Spring naar content

Transitievisie Warmte

Gezamenlijk werken we stap voor stap naar een aardgasvrije omgeving in de Hoeksche Waard

In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeenteraad uiterlijk 2021 een Transitievisie Warmte vaststelt. Zo ook gemeente Hoeksche Waard. Hierin staat dat alle gebouwen in Nederland in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Dit lijkt nog ver weg, maar in 2030 moet deze doelstelling al voor 20% zijn gerealiseerd. En dat vraagt om een bijdrage van ons allemaal. Want om te verwarmen, te douchen en te koken zonder aardgas moeten woningen, gebouwen en de buitenruimte worden aangepast. Een enorme klus. Daarom gaan we zorgvuldig en stap voor stap aan de slag.

Op het gebied van de warmtetransitie heeft de gemeente al veel bouwstenen liggen zoals de Regionale Energiestrategie (hierna: RES) en Regionale Structuur Warmte (hierna: RSW). Informatie hierover vindt u op de pagina Regionale Energiestrategie (RES) Hoeksche Waard.

Derde digitale bijeenkomst op 6 september

Op maandagavond 6 september organiseren we een tweede inwonersbijeenkomst van 19.30 tot 21.00 uur over de Transitievisie Warmte in Hoeksche Waard. U bent van harte uitgenodigd!

In de Transitievisie Warmte staan de technische mogelijkheden voor het aardgasvrij maken van de Hoeksche Waard

De Transitievisie Warmte geeft richting aan hoe de aanpak van de warmtetransitie in de Hoeksche Waard eruit kan zien. Het is een momentopname van de technische mogelijkheden voor het aardgasvrij maken van de Hoeksche Waard en wat de mogelijke aardgasalternatieven zijn. De Transitievisie Warmte wordt minimaal eens per 5 jaar herijkt. In deze visie staat een volgorde waarin de wijken en dorpen het beste aardgasvrij worden gemaakt.

Stap voor stap en wijk voor wijk gaan we samen aan de slag met de warmtetransitie

Per wijk en per dorp wordt gekeken welke duurzame alternatieve warmteopties beschikbaar zijn. Waarbij de Transitievisie Warmte op hoofdlijnen iets vertelt over de warmtetransitie in de Hoeksche Waard, wordt de uitvoering hiervan voor de wijken en dorpen daarna uitgewerkt in een Wijk- of Dorpuitvoeringsplan.  De Transitievisie Warmte en later ook het de Wijk- of Dorpsuitvoeringsplannen maakt de gemeente samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de netbeheerder, woningcorporatie en provincie.

Wat zijn de aardgasvrije mogelijkheden?

Woningen en andere gebouwen worden in de Hoeksche Waard nu nog vaak verwarmd met aardgas. Hierdoor is het lekker warm en beschikt u over voldoende warm water. Ongeacht hoe koud het buiten is. Gelukkig zijn er ook andere goede manieren om uw woning of gebouw te verwarmen. Hierbij kunt u denken aan het verwarmen met een warmtepomp, hybride warmtepomp, maar ook groene gassen zoals waterstof en/of biogas zijn mogelijk in de toekomst een oplossing. Bekijk hiervoor de animatie-video over de aardgasvrije mogelijkheden.

Wat kunt u nu al doen?

De beste vorm van verduurzamen is energiebesparing. Alle energie die niet nodig is hoeft ook niet opgewekt te worden. Er zijn verschillende mogelijkheden om energie te besparen. Bekijk de animatie-video met meer informatie over wat u nu al kunt doen:

Tips om energie te besparen of om uw woning te verduurzamen vindt u op de website van het Regionaal Energieloket.

Bent u ondernemer? Kijk dan op de website van het Zakelijke Energieloket voor een onafhankelijk advies bij het verduurzamen of energiezuinig maken van uw gebouw.

Heeft u hulp nodig bij het maken van een plan van aanpak voor uw gebouw. Energieke Regio helpt ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaars en woningbouwcorporaties met het verduurzamen van hun gebouwen. Kijk op de website van Energieke Regio voor meer informatie.

Op maandagavond 5 juli organiseerde gemeente Hoeksche Waard de tweede digitale bijeenkomst over ‘De Transitievisie Warmte en hoe wij gezamenlijk stap voor stap toewerken naar een aardgasvrije omgeving in de Hoeksche Waard’. Ongeveer 35 geïnteresseerden namen online deel aan deze tweede bijeenkomst over de Transitievisie Warmte, die net als het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting Energieneutraal’ en de Regionale Energiestrategie Hoeksche Waard binnen het thema energietransitie valt.

Stap voor stap werken we toe naar een aardgasvrije omgeving

De bijeenkomst vond digitaal plaats via MS Teams. Tijdens de bijeenkomst zijn de uitkomsten van de analyse toegelicht, die is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de duurzame alternatieven voor aardgas in de verschillende wijken en dorpen van de Hoeksche Waard. Ook is toegelicht hoe deze resultaten vervolgens gebruikt kunnen worden in een aanpak, zodat we gezamenlijk en stap voor stap toewerken naar een aardgasvrije omgeving. Ook is besproken wat inwoners nu al kunnen doen om zich voor te bereiden en te komen tot een aardgasvrij gebouw. Deelnemers konden via de tool Mentimeter reageren op een aantal vragen over de uitkomsten.

