Spring naar content

Monumenten

Monumenten zijn belangrijke referentiepunten voor de identiteit van de gemeenschap. Zo ook voor gemeente Hoeksche Waard. Veel van de monumenten in de Hoeksche Waard, waaronder molens en kerken, kunt u al van veraf zien als een baken in het landschap. Gemeente Hoeksche Waard kent twee soorten monumenten, rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

Subsidie aanvragen

Voor eigenaren van gemeentelijke monumenten is er een subsidie voor onderhoud en voor eigenaren van zowel rijksmonumenten als van gemeentelijke monumenten is er subsidiemogelijkheid voor bouwhistorisch onderzoek en voor projecten die bijdragen aan het vergroten van het publieksbereik van erfgoed. De gemeente vergoedt naast deze subsidiemogelijkheden ook de abonnementskosten bij de Monumentenwacht Zuid-Holland. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Stuurt u dan een bericht aan info@gemeentehw.nl en dan regelen wij u aanmelding bij de Monumentenwacht. In de Monumentensubsidieverordening leest u de voorwaarden van alle subsidiemogelijkheden en in het document beoordelingscriteria waaraan uw aanvraag moet voldoen.

Gemeente Hoeksche Waard  beschikt over 165 rijksmonumenten, dit zijn door het rijk beschermde objecten. Ze zijn tenminste 50 jaar oud en van nationaal belang vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap en/of cultuurhistorische waarde. Rijksmonumenten worden aangewezen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed www.cultureelerfgoed.nl vindt u informatie over wet- en regelgeving en mogelijkheden van subsidie en leningen voor restauratie en onderhoud van rijksmonumenten. De gemeente heeft slechts een loketfunctie voor het ministerie en vervult een adviserende rol in de richting van de rijksdienst bij het aanwijzen van rijksmonumenten.

Gemeente Hoeksche Waard behandeld wel omgevingsvergunningen bij rijksmonumenten. Afhankelijk van de ingrepen aan een rijksmonument heeft de rijksdienst een adviesplicht.

Ga naar de website van het rijksmonumentenregister.

Heeft u een rijksmonument met een woonfunctie en heeft u dit kalenderjaar onderhoud laten doen? Dan kunt u als particuliere eigenaar van 1 maart tot en met 30 april 2022 woonhuissubsidie aanvragen over de kosten van de in 2021 uitgevoerde instandhoudingswerkzaamheden. U doet dat bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Op de website Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed leest u voor welke kosten u subsidie kan aanvragen.

Dit zijn objecten die door de gemeente beschermd worden. De monumenten zijn van lokale waarde en gemeentelijk belang. Ze worden aangewezen door de gemeente zelf wel of niet op verzoek van een belanghebbende. Op dit moment staan er in de Hoeksche Waard 224 gemeentelijke monumenten. U kunt dit overzicht downloaden onder documenten.

De Commissie Cultureel Erfgoed is de officiële adviseur van het college van burgemeester en wethouders. De commissie adviseert bij aanvragen van omgevingsvergunningen bij monumenten, adviseert over archeologiebeleid en adviseert over andere erfgoed-gerelateerde zaken. De commissie vergadert 1 keer in de zes weken en bestaat uit:

  • Een onafhankelijke voorzitter
  • Deskundige restauratietechniek
  • Deskundige bouwhistorie
  • Deskundige archeologie
  • Burgerleden met verschillende expertises (zoals geschiedenis van de Hoeksche Waard)

Rechts op deze pagina kunt u de erfgoedverordening downloaden.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Alex Brand of Natasja Knoot. U kunt hen telefonisch bereiken via 14 0186 / 088 – 647 13 00 of e-mail naar alex.brand@gemeentehw.nl/ natasja.knoot@gemeentehw.nl.