Terug naar het overzicht

Hoe oordeelt de raad over de plannen van het college? Kijk 26 september mee!

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wat vindt de gemeenteraad Hoeksche Waard van de keuzenotitie van het Grondstoffenbeleidsplan 2025 – 2030? Of de startnotitie visie SamenLeven? Dit en meer staat op de agenda van de raad tijdens de oordeelsvormende vergaderingen op dinsdagavond 26 september. Welkom!

Bijeenkomst ‘Fysieke leefomgeving, Mobiliteit, Duurzaamheid en Openbare ruimte’

De raad oordeelt in deze vergadering onder meer over het investeringskrediet voor Fort Buitensluis in Numansdorp en over de evaluatie en verordening van het Begraafplaatsenbeleid 2021 – 2040.

Keuzenotitie Grondstoffenbeleidsplan 2025 – 2030

Het inzamelen van het huishoudelijke afval is een zorgplicht van de gemeente. Samen met de RAD (Regionale Afvalstoffendienst) werkt de gemeente aan een duurzame manier van het inzamelen van afval en grondstoffen. De raad wordt gevraagd een keuze te maken over de wijze waarop de gemeente dit de komende jaren zal gaan doen. Hierbij ligt de focus in ieder geval op het verminderen van de hoeveelheid restafval en op de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen om zo te kunnen recyclen.

Bijeenkomst ‘Sociale leefomgeving, Bestuur, Veiligheid en Middelen’

In deze vergadering oordeelt de raad onder andere over het aanwijzen van de Stichting Omroep Hoeksche Waard als Lokale Publieke Media Instelling en over het aanvullen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Startnotities over visie SamenLeven en Transformatieagenda Wet maatschappelijke ondersteuning

De gemeente wil graag dat iedereen die zorg nodig heeft, die zorg moet kunnen krijgen. Zorg die ook in de (nabije) toekomst toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar blijft voor mensen die dit hard nodig hebben. Huidige en toekomstige uitdagingen die hierbij komen kijken zijn bijvoorbeeld vergrijzing en personeelstekorten. Het bepalen van een langere termijn focus en koers is belangrijk om de dienstverlening aan inwoners binnen het beschikbare budget te kunnen blijven leveren. In de visie SamenLeven zullen de waarden, uitgangspunten en vuistregels komen te staan, waarop besluiten genomen kunnen worden. In de startnotitie leest de raad hoe het college tot deze visie wil komen en hoe inwoners en de raad deel kunnen nemen aan het proces.

De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een van de zorg-verantwoordelijkheden van de gemeente. De gemeente ondersteunt mensen, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. In de Transformatieagenda Wmo komt te staan hoe de gemeente deze ondersteuning in de toekomst wil realiseren. Hoe oordeelt de raad over het doel en de aanpak om tot deze Transformatieagenda te komen, omschreven in de startnotitie?  

Wat zijn startnotities en keuzenotities?

Een startnotitie komt in beeld wanneer het college de raad vroeg wil betrekken in het besluitvormingstraject en afspraken wil maken over de te volgen procedure. Vaak gaat het over complexe onderwerpen waarvoor (nieuw) beleid moet worden gemaakt. Een keuzenotitie is vaak het vervolg van een startnotitie. Hierin laat het college aan de raad zien welke varianten binnen het beleidsonderwerp zijn en aan welke optie het college de voorkeur geeft. De raad besluit welke variant hij graag uitgewerkt ziet.

Vergadering bijwonen? Welkom!

Volg de vergaderingen op dinsdagavond 26 september vanaf de publieke tribune. De vergaderingen zijn in het gemeentehuis in Oud-Beijerland aan de W. van Vlietstraat 6 en starten om 19.30 uur. U kunt de vergaderingen ook live online volgen via deze pagina.

Wat staat nog meer op de agenda’s?

De complete agenda’s en stukken voor deze vergaderingen vindt u op deze pagina. Klik op datum 26 september 2023.