De locatie aan de Scheepmakershaven is van oudsher een belangrijke plek in het centrum van Oud-Beijerland. De haven in de directe nabijheid en de handels- en ondernemersgeest van de Beijerlanders zorgden voor veel bedrijvigheid rondom de haven. In de vroege jaren van de vorige eeuw was er een sigarenfabriek gevestigd en later werd de locatie ingezet als kledingatelier. Alweer vele jaren is de locatie in gebruik als detailhandel. In 2020 is de locatie aangekocht door Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V.

Wat komt er?

De nieuwe eigenaar heeft plannen om de locatie te herontwikkelen naar woningbouw. Deze ontwikkeling sluit aan bij het gemeentelijke uitgangspunt om detailhandel in het centrum meer te centreren en leegstand terug te dringen. Het realiseren van woningbouw op de locatie past daarnaast ook bij de ambities die staan in onze omgevingsvisie. Er is een voorlopig plan voor een appartementencomplex met ruimte voor 26 appartementen, waaronder 8 appartementen in het goedkopere segment tot € 225.000, – (prijspeil 1 januari 2021). De appartementen moeten geschikt zijn voor een brede doelgroep, zowel voor starters, doorstromers en alleenstaanden. De gemeente wil dat iedereen in de Hoeksche Waard prettig kan (blijven) wonen en stimuleert initiatieven die een bijdrage leveren aan de vitaliteit van de dorpen en die de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. 

Het college van burgemeester en wethouders sprak de intentie uit om medewerking te verlenen aan ontwikkeling van de locatie door het realiseren van een woningbouwprogramma. De plannen moeten nog verder worden uitgewerkt en er moet aandacht zijn voor een goede ruimtelijke kwaliteit en inpassing. Het college heeft daarbij aangegeven belang te hechten aan het betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden. Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet er een planologische procedure doorlopen worden. 

De ontwikkelaar heeft diverse gesprekken gevoerd met de direct omwonenden. Verder is er een digitale informatiebijeenkomst geweest op 13 oktober 2021. Op 1 november 2022 is er een inloopavond voor omwonenden georganiseerd waar het project gepresenteerd is op borden en waar omwonenden in gesprek konden gaan met de ontwikkelaar, architect en de gemeente. Een pdf met deze informatie vindt u onder het tabje documenten.

De ontwikkelaar verwacht het ontwerpbestemmingsplan nog eind dit jaar ter besluitvorming te kunnen indienen bij de gemeente.

Wilt u meer informatie of heeft u interesse in een woning? Kijk dan op de website van de projectontwikkelaar. U kunt ook contact opnemen met de projectontwikkelaar Bo Bruseker, via het e-mailadres b.bruseker@vanwijnen.nl

Heeft u nog vragen over dit project of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Henriette Vernes. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail henriette.vernes@gemeentehw.nl.

Heeft u vragen over de planologische procedure? Neem dan contact op met Annette van Bokkem van Team Omgeving. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 17 38 of via e-mail annette.vanbokkem@gemeentehw.nl.