Spring naar content

Mobiliteit

Tijdens de raadsvergadering van 8 januari 2019 zijn er 7 thema’s als speerpunten benoemd die voor de huidige collegeperiode moeten zorgen voor integraliteit en versnelling. De 7 thema’s zijn cultuur, duurzaamheid, economie, inclusieve samenleving, mobiliteit, wonen en veiligheid en staan in nauw verband tot elkaar. Het ene thema kan niet zonder het andere. Het is een samenspel van verschillende factoren op het gebied van goed wonen, leven, werken en recreëren.

Voor elk thema is er een programmaplan. Het programmaplan Mobiliteit gaat over de bereikbaarheid op het eiland zelf en de verbinding met de omliggende gebieden. Bereikbaarheid is de drager van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen. Voor de programma’s economie, wonen en inclusieve samenleving is een goed bereikbare Hoeksche Waard van groot belang. Dit vraagt om een integrale mobiliteitsaanpak. Een aanpak die zich richt op de verschillende modaliteiten als auto, OV (openbaar vervoer) en fiets, op snelheid en veiligheid en op gedragsverandering.

Het programmaplan Mobiliteit beschrijft de doelen en inspanningen die bijdragen aan een bereikbare Hoeksche Waard.

Gemeente Hoeksche Waard is sterk afhankelijk van de externe bereikbaarheid van en naar het eiland. Vanwege de beperkte verbindingen is dit ook kwetsbaar. Samen met de provincie en Rijkswaterstaat onderzoeken wij hoe de bereikbaarheid verbeterd kan worden. Dit om ook in de toekomst de noodzakelijke externe bereikbaarheid te waarborgen. Belangrijk voor de externe bereikbaarheid zijn:

Heinenoordtunnel

In 2023 en 2024 voert Rijkswaterstaat grootscheepse renovatiewerkzaamheden uit aan de Heinenoordtunnel. Hiervoor is het noodzakelijk de tunnel verschillende keren af te sluiten. Er wordt gewerkt aan een Bereikbaarheidsplan om de overlast van deze afsluitingen zoveel mogelijk te beperken. Meer informatie vindt u via de link naar de website van Rijkswaterstaat.

Haringvlietbrug

A29

Kiltunnel

Eind 2020/begin 2021 wordt gestart met groot onderhoud in en bij de Kiltunnel. Dit groot onderhoud is nodig om de levensduur van de tunnel te verlengen en de capaciteit van het tolplein te vergroten om zodoende de doorstroming te verbeteren. Meer informatie over de renovatie vindt u via de link naar de website van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil.

Energyhub en vrachtwagenparkeren

Met de realisatie van een energyhub (duurzaam brandstofstation) in combinatie met vrachtwagenparkeren voorzien wij in een lokale en regionale behoefte aan schonere energie en clustering van vrachtwagenparkeren.

In 2018 stelden de 5 voormalige gemeenten het Fietsplan Hoeksche Waard 2018-2026 op.

Dit fietsplan is gericht op het verbeteren van de bestaande fietsnetwerken, het uitwerken en uitbreiden van ontbrekende schakels in het fietsnetwerk en het toepassen van aanvullende voorzieningen. Op dit moment treffen we voorbereidingen voor de aanleg van een drietal vrijliggende fietsverbindingen.

Tiengemetenpad

Dit fietspad verbindt de eilanden Tiengemeten en Voorne-Putten en loopt van regio Rotterdam/Den Haag naar de aanlegplaats van de pont naar Tiengemeten. Het is een belangrijke route voor de recreatieve economische vitaliteit van de zuidkant van de Hoeksche Waard. De eerste fase van het fietspad, het tracé vanaf de Spuiweg/Spuidijk langs het Piershilse Bos, was in april 2019 klaar. Nog dit jaar worden ook andere fasen van het Tiengemetenpad gerealiseerd. Het doel is om het Tiengemetenpad uiterlijk in 2021 als geheel op te leveren. Provincie Zuid-Holland en gemeente Hoeksche Waard zorgen samen voor de financiering van de nieuwe fietsverbinding. 

Buitenzomerlanden

Dit fietspad loopt vanaf het dorp Heinenoord naar Kuipersveer en is een recreatief pad langs de natuurgebieden aan de noordzijde van onze gemeente.

Fietsverbinding Strijen – Oud-Beijerland

Dit fietspad volgt voor een groot deel de buisleidingenstraat en biedt een veilige, grotendeels vrijliggende fietsverbinding tussen de kern Strijen en de Stougjesdijk bij Oud-Beijerland.

