Terug naar het overzicht

Aanpak bereikbaarheid Hoeksche Waard zuidwest

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard en het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta willen het zuidwesten van de Hoeksche Waard beter bereikbaar maken. Dit willen we doen door een aantal wegen te verbreden. Ook worden op enkele plaatsen bestaande wegen met elkaar verbonden door nieuwe aansluitingen te maken. Daarnaast komen op verschillende dijken maatregelen om ervoor te zorgen dat er minder vrachtverkeer over deze dijken rijdt. Door al deze verschillende maatregelen ontstaat er een complete en duidelijke hoofdroute voor dit gebied.

Wethouder Harry van Waveren (mobiliteit) is tevreden met het voorstel. “Na een lang traject met omwonenden en grondeigenaren uit het gebied is het goed dat er nu een voorstel ligt. Er is geen simpele oplossing voor de verkeersproblemen in dit deel van de Hoeksche Waard. Op het voorstel dat er nu ligt hebben bewoners en bewonersgroepen ook opmerkingen gemaakt. Er is helaas geen oplossing waarmee we iedereen tevreden maken, maar duidelijk is wel dat er iets moet gebeuren. Daarom hakken we nu de knoop door. Dit voorstel is de beste oplossing die voorhanden is om het hele gebied beter bereikbaar te maken en de leefbaarheid te verbeteren.” 

Heemraad Henk van der Drift (wegen): “Het is goed dat na al die jaren van onderzoek nu tot een concrete aanpak wordt gekomen. De intensieve samenwerking tussen gemeente en waterschap, samen met de omgeving, heeft geleid tot dit resultaat. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande wegen behouden we het open karakter van het gebied en sparen we eeuwenoude dijken.” 

5 verkeersaanpassingen

Beide colleges geven aan welke 5 verkeersaanpassingen er volgens hen nodig zijn om het zuidwesten van de Hoeksche Waard beter bereikbaar te maken. Het zuidwesten van de Hoeksche Waard heeft 2 logische ‘in- en uitgangen’ voor het gebied: het Buitenom en de Hogeweg. De nieuwe verkeersstructuur moet hierop aansluiten. Dit doen we door: 

  1. De Hogeweg en de Lange Eendragtsweg met elkaar te verbinden via een nieuw aan te leggen weg ten westen van Zwartsluisje. 
  2. De Steegjesdijk en de Vaartweg met elkaar te verbinden via een nieuw aan te leggen weg ten oosten van Vaartweg 11/13.
  3. De Lange Eendragtsweg, Groeneweg, Zuidoordseweg en Vaartweg in te richten volgens het duurzaam veilig principe. Dit betekent dat deze wegen verbreed worden.
  4. De Oudendijk te verbreden ter hoogte van de nummers 54 t/m 58 en hier een aparte fietsverbinding aan te leggen.
  5. Ter hoogte van de woningen langs de Zuidoordseweg nummers 10 t/m 22 een parallelweg aan te leggen. 

Vergaderingen gemeenteraad en Verenigde Vergadering

Op 8 november namen het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard en het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta het besluit om het zogenaamde voorkeurstracé aan de gemeenteraad en de Verenigde Vergadering van het waterschap voor te stellen. Zij nemen het definitieve besluit.

Het voorstel wordt besproken tijdens de volgende vergadercyclus van de gemeenteraad. De cyclus kent beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen. De beeldvormende vergadering is op 29 november. In de besluitvormende vergadering van 20 december neemt de raad een besluit. De stukken voor de gemeenteraad zijn vanaf 18 november te raadplegen op onze website.  

De Verenigde Vergadering van het waterschap bespreekt het voorstel tijdens de oordeelsvormende vergadering op 30 november. Zij neemt een besluit op 7 december. De stukken voor de Verenigde Vergadering zijn vanaf 18 november te raadplegen op de website van het waterschap.

Als u wilt inspreken bij de gemeenteraad, kan dit het beste tijdens de beeldvormende vergadering op 29 november. U kunt dit laten weten aan de griffie via griffie@gemeentehw.nl. De griffie kan u meer vertellen over het inspreken en u hierbij begeleiden. Wilt u inspreken bij de Verenigde Vergadering? Dan is de oordeelsvormende vergadering van 30 november het beste moment. Kijk op de website van het waterschap onder het kopje ‘Spreekrecht aanvragen’