Aan de slag

De uitkomsten van de analyse en de bijhorende aanpak om de komende periode aan de slag te gaan in de Hoeksche Waard zijn overwegend positief ontvangen. Men gaf aan het een duidelijk verhaal te vinden. Een enkeling maakt zich zorgen over het tempo want “2030 is al morgen”. Men vroeg zich af of we met deze aanpak onze doelstellingen dan wel halen. Om aan de slag te gaan met de warmtetransitie gaven deelnemers aan graag meer persoonlijke informatie te krijgen. De gepresenteerde resultaten zijn nu op wijk en dorpsniveau terwijl de aanwezigen graag zelf aan de slag willen. Ook is er behoefte om een collectieve aanpak op wijk- of dorpsniveau verder uit te diepen.  

De uitwerking van de Transitievisie Warmte volgt in de dorp- of wijkuitvoeringsplannen

De wensen van de aanwezigen sluiten aan op de vervolgstappen die na de Transitievisie Warmte plaatsvinden. Stap 1 is nu eerst de visie vast te stellen. Deze ligt naar verwachting van 27 augustus tot 11 september ter inzage. De suggesties die tijdens de avond zijn meegegeven worden nader onderzocht en uitwerking volgt in de dorp- of wijkuitvoeringsplannen of tijdens de gemeentebrede aanpak.

Link naar de online bijeenkomst

Hieronder vindt u de link naar de opname van de tweede online bijeenkomst, de presentatie, de antwoorden op de gestelde vragen via Mentimeter en een overzicht van de gestelde vragen in de chat en de antwoorden hierop.

Bekijk de tweede online bijeenkomst – ‘De Transitievisie Warmte: gezamenlijk werken we stap voor stap toe naar een aardgasvrije omgeving in de Hoeksche Waard’

Download het PDF-document – ‘Presentatie tweede online bijeenkomst ‘De Transitievisie Warmte’

Download het PDF-document – ‘Antwoorden Mentimeter – vragen tweede bijeenkomst Transitievisie Warmte’

Download het PDF-document – ‘Reactie op vragen uit de chat – digitale bijeenkomst 5 juli 2021’

In maart en/of april zijn er 6 online dorpsbijeenkomsten, een online bijeenkomst voor ondernemers en een online bijeenkomst voor maatschappelijke organisaties georganiseerd om het gesprek aan te gaan over de Transitievisie Warmte. Tijdens deze bijeenkomsten zijn er diverse onderwerpen rondom de Transitievisie Warmte en duurzaamheid besproken. In de PDF staat een korte terugblik op de besproken onderwerpen tijdens deze avonden.

Download het PDF-document – ‘Terugblik op de bijeenkomsten van maart/april 

Tijdens de eerste digitale bijeenkomst is het proces van de Transitievisie Warmte toegelicht. Ook is bij de deelnemers en betrokkenen opgehaald welke uitgangspunten zij belangrijk vinden in de warmtetransitie. Deze opgehaalde uitgangspunten zijn opgenomen in de ‘Nota van Uitgangspunten’ die is vastgesteld door de gemeenteraad op 23 maart.

Download het PDF-document – ‘Nota van uitgangspunten’

Op woensdagavond 13 januari jl. organiseerde gemeente Hoeksche Waard de digitale bijeenkomst ‘De Transitievisie Warmte: gezamenlijk werken we stap voor stap toe naar een aardgasvrije omgeving in de Hoeksche Waard’.

Rond de 100 geïnteresseerden namen online deel aan de bijeenkomst en ontvingen informatie over de Transitievisie Warmte die net als het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting Energieneutraal’ en de Regionale Energiestrategie Hoeksche Waard binnen de energietransitie valt. De bijeenkomst vond digitaal plaats via MS Teams. Tijdens de bijeenkomst is het proces van de Transitievisie Warmte toegelicht. Ook is bij de deelnemers opgehaald welke uitgangspunten zij belangrijk vinden in de warmtetransitie. Deze uitgangspunten worden meegenomen in de ‘Nota van Uitgangspunten’ die nu wordt opgesteld als input voor de Transitievisie Warmte. Deelnemers konden hiervoor digitaal hun stem uitbrengen via de tool Mentimeter. Hieruit kwam naar voren dat betaalbaarheid belangrijk is bij de transitie naar aardgasvrij. Ook verbetering voor het milieu en betrouwbaarheid en veiligheid werden onder andere als belangrijke aandachtspunten genoemd. Verder gaven een deel van de deelnemers aan dat hun voorkeur uitgaat naar de start van de warmtetransitie op plekken waar werkzaamheden gepland staan en een alternatief voor aardgas voor handen is.

Hieronder vindt u de link naar de opname van de online bijeenkomst, de presentatie, de antwoorden op de gestelde vragen via Mentimeter en een overzicht van de gestelde vragen in de chat en de antwoorden hierop.

Bekijk de online bijeenkomst – ‘De Transitievisie Warmte: gezamenlijk werken we stap voor stap toe naