Terug naar het overzicht

Lage inkomens krijgen nu al tegemoetkoming in de energiekosten

Dit nieuwsbericht is verlopen.

In de Hoeksche Waard krijgen huishoudens met een kleine beurs zo snel mogelijk 800 euro om tegemoet te komen aan de hoge energiekosten. Dat heeft de raad dinsdagavond 26 april besloten. De portefeuillehouder zegde toe alles op alles te zetten om deze mensen te bereiken.

Tegemoetkoming in de energiekosten

De afgelopen maanden hebben we (ook) in Nederland te maken met een flinke stijging van de energieprijzen. De regering maakt zich zorgen of huishoudens met een inkomen op of net boven de bijstandsnorm deze kosten nog wel kunnen betalen. Zij kunnen daarom een eenmalige bijdrage in de energiekosten ontvangen van € 800,-. De gemeente regelt deze uitbetaling, maar heeft van het Rijk daarvoor nog geen geld ontvangen. Omdat de gemeente deze huishoudens nu al tegemoet wil komen, gaat de raad dit bedrag ‘voorschieten’. Uiteindelijk betaalt het Rijk de gemeente terug. 

Mocht er geld overblijven vanuit deze Rijksbijdrage, dan wordt dat in de Hoeksche Waard gebruikt om huishoudens binnen deze doelgroep te ondersteunen om hun energierekening te verlagen. De raad nam daarvoor unaniem een amendement aan.

Hamerstukken

De voorzitter van de raad, burgemeester Aptroot, hamerde 4 voorstellen af: het bestemmingsplan Laan van Heemstede in Puttershoek, de verordening uitvoering en handhaving Omgevingsrecht Hoeksche Waard 2022, het openstellen van de digitale weg op grond van de Algemene wet Bestuursrecht, het reglement van Orde van de gemeenteraad zelf en het voorstel om digitaal bezwaar te kunnen maken tegen een bestemmingsplan. Nu mag dat alleen schriftelijk – via briefpost – of mondeling. Om dit ook via de digitale weg mogelijk te maken, is er een besluit tot openstellen van de digitale weg nodig.

Hamerstukken zijn voorstellen van het college waarover de fracties volgens het voorstel besluiten. Op 2 hamerstukken zijn stemverklaringen afgelegd. Er stemden 5 fracties tegen het bestemmingsplan Laan van Heemstede via een stemverklaring, 1 fractie gaf via een stemverklaring aan voor het voorstel te zijn tot het openstellen van de digitale weg op grond van de algemene Wet bestuursrecht. Met een stemverklaring geeft een raadslid uitleg waarom hij of zij voor of tegen stemt.

U kunt de vergadering terugkijken via de website van de gemeenteraad.