Project Complexe Maatschappelijke Zorg (CMZ)

Je zou maar de grip op je leven (dreigen te) verliezen. Het risico is dan aanwezig dat je jezelf of anderen schade toebrengt. Vaak hebben deze inwoners meerdere problemen (multiproblematiek), wat de situatie soms complex maakt, waardoor zij beperkt mee kunnen doen in de samenleving. Deze problematiek wordt meestal laat gesignaleerd, waardoor de problemen soms groter worden of er meer problemen bijkomen met alle gevolgen van dien. Hulp aan deze mensen kan complex zijn, omdat er meerdere problemen zijn en er ook meerdere organisaties nodig zijn om hen te helpen. Dat maakt dat zij niet zo maar geholpen kunnen worden vanuit het reguliere zorgsysteem.

De gemeente Hoeksche Waard wil zich inzetten om inwoners met complexe problemen te helpen zelf de regie te pakken in hun leven. Samen met hen willen we oplossingen in gang zetten.  Daarom zijn we samen met verschillende partners in de zorg het project Complexe Maatschappelijke Zorg (CMZ) gestart. Hiermee zetten wij in op het voorkomen van problematiek en het organiseren van de nodige ondersteuning. Vragen kunt u stellen door te mailen naar uitvoering.cmz@gemeentehw.nl.

Meer informatie voor inwoners kunt u vinden op de pagina Maatschappelijke Zorg.

12 februari 2024

Een mooie dag vandaag: negen samenwerkingspartners zijn getraind als Hulpkaartcoach en gaan er met de doelgroep van CMZ (Complexe Maatschappelijke Zorg) mee aan de slag.
Wil je ook hulpkaartcoach worden?  Er zijn volop trainingen dit jaar. Via deze link kun je meer informatie krijgen of je aanmelden.

 

 

 

Het project CMZ richt zich op inwoners van de Hoeksche Waard, die als gevolg van meerdere problemen op verschillende levensgebieden in een complexe situatie komen, waardoor de kans groot is dat zij niet de juist hulp en ondersteuning krijgen. In sommige situaties kan het gevolg zijn dat inwoners in contact komen met politie als zij gedrag vertonen dat doet vermoeden dat zij zichzelf of iemand anders in gevaar brengen of voor overlast zorgen. Deze groep inwoners is niet makkelijk te benoemen en als één bepaalde doelgroep te omschrijven.

Van december 2022 tot en met mei 2023 is een verkenning gedaan naar de aard en omvang, maar ook de behoeften en mogelijkheden van Complexe Maatschappelijke Zorg in de Hoeksche Waard. De verkenning is gedaan om de huidige situatie in de gemeente in beeld te brengen, waaronder de huidige samenwerking tussen partners en de aanwezigheid van benodigd aanbod.

Doordat er meer ambulant (buiten de organisaties) wordt gewerkt, komen er meer mensen met psychische kwetsbaarheden in de wijk wonen. Dit vereist een passend zorgsysteem. Uit de verkenning van gemeente Hoeksche Waard is gebleken dat het huidige systeem niet altijd goed aansluit op de behoeften van inwoners met psychische kwetsbaarheden. De verkenning laat zien dat verschillende activiteiten de samenwerking tussen betrokken partijen kan verbeteren, juist in een eerdere fase, om te voorkomen dat een situatie vastloopt. Daarnaast wordt er nu aanbod gemist voor een groep inwoners, die specifieke ondersteuning nodig heeft. De resultaten worden meegenomen in het project. In het eindrapport staat meer informatie.

Opgave Deskundigheidsbevordering

Kennis vinden we belangrijk, het zorgt ervoor dat we eerder signaleren en eerder met elkaar gaan praten over vermoedens of problematiek die we zien. Daardoor worden problemen eerder opgepakt. Kennis haalt ook vooroordelen weg en maakt duidelijk wie waar van is. De samenwerkingspartners geven deskundigheidsbevordering aan elkaar. Ieder vanuit de eigen expertise. We starten hiermee in het vierde kwartaal van 2023.

