Cultureel erfgoed

Erfgoed is een breed begrip en wordt onderverdeeld in materieel erfgoed (roerend en onroerend) en immaterieel erfgoed.

Het erfgoed is geen statische verzameling van historische overblijfselen. De ‘collectie’ wordt constant aangevuld en dat geldt ook voor ruimtelijk erfgoed (cultuurlandschap, archeologie en monumenten) een component van materieel erfgoed.

Monumentale gebouwen kunnen beschermd worden, een andere functie krijgen, of zelfs worden afgebroken en door nieuwbouw vervangen. Landbouwgronden worden bebouwd of getransformeerd tot natuurgebieden, wegen worden aangelegd. Hiermee worden steeds nieuwe episoden aan de geschiedenis van de omgeving toegevoegd. Boerderijen, kerken, dijken en landschappelijke verkaveling; het zijn ruimtelijke afspiegelingen van de geschiedenis van de Hoeksche Waard. Deze worden vastgelegd op foto’s en in geschriften en via publicaties en tentoonstellingen in musea verder inzichtelijk en toegankelijk gemaakt. Het zijn de inwoners maar ook de toeristen en recreanten die deze geschiedenis moeten kunnen begrijpen, waarderen en doorvertellen.

Gemeente Hoeksche Waard heeft voor de periode 2019 – 2023 integraal erfgoedbeleid vastgesteld om de identiteit van het gebied te versterken. Wij zien ons erfgoed als inspiratiebron voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en als leerbron voor toekomstige generaties.

Het behoud, beleven en benutten van erfgoed zien wij als wenselijke ontwikkeling in relatie tot het behoud van diversiteit en identiteit van dorpen en streken. Het in stand houden van het erfgoed en het uitdragen (het verhaal (door)vertellen) geeft het streekeigen erfgoed een economische waarde die zich als toeristisch-recreatief product terugbetaalt en een positieve invloed heeft op het vestigingsklimaat.

Als gemeente werken wij hierin graag samen met het lokale erfgoedveld, inwoners en ondernemers/ontwikkelaars. Onder documenten kunt u de erfgoednota en de erfgoedverordening van gemeente Hoeksche Waard downloaden.

Bijzonder in de Hoeksche Waard is dat het patroon van de kenmerkende dijken nog vrij­wel geheel intact is. De veelal beplante binnendijken zijn beelddragers van het landschap. De vorm van de polder en het profiel van de dijken zeggen iets over de periode van inpoldering. De vroegste polders dateren uit de 15e eeuw. Vanaf de 17e eeuw tot in de 20e eeuw zijn in de randzone van de Hoeksche Waard kleinere aanwaspolders ingedijkt, soms als herbedijking na een overstroming. Omdat naar de randen toe de waterdyna­miek toeneemt, was het moeilijker om nog land te winnen en worden de polders steeds kleiner. Buiten de onbeplante hoofdwaterkering liggen nog enkele buitendijkse landen, die nooit zijn ingepolderd of zelfs actief zijn ontpolderd, zoals het eiland Tiengemeten. Het dijken- en krekenpatroon is in zijn geheel waardevol. Daarbinnen zijn er verschillende typen dijken en kreken te onderscheiden en zijn er gave en minder gave delen, maar juist de samenhang is kenmerkend voor de Hoeksche Waard. Datzelfde geldt voor de verschillende dorpsty­pen, die gekoppeld zijn aan het dijken- en krekenpatroon.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen per mail via info@gemeentehw.nl of u kunt ons telefonisch bereiken via telefoonnummer 14 0186  of 088 – 647 36 47.