Terug naar het overzicht

De raad heeft besloten donderdag 29 juni

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op donderdagavond 29 juni tijdens de besluitvormende vergadering heeft de gemeenteraad Hoeksche Waard onder meer het bestemmingsplan Oud-Bonaventurasedijk nabij 53a in Strijen vastgesteld. De raad stelde ook de startnotitie Armoede en Schulden vast, zodat integraal beleid opgesteld kan worden. Het beleid dient om armoede te bestrijden en schulden te voorkomen of om hulp te bieden bij het oplossen van schulden. Ook heeft de raad de zienswijzen op de financiële stukken van Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid en de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vastgesteld. Over de wijziging op de verordening Participatiewet IOAW en IOAZ heeft de raad besloten om dit na het zomerreces te behandelen.

Raad herdenkt 2 voormalige raadsleden

Aan het begin van de vergadering herdacht de raad de voormalige raadsleden mevrouw Visser en meneer Tuijnman. Namens de raad bedankte de voorzitter hen voor hun jarenlange inzet voor de samenleving en wenste de nabestaanden veel sterkte toe.

Raad roept college op tot plan voor periodieke updates database voor profielen Levendige Dorpen

In de vastgestelde startnotitie Levendige Dorpen stelt het college een proces voor om tot een plan van aanpak te komen voor het opstellen van zogeheten dorpsprofielen. Met dit proces wil het college de levendigheid van de dorpen de komende jaren behouden en versterken. De profielen bieden inzicht en kunnen helpen om keuzes te maken voor beleid dat gericht is op verscheidene domeinen. In het dorpsprofiel staat hoe het dorp er nu uitziet, welke voorzieningen en verenigingen er zijn en hoe het profiel voor de toekomst eruit moet zien. Het college stelt het dorpsprofiel op, samen met inwoners en maatschappelijke partners en op basis van data. Met de motie die de raad heeft aangenomen, roept de raad het college op om daarbij een plan te maken om deze database periodiek up-to-date te houden en dit aan de raad te presenteren. Ook wenst de raad dat het college, waar mogelijk, gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie bij het verkrijgen, verwerken en interpreteren van de data.

Raad stelt voorstel over Rekenkamerbrief Gebiedsmarketing geamendeerd vast

Op verzoek van de gemeenteraad heeft de Rekenkamer Hoeksche Waard onderzocht wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van gebiedsmarketing, welke stappen al genomen zijn en hoe de financiële middelen zijn besteed. De raad heeft het raadsvoorstel wat bij de brief hoort, geamendeerd vastgesteld. In het amendement roept de raad het college op om de stappen die genomen zijn op het gebied van gebiedsmarketing en de kosten en opbrengsten ervan, te evalueren. De raad wenst begin 2024 hierover geïnformeerd te worden, zodat de ambitie voor gebiedsmarketing en het daarmee samenhangende budget kan worden herijkt. Eventuele wijzigingen kunnen dan verwerkt worden met een begrotingswijziging of bij de begroting 2025.

Wilt u de vergadering terugkijken?

Dat kan via onze website.