Spring naar content

Inclusieve samenleving

In de Hoeksche Waard telt iedereen mee en kijken we naar elkaar om. Wij geloven in gelijkwaardigheid en denken in mogelijkheden. Daarom werken we samen aan een inclusieve samenleving, waaraan iedereen meedoet en waarde heeft.

Stap voor stap werken we toe naar een Hoeksche Waard waarin iedereen erbij hoort, iedereen zich veilig voelt en iedereen meedoet. Ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen, talenten, beperkingen of gender. Zo werd bijvoorbeeld in de eerste raadsvergadering van onze gemeente een motie aangenomen om regenbooggemeente te zijn. Hiermee belichten we het thema seksuele diversiteit. Als jonge gemeente kunnen we niet alles in één keer doen. Daarom gaan we met sommige onderwerpen, zogenoemde programmathema’s, als eerste aan de slag.

Deze vijf programmathema’s zijn:

  1. Thuis in de Kern
  2. It takes a village to raise a child
  3. Sterke schakels
  4. Werk voor iedereen
  5. Samen tegen armoede

Ouderen en mensen met een beperking doen in Hoeksche Waard volop mee. Zij hebben als als inwoner, vrijwilliger of mantelzorger een belangrijke rol in onze samenleving. In hun eigen dorp of kern; daar waar zij graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen wonen. Met hulp van mensen in hun eigen omgeving en zorg in de buurt kan dat. Als gemeente werken we daarvoor samen met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties en de woningcorporatie. We helpen inwoners om een netwerk op te bouwen en behouden, en zetten digitale hulpmiddelen in voor hun zorg en welzijn. Ook streven we naar voldoende woningen die geschikt zijn voor iedere levensfase van de bewoner. We doen dit alles vanuit het programmathema Thuis in de Kern.

Thuis in de Kern in de praktijk

Even rust voor de mantelzorger dankzij project Logeerzorg

Dankzij het project Logeerzorg in Hoeksche Waard kan een inwoner die zorg nodig heeft een dag en een nacht of meerdere dagen en nachten worden opgevangen in het Wijckpension van Alerimus in de Open Waard (Oud-Beijerland). Professionele zorgverleners nemen daar tijdelijk de zorg over, zodat de mantelzorger even rust krijgt. De proef startte op vrijdag 1 mei 2019, juist om mantelzorgers te ontlasten. Een jaar later blijkt dat maar liefst 95% van de beschikbare logeerplekken is bezet. De pilot is een mooi succes en krijgt zeker een vervolg.

We willen dat alle kinderen in Hoeksche Waard veilig, gezond en met plezier opgroeien en zich goed ontwikkelen voor de toekomst. Iedereen draagt hier een steentje aan bij. Of je nu ouder, leraar, voetbalcoach of hulpverlener bent. Bij het opvoeden en opgroeien van kinderen zijn alle mensen in de directe omgeving van het kind betrokken, ofwel: ‘It takes a village to raise a child’. Samen zetten we ons daarvoor in en voelen we ons samen verantwoordelijk. Dit doen we door elkaar beter te leren kennen, steunen en motiveren. En kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Zo organiseren we ontmoetingen en werken we in groepen aan belangrijke thema’s voor en met ouders en kinderen. Op websites speciaal voor ouders en professionals kunnen we elkaar sneller en beter vinden en informatie en kennis over opvoeden en opgroeien uitwisselen.

Opvoeden en opgroeien doen we samen in de praktijk

Informatieve website voor ouders tijdens coronacrisis

De coronacrisis heeft veel invloed op het dagelijkse leven. Dat geldt ook voor gezinnen. Om deze bijzondere periode door te komen, is op verzoek van ouders de website hoekschewaard.alsvillage.nl gemaakt. Hier kunnen zij terecht voor tips, activiteiten en ideeën. De site biedt ook praktische tips, ondersteuning en informatie over corona en een overzicht van professionals aan wie ze advies kunnen vragen.

Inwoners die hulp zoeken of krijgen, hebben vaak met meerdere hulpverleners vanuit verschillende organisaties te maken. Dat vraagt om overzicht en goede samenwerking. We investeren in slimme manieren van samenwerken tussen professionals uit verschillende vakgebieden. De ontwikkeling van wijkteams in Hoeksche Waard is daarbij erg belangrijk. Dichtbij en snel bieden we ondersteuning, en samen met de inwoner kijken we naar oplossingen en kansen.

Sterke schakels in de praktijk

Samen helpen helpt!

