Spring naar content

Transitievisie Warmte

Gezamenlijk werken we stap voor stap naar een aardgasvrije omgeving in de Hoeksche Waard

In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeenteraad uiterlijk 2021 een Transitievisie Warmte vaststelt. Zo ook gemeente Hoeksche Waard. Op het gebied van de warmtetransitie heeft de gemeente al veel bouwstenen liggen zoals de concept Regionale Energiestrategie (hierna: concept-RES) en concept Regionale Structuur Warmte (hierna: concept-RSW).

In de Transitievisie Warmte staan de technische mogelijkheden voor het aardgasvrij maken van de Hoeksche Waard

De Transitievisie Warmte geeft richting aan hoe de aanpak van de warmtetransitie in de Hoeksche Waard eruit kan zien. Het is een momentopname van de technische mogelijkheden voor het aardgasvrij maken van de Hoeksche Waard en wat de mogelijke aardgasalternatieven zijn. De Transitievisie Warmte wordt minimaal eens per 4 jaar herijkt. In deze visie staat een volgorde waarin de wijken en dorpen het beste aardgasvrij worden gemaakt.

Stap voor stap en wijk voor wijk gaan we samen aan de slag met de warmtetransitie

Per wijk en per dorp wordt gekeken welke duurzame alternatieve warmteopties beschikbaar zijn. Waarbij de Transitievisie Warmte op hoofdlijnen iets vertelt over de warmtetransitie in de Hoeksche Waard, wordt deuitvoering hiervan voor de wijken en dorpen daarna uitgewerkt in een Wijk- of Dorpuitvoeringsplan.  De Transitievisie Warmte en later ook het de Wijk- of Dorpsuitvoeringsplannen maakt de gemeente samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de netbeheerder, woningcorporatie en provincie.

Wat kunt u zelf doen?

De beste vorm van verduurzamen is energiebesparing. U kunt energie besparen door bijvoorbeeld uw woning beter te isoleren. Tips om energie te besparen of om uw woning te verduurzamen vindt u op de website van het Regionaal Energieloket.

Bent u ondernemer? Kijk dan op de website van het Zakelijke Energieloket.

Energieke Regio helpt ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaars en woningbouwcorporaties met het verduurzamen van hun gebouwen. Kijk op de website van Energieke Regio voor meer informatie.

Op woensdagavond 13 januari jl. organiseerde gemeente Hoeksche Waard de digitale bijeenkomst ‘De Transitievisie Warmte: gezamenlijk werken we stap voor stap toe naar een aardgasvrije omgeving in de Hoeksche Waard’.

Rond de 100 geïnteresseerden namen online deel aan de bijeenkomst en ontvingen informatie over de Transitievisie Warmte die net als het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting Energieneutraal’ en de Regionale Energiestrategie Hoeksche Waard binnen de energietransitie valt. De bijeenkomst vond digitaal plaats via MS Teams. Tijdens de bijeenkomst is het proces van de Transitievisie Warmte toegelicht. Ook is bij de deelnemers opgehaald welke uitgangspunten zij belangrijk vinden in de warmtetransitie. Deze uitgangspunten worden meegenomen in de ‘Nota van Uitgangspunten’ die nu wordt opgesteld als input voor de Transitievisie Warmte. Deelnemers konden hiervoor digitaal hun stem uitbrengen via de tool Mentimeter. Hieruit kwam naar voren dat betaalbaarheid belangrijk is bij de transitie naar aardgasvrij. Ook verbetering voor het milieu en betrouwbaarheid en veiligheid werden onder andere als belangrijke aandachtspunten genoemd. Verder gaven een deel van de deelnemers aan dat hun voorkeur uitgaat naar de start van de warmtetransitie op plekken waar werkzaamheden gepland staan en een alternatief voor aardgas voor handen is.

Hieronder vindt u de link naar de opname van de online bijeenkomst, de presentatie, de antwoorden op de gestelde vragen via Mentimeter en een overzicht van de gestelde vragen in de chat en de antwoorden hierop.

Bekijk de online bijeenkomst – ‘De Transitievisie Warmte: gezamenlijk werken we stap voor stap toe naar een aardgasvrije omgeving in de Hoeksche Waard’

Download het PDF-document – ‘Presentatie bijeenkomst De Transitievisie Warmte’

Download het PDF-document – ‘Antwoorden Mentimeter-vragen bijeenkomst Transitievisie Warmte’

Download het PDF-document – ‘Reactie op vragen uit de chat – digitale bijeenkomst 13 januari 2021’

De Transitievisie Warmte geeft richting aan hoe de aanpak van de warmtetransitie in de Hoeksche Waard eruit kan zien. Het is een momentopname van de technische mogelijkheden voor het aardgasvrij maken van de Hoeksche Waard en wat de mogelijke aardgasalternatieven zijn. Elke 4 jaar wordt deze visie herijkt. In de Transitievisie Warmte staat een volgorde waarin de wijken en dorpen het beste aardgasvrij worden gemaakt.

Per wijk en per dorp wordt gekeken welke duurzame alternatieve warmteopties beschikbaar zijn. Waarbij de Transitievisie Warmte op hoofdlijnen iets vertelt over de warmtetransitie in de Hoeksche Waard, wordt deuitvoering hiervan voor de wijken en dorpen daarna uitgewerkt in een Wijk- of Dorpuitvoeringsplan.  De Transitievisie Warmte en later ook het de Wijk- of Dorpsuitvoeringsplannen maakt de gemeente samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de netbeheerder, woningcorporatie en provincie.