Terug naar het overzicht

De raad heeft besloten dinsdag 9 juli

Op dinsdagavond 9 juli was de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad Hoeksche Waard. Tijdens deze vergadering heeft de raad een positief besluit genomen op de voorstellen over de Meerjarenprognose Grondexploitatie 2024, de wijziging op de Legesverordening 2024, het ontwerpbestemmingsplan Beneden Oostdijk 50 Oud-Beijerland en de Jaarstukken 2023. Verder heeft de raad verklaard het voornemen te hebben een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van 38 appartementen op het perceel Roerdompsingel in Numansdorp. Ook stelde raad de nota Grondbeleid 2024 vast, met daaraan verbonden de toezegging van het college aan de raad dat hij voorafgaande aan een strategische grondaankoop wordt geconsulteerd.

Raad herdenkt oud-raadsleden de heer Minnaard en mevrouw Van Gemeren – Bokstijn

De raad begon met een moment van herdenking van twee voormalige raadsleden: Esdra Minnaard en Anja Van Gemeren – Bokstijn.  De heer Minnaard was ruim een halve eeuw politiek actief voor de Partij van de Arbeid in de voormalige gemeenten Nieuw-Beijerland en Korendijk. Mevrouw Van Gemeren was acht jaar actief in de VVD in de gemeenteraad van Cromstrijen. Namens de raad bedankte de voorzitter hen voor hun jarenlange inzet in de lokale politiek en wenste de nabestaanden veel sterkte toe.

Afscheid raadslid Marijke Boorsma en verwelkoming raadslid Geoffrey Filee en burgerlid Alice Bouman – de Groot

De raad nam gisteren afscheid van raadslid Marijke Boorsma. Mevrouw Boorsma heeft zich jarenlang ingezet voor de VVD-fractie in de voormalige gemeente Korendijk en in Hoeksche Waard. Haar opvolger, Geoffrey Filee, werd daarna toegelaten als raadslid. Ook verwelkomde de raad nieuw burgerlid Alice Bouman – de Groot van de ChristenUnie.

Raad stelt actualisatieplan zwembad Numansdorp geamendeerd vast

In maart 2022 heeft de raad het plan voor een nieuw zwembad aan de Meestooflaan in Numansdorp vastgesteld. Echter kan het plan niet gerealiseerd worden binnen het huidige budget, vanwege de prijs- en rentestijgingen van de afgelopen 2 jaar. De raad heeft besloten om extra budget vrij te maken in de perspectiefnota, zodat het zwembad toch gerealiseerd kan worden. Met het amendement heeft de raad minder geld beschikbaar gesteld dan wat het college voorstelde, namelijk 0,7 miljoen euro minder. Echter, het college adviseerde positief over het aangenomen amendement. De raad neemt een aanvullend besluit hierover bij de behandeling van de perspectiefnota op donderdag 11 juli.

Raad besluit Willem Alexanderschool te transformeren tot Cultuurhuis

De raad heeft besloten dat de Willem Alexanderschool getransformeerd wordt tot Cultuurhuis. Bij dit onderwerp nam de raad ook een motie aan. In deze motie verzoekt de raad aan het college onder meer om de Stichting Cultuurhuis te begeleiden om tot een sluitende exploitatie te komen. Dit betekent dat de inkomsten en uitgaven in balans zijn, zonder tekorten of overschotten. Ook verzoekt de raad met deze motie dat het college de relevante subsidies, waarvoor het Cultuurhuis in aanmerking komt, aan te vragen.

Raad besluit tot onderzoek nieuwe huisvesting gemeente: ‘huis van Hoeksche Waard’

Met het tweede amendement dat de raad aannam, geeft de raad de opdracht aan het college om onderzoek te doen naar nieuwe huisvesting van de gemeente – ook wel het huis van Hoeksche Waard genoemd. De raad wil dat het college drie mogelijkheden onderzoekt, namelijk: grootschalige renovatie van de huidige twee locaties in Maasdam en Oud-Beijerland, nieuwbouw op 1 locatie (huidige of alternatieve locatie) en aanschaf van een bestaande locatie. Ook wenst de raad periodiek geïnformeerd te worden over de voortgang van dit onderzoek. Tot slot wil de raad op grond van de resultaten van het onderzoek nader bepalen welke variant kan worden uitgewerkt. Op dat moment wil de raad het daarvoor benodigde geld beschikbaar stellen.

Wilt u de vergadering terugkijken?

Dat kan via de overzichtspagina van de raadsvergaderingen. Klik op datum 9 juli 2024.