Terug naar het overzicht

De raad heeft besloten dinsdagavond 28 mei

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op dinsdagavond 28 mei kwam de gemeenteraad Hoeksche Waard bijeen voor de besluitvormende vergadering. Tijdens deze vergadering nam de raad afscheid van 2 burgerleden van de ChristenUnie-fractie: Gert-Jan van Asperen en Jurrian Hensen. Namens de raad bedankte de voorzitter hen voor hun inzet bij het raadswerk en betrokkenheid bij de lokale samenleving.

De raad heeft de gewijzigde verordeningen vanwege de invoering van de nieuwe Omgevingswet vastgesteld. Het Woo verzoek (Wet open overheid) tot het openbaar maken van documenten rondom de locatiestudie voor tijdelijke huisvesting heeft de raad afgewezen. De nota Grondbeleid heeft de raad niet behandeld.

Stakende stemmen: raad behandelt adviesnota Rust en Activiteiten op Zondag volgende vergadering

Tijdens de behandeling van de adviesnota Rust en Activiteiten op Zondag, brachten de fracties verscheidene amendementen in. In elk amendement staat een ander scenario omschreven voor de openstelling van winkels op zondag. Na het debat ging de raad over tot stemming, beginnend bij amendement 1. Echter bleef de stemuitslag van amendement 1 onbeslist. Het aantal voor- en tegenstemmen was precies in evenwicht. Dit wordt ‘het staken van stemmen’ genoemd. Met 1 afwezig raadslid deze avond, kon de stemuitslag op ‘onbeslist’ uitkomen. Dat betekent dat tijdens de eerstvolgende besluitvormende vergadering van de raad, de adviesnota weer geagendeerd zal worden. De raadsleden zullen dan opnieuw hun stem uitbrengen op de voorliggende amendementen en het collegevoorstel.

Raad en college willen zich samen inzetten voor meer vrouwen in de lokale politiek

De raad nam gisteravond een motie vreemd aan de orde van de agenda aan. Met deze motie wil de raad, samen met het college, zich inzetten voor meer vrouwen in de lokale politiek. Een onderdeel daarvan is het organiseren van een training voor de raads- en collegeleden over inclusieve politiek, met het oog op een gelijkwaardige man-vrouwverhouding in de lokale politiek. De motie onderschrijft het democratische belang van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in het college en de gemeenteraad. Wanneer de leden van het college en de raad een afspiegeling zijn van de samenleving, bevordert dit de kwaliteit van besluitvorming. Op dit moment bestaat de gemeenteraad Hoeksche Waard uit 37 raadsleden, onder wie 8 vrouwen. En van de 13 politieke fracties in de raad, zijn 3 fractievoorzitters vrouw. Met het afscheid onlangs van mevrouw Joanne Blaak-van de Lagemaat uit het college, bestaat het college van burgemeester en wethouders alleen uit mannen.

Wilt u de vergadering terugkijken?

Dat kan via de raadsvergadering pagina.