Een vrouw trekt aan de bel, omdat haar 50-jarige broer psychische problemen heeft. Bij haar wonen kan niet meer, maar ze ziet dat op een ander woonadres de omstandigheden slecht zijn. Via een Wmo-consulente komt de vrouw in contact met het wijkteam. Al snel blijkt dat alleen een woning het probleem niet oplost. Gesprekken maken duidelijk dat haar broer een lichte verstandelijke beperking heeft. Op elkaar afgestemde hulp vanuit verschillende kanten is nodig: een woning, begeleid wonen, individuele begeleiding, dagbesteding en ook hulp voor de vrouw zelf. Stichting MEE heeft de leiding en werkt daarbij samen met Cavent en HW Wonen. De woning en begeleiding komen er. “Ik ben zo blij dat de situatie op deze manier is opgelost”, aldus de vrouw.

In Hoeksche Waard zijn er inwoners die moeilijk een baan kunnen vinden. Bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben of te weinig werkervaring hebben. Zij hebben zogezegd een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook omgekeerd zijn vraag en aanbod niet altijd goed op elkaar afgestemd. Standaardvacatures zijn vaak niet gericht op inwoners met een beperking. Wij vinden werk voor iedereen belangrijk. Als je werkt, voel je je beter en fitter. Mocht betaald werk niet lukken, dan zoeken we naar andere mogelijkheden.  We kijken altijd naar mogelijkheden die iemand nog wél heeft. Dat doen we samen met werkgevers, organisaties en scholen.

Werk voor iedereen in de praktijk

HWwerkt! helpt iedereen aan het werk

HWwerkt! helpt bij het zoeken en vinden van werk en personeel. Zo zocht Woonzorgcentrum Heemzicht extra zorgpersoneel. Omdat dat moeilijk te vinden is, wilde Heemzicht samenwerken met HWwerkt! Bij het zoeken naar medewerkers is er bewust gekeken naar mensen die al wat langer geen werk hebben en in de bijstand zitten. Voor hen is een nieuwe functie gemaakt: medewerker cliëntenservice. Dankzij proefplaatsing en persoonlijke begeleiding door een buddy (maatje) konden de gekozen kandidaten wennen aan hun nieuwe baan. Mooi is dat de andere medewerkers zich nu meer kunnen richten op de zorg en de bewoners van Heemzicht meer aandacht krijgen.

Inwoners die zichzelf financieel niet kunnen redden, kunnen vaak niet of onvoldoende meedoen in de maatschappij. Wij willen armoede en problemen door schulden voorkomen door inwoners te leren en begeleiden, zodat ze hun geldzaken zelf goed kunnen regelen. Samen met maatschappelijke organisaties, scholen en werkgevers ondernemen we acties voor mensen die nu in armoede leven.

Samen tegen armoede in de praktijk

Beter inzicht in financiën

Johan en Yvonne zijn al meer dan 25 jaar getrouwd. Ze hebben door omstandigheden, waaronder een chronische ziekte en werkloosheid, niet veel geld te besteden. Sparen voor iets extra’s is er niet bij. Ze hebben slecht zicht op hun financiële situatie. Via een buurvrouw hoorden ze dat ze bij verschillende organisaties in Hoeksche Waard hulp kunnen vragen. Niet alleen om beter inzicht in hun financiën te krijgen, maar ook om te zien voor welke regelingen ze in aanmerking komen. Dankzij gesprekken met Humanitas en de gemeentelijke schulddienstverlening weten ze inmiddels waar ze aanspraak op kunnen maken. Die helderheid geeft hen rust en biedt ze weer uitzicht op een betere situatie.

Nulmeting

Om meer duidelijkheid te krijgen over de mensen in de Hoeksche Waard die met een laag inkomen rond moeten komen of schuldproblemen hebben, is een nulmeting uitgevoerd. Hiermee hebben we gegevens gekregen en aanbevelingen over hoe we inwoners die dat nodig hebben beter kunnen bereiken en ondersteunen.

Download hier de nulmeting verborgen armoede

Uitvoeringsagenda Samen tegen armoede

Inmiddels is de uitvoeringsagenda Samen tegen armoede 2021-2023 gemaakt. Daarin staat 10 actiepunten die we de komende periode gaan uitvoeren.

Download hier de publieksversie Uitvoeringsprogramma Samen tegen Armoede

Spiegelgroep Samen tegen armoede

Bij het maken van deze uitvoeringsagenda hebben ruim 400 betrokken mensen  hun stem laten horen. Zij vertegenwoordigden de inwoners die er iets van gaan merken en de (vrijwilligers-)organisaties die er mee gaan werken. We noemen dit de Spiegelgroep.

Nu we samen de actiepunten gaan uitvoeren willen we ook graag weten wat de ideeën en ervaringen van inwoners daarover zijn. We blijven daarvoor Spiegelgroepen organiseren om te weten of we volgens u de goede dingen doen en of het inwoners met een laag inkomen en financiële problemen helpt om (weer) mee te doen in onze samenleving. Hopelijk tot ziens bij een van onze Spiegelgroepen!

Zie ook