebben en dat ze het kunnen besteden aan iets voor zichzelf. Om deze reden vinden (de meeste) mantelzorgers dat de Blijk van Waardering in de vorm van een cadeaubon gegeven moet worden. Dat gaan we dan ook vanaf dit jaar weer doen. De Blijk van Waardering wordt een Cadeaubon Hoeksche Waard.

Ook de waarde van de Blijk van Waardering is besproken in het onderzoek. Omdat praktische hulp veel gevraagd wordt en mantelzorgers ook echt ontlast, neemt dat in de mantelzorgagenda een belangrijke plaats en een groot deel van het budget in. Door verschuiving van de budgetten en extra (tijdelijke) Rijksmiddelen kunnen wij met ingang van dit jaar de mantelzorgers, die ingeschreven staan bij MEE, daarom een Cadeaubon Hoeksche Waard ter waarde van € 50,- aanbieden.

Behoefte aan een ‘regelpersoon’

Mantelzorgers hebben in het onderzoek aangegeven dat zij behoefte hebben aan 1 persoon, die ze helpt met het regelen van praktische zaken. Iemand die kan helpen met het invullen van aanvraagformulieren voor hulp en ondersteuning, contact opneemt met instanties en ze kan voorbereiden of bijstaan bij gesprekken met instanties enzovoort.

Deze personen zijn er al in de Hoeksche Waard in de vorm van onafhankelijke cliëntondersteuners. Zij maken deel uit van het Wijkteam HW. Helaas is bij mantelzorgers onvoldoende bekend dat zij er zijn. We gaan de cliëntondersteuners helpen om hun ‘bestaan’ meer bekendheid te geven, zodat mantelzorgers weten dat zij er voor hen zijn.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de resultaten van het mantelzorgonderzoek? Lees hier de samenvatting van het onderzoeksrapport.