Op donderdag 29 februari 2024 is er een netwerkbijeenkomst: Als complex te complex wordt. U kunt zich hier aanmelden.

Op maandag 11 maart 2024 is er een deskundigheidsbevordering: Complexiteit en systemisch werken. U kunt zich hier aanmelden.

Volg de training en word Hulpkaartcoach voor je doelgroep. Via deze link kunt u zich aanmelden en meer informatie krijgen.

Opgave Inzet ervaringsdeskundigen en inwoners met ervaring

In augustus hebben we een overleg gehad met de ervaringsdeskundigen die bekend zijn bij de samenwerkingspartners van CMZ. De inzet van de ervaringsdeskundigen is groot in de Hoeksche Waard. Zij hebben gesprekken met mensen met psychische kwetsbaarheden. Dit geeft erkenning en herkenning en draagt bij aan het zich gehoord voelen en aan herstel. Er wordt een sociale kaart gemaakt met de ervaringsdeskundigen in Hoeksche Waard en op welke manier er contact gezocht kan worden met hen. De bijeenkomst met ervaringsdeskundigen wordt structureel georganiseerd en andere ambities waar mogelijk uitgewerkt.

Opgave Verbinding eerstelijnszorg en sociaal domein

Behalve dat de samenwerking in het sociaal domein kan worden versterkt, is het ook nodig dat de samenwerking met de eerstelijnszorg wordt versterkt. De eerstelijnszorg zijn de zorgverleners waar inwoners zonder verwijzing naar toe kunt gaan, zoals de huisarts, tandarts, fysiotherapeut en de maatschappelijk werker. De eerstelijnszorg wordt uitgenodigd voor de deskundigheidsbevordering en de bijeenkomsten Welkome Wijk

Opgave De Hulpkaart

Even de weg kwijt zijn, letterlijk of figuurlijk. Sommige burgers hebben hierop een verhoogd risico, door bijvoorbeeld een psychische aandoening, dementie, een verslaving of een verstandelijke beperking of een andere psychische kwetsbaarheid. Om deze mensen snel de hulp of zorg te kunnen bieden die zij op dat moment nodig hebben, gaan we in Hoeksche Waard de Hulpkaart gebruiken.
De Hulpkaart voor mensen met onbegrepen gedrag helpt politie, hulpverleners en omstanders om direct datgene te doen wat nodig is. Dat voorkomt onnodige escalaties van lastige situaties en draagt zo bij aan de veiligheid van de persoon zelf en aan de veiligheid in de wijk. De Hulpkaart wordt ook al op andere plekken in Nederland uitgegeven.

De Hulpkaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, dat past in een portemonnee. Gebruikers leggen op de Hulpkaart vast hoe anderen het best met hen om kunnen gaan in situaties waarin ze zelf de regie even kwijt zijn. Dat kunnen heel simpele dingen zijn zoals rustig blijven, dingen herhalen of iemand even de gelegenheid geven om tot zichzelf te komen. Maar het kan ook over zorg gerelateerde onderwerpen gaan, zoals medicijnen of om heel praktische zaken zoals de zorg over kinderen of huisdieren. Ook staat er een telefoonnummer op van iemand die de kaarthouder vertrouwt en die kan helpen. Zo weet iedereen die de Hulpkaart leest meteen wat te doen, zodat zaken niet onnodig uit de hand lopen. Hier kunt u een voorbeeld van een Hulpkaart inzien.

Houders van de Hulpkaart bepalen zelf wat hierop komt te staan. Waar nodig kan een begeleider, behandelaar, of onafhankelijk consulent helpen bij het opstellen van de kaart.

Een filmpje over de Hulpkaart is hier te zien.

Professionals kunnen worden getraind tot hulpkaart coach. Zie hieronder de trainingsdagen en hoe aanmelden kan. Vragen? uitvoering.cmz@gemeentehw.nl

Training Hulpkaart coach

Volg de training en word Hulpkaartcoach voor je doelgroep. Via deze link kunt u zich aanmelden en meer informatie krijgen.