Spring naar content

Transitievisie Warmte

Gezamenlijk werken we stap voor stap naar een aardgasvrije omgeving in de Hoeksche Waard

In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeenteraad uiterlijk 2021 een Transitievisie Warmte (hierna: TVW) vaststelt. Zo ook gemeente Hoeksche Waard. Op het gebied van de warmtetransitie heeft de gemeente al veel bouwstenen liggen zoals de concept Regionale Energiestrategie (hierna: concept-RES) en concept Regionale Structuur Warmte (hierna: concept-RSW).

Klik hier om het concept Regionale Energiestrategie te bekijken.

Klik hier om het concept Regionale Structuur Warmte te bekijken.

De Transitievisie Warmte geeft richting aan hoe de aanpak van de warmtetransitie in de Hoeksche Waard eruit kan zien. Het is een momentopname van de technische mogelijkheden voor het aardgasvrij maken van de Hoeksche Waard. De Transitievisie Warmte wordt minimaal elke 5 jaar vernieuwd.

In de Transitievisie Warmte staat aangegeven in welke volgorde de wijken en dorpen in de Hoeksche Waard aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Stap voor stap en wijk voor wijk gaan we samen aan de slag met de warmtetransitie. Per wijk en per dorp wordt gekeken welke duurzame alternatieve warmteopties beschikbaar zijn. Waar de Transitievisie Warmte op hoofdlijnen iets vertelt over de warmtetransitie in de Hoeksche Waard, wordt de concrete uitwerking hiervan voor de wijken en dorpen daarna uitgewerkt in een Wijkuitvoeringsplan (hierna: WUP).

De TVW en later ook het WUP maakt de gemeente samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de netbeheerder, woningcorporatie, het waterschap en provincie. 

Terugblik digitale bijeenkomst over de Transitievisie Warmte

Op woensdagavond 13 januari jl. organiseerde gemeente Hoeksche Waard de digitale bijeenkomst ‘De Transitievisie Warmte: gezamenlijk werken we stap voor stap toe naar een aardgasvrije omgeving in de Hoeksche Waard’.

Rond de 100 geïnteresseerden namen online deel aan de bijeenkomst en ontvingen informatie over de Transitievisie Warmte die net als het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting Energieneutraal’ en de Regionale Energiestrategie Hoeksche Waard binnen de energietransitie valt. De bijeenkomst vond digitaal plaats via MS Teams. Tijdens de bijeenkomst is het proces van de Transitievisie Warmte toegelicht. Ook is bij de deelnemers opgehaald welke uitgangspunten zij belangrijk vinden in de warmtetransitie. Deze uitgangspunten worden meegenomen in de ‘Nota van Uitgangspunten’ die nu wordt opgesteld als input voor de Transitievisie Warmte. Deelnemers konden hiervoor digitaal hun stem uitbrengen via de tool Mentimeter. Hieruit kwam naar voren dat betaalbaarheid belangrijk is bij de transitie naar aardgasvrij. Ook verbetering voor het milieu en betrouwbaarheid en veiligheid werden onder andere als belangrijke aandachtspunten genoemd. Verder gaven een deel van de deelnemers aan dat hun voorkeur uitgaat naar de start van de warmtetransitie op plekken waar werkzaamheden gepland staan en een alternatief voor aardgas voor handen is.

Hieronder vindt u de link naar de opname van de online bijeenkomst, de presentatie en de antwoorden op de gestelde vragen via Mentimeter terug. Ook was het deze avond mogelijk vragen te stellen via de chat. Een link naar het overzicht van deze vragen en de antwoorden hierop volgt binnenkort.

Bekijk de online bijeenkomst – ‘De Transitievisie Warmte: gezamenlijk werken we stap voor stap toe naar een aardgasvrije omgeving in de Hoeksche Waard’

Download het PDF-document – ‘Presentatie bijeenkomst De Transitievisie Warmte’

Download het PDF-document – ‘Antwoorden Mentimeter-vragen bijeenkomst Transitievisie Warmte’