In 2018 onderzochten de 5 voormalige Hoeksche Waardse gemeenten wat de effecten zijn van het voltooien en optimaliseren van de hoofdwegenstructuur in de Hoeksche Waard. Dit heet met een mooie term de vorkstructuur.

Vorkstructuur

De vorkstructuur bestaat uit de N217 als hoofdontsluiting van de gemeente, met een viertal noord-zuidverbindingen om de grootste verkeersstromen te ondersteunen. N-wegen zijn provinciale wegen. Om deze vorkstructuur te voltooien en optimaliseren, starten wij met de voorbereidingen voor de aanleg van een oostelijke randweg Klaaswaal. Ook wordt gewerkt aan een betere ontsluiting van Hoeksche Waard West, waarbij de Korteweg en de Lange Eendrachtsweg beter voor hun taak worden aangepast.

N217

Onderzocht wordt hoe de doorstroming op de N217 op twee trajecten (Oud-Beijerland– Heinenoordtunnel en Heinenoordtunnel–Kiltunnel)  beter kan. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het autoverkeer maar ook naar vrachtverkeer, openbaar vervoer en fietsverkeer.

N489

Eind dit jaar start de provincie met groot onderhoud aan deze weg tussen Klaaswaal en de N217. Voor meer informatie kijkt u op de website van de provincie Zuid-Holland.

Hoeksche Waard West

Het gaat hier om een verbetering van de noord-zuidverbinding ten westen van de A29 over de Korteweg – Klein Zuidbeijerlandseweg – Langeweg. Daarbij wordt een kortsluiting Korteweg voorzien; er komt een rechtstreekse aansluiting tussen de Provincialeweg en de Noordachterweg (de 4 bochten gaan eruit). Daarnaast is het plan een een betere verbinding met de westzijde te maken door een optimalisering van de route Korteweg – Noordachterweg- Hogeweg en Lange Eendrachtsweg. Mogelijk wordt hier een doorsteek gemaakt naar Goudswaard, waarmee de Sluisjesdijk – Zwart Sluisje wordt ontlast.

Voorbereidingen worden getroffen voor de aanleg van de oostelijke randweg Klaaswaal. Later dit jaar starten wij met de ruimtelijke procedures. Wij verwachten in 2022 te kunnen starten met de uitvoering.

Klik hier voor meer informatie over de randweg Klaaswaal.

Evenals het autoverkeer speelt ook het openbaar vervoer een grote rol binnen gemeente Hoeksche Waard. Enerzijds verbindt het de dorpen onderling, anderzijds biedt het een verbinding naar bestemmingen buiten de gemeente.
De gemeente streeft ernaar om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken en onderzoekt daarom de mogelijkheid voor een hoogwaardiger ov-verbinding met Oud-Beijerland, bijvoorbeeld door een R-net verbinding. Ook start een onderzoek naar kwaliteitsverbeteringen van het openbaar vervoer op de N217 tussen busstation Reedijk/Heinenoord en station Dordrecht.

Daarnaast faciliteren wij de nachtbus vanaf Rotterdam-Zuidplein en streven wij naar betere voorzieningen bij haltes en knooppunten.

SCHOOL op SEEF

SCHOOL op SEEF is een regionaal programma in Zuid-Holland met als doel goede verkeerseducatie en verkeersveiligheid voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Met bijvoorbeeld de jaarlijkse Schoolbrengdag actie worden ouders/verzorgers en kinderen gestimuleerd om lopend of fietsend naar school te gaan. Veel scholen in de Hoeksche Waard doen mee aan het programma. Voor meer informatie kunt u de website van SCHOOL op SEEF bekijken.

Landbouwverkeer

In 2017 voerden de 5 voormalige gemeenten in de Hoeksche Waard samen met agrariërs en brancheorganisaties een onderzoek uit naar landbouwverkeer. Het onderzoek bracht de routes en knelpunten voor landbouwverkeer in beeld en stelde aanbevelingen op.  
Bij de aanleg en verbetering van wegen betrekken wij de resultaten van dit onderzoek en voeren waar nodig en mogelijk verbeteringen door ten behoeve van het landbouwverkeer. 

Gemeente Hoeksche Waard, provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat hebben afspraken gemaakt om samen ongeveer 25 miljoen euro te investeren in maatregelen om de regio bereikbaar te houden. Dit zowel vanwege de renovatie van de Heinenoordtunnel in 2023 en 2024 als voor de verdere toekomst. De afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die binnenkort getekend wordt. Bent u benieuwd welke maatregelen getroffen worden de komende jaren? Blader hieronder door de kaart met alle projecten.