Archeologie

De bewonings- en inpolderingsgeschiedenis van de Hoeksche Waard heeft een schat aan archeologische en cultuurhistorische waarden opgeleverd. Al ver vóór de Sint-Elisabethsvloed van 1421 waren de hogere oeverwallen langs de rivie­ren en kreken bewoond. De Binnenbedijkte Maas is nu nog het enige zichtbare restant van het oorspronkelijke rivierensysteem, maar in de ondergrond zijn hiervan nog veel meer sporen terug te vinden. De oude oeverwallen hebben een hoge archeologische verwachtingswaarde. Zo is het bekend dat er in Strijen al vanaf 1250 continu bewoning was. Alle historische dorpskernen in de Hoeksche Waard zijn archeologisch waardevol.

De huidige Hoeksche Waard is een mozaïek van polders die vanaf de Middeleeuwen zijn bedijkt. Daarvoor was het oostelijk deel van de Hoeksche Waard al bedijkt (onderdeel van de Groote Waard), maar dit deel is door de Sint-Elisabethsvloed van 1421 verloren gegaan. De Keizersdijk tussen Strijen en Maasdam was de westelijke grens van de Groote Waard. Dit is dus een restant van de oude dijk. Ondanks de grote overstroming in 1421 is in de grond nog veel archeologie te vinden van voor deze tijd. In Puttershoek zijn zelfs vondsten gedaan uit de klokbekercultuur (zo’n 2000 jaar voor Christus).

Sinds de inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) in september 2007, ligt de verantwoordelijkheid voor het behoud en beheer van het bodemarchief niet langer bij het Rijk, maar bij gemeenten. In 2010 is de archeologische verwachtingenkaart voor de Hoeksche Waard opgesteld en in 2013 werd archeologiebeleid opgesteld.

De archeologische verwachtingskaart is een leidraad voor de bescherming van archeologische waarden. Ook kan de kaart gebruikt worden om vast te stellen welk archeologisch onderzoek nodig is bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen. Archeologisch adviesbureau ADC Heritage stelde de archeologische verwachtingenkaart op (met de bijbehorende legenda).

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen per mail via info@gemeentehw.nl of u kunt ons telefonisch bereiken via telefoonnummer 14 0186  of 088 – 647 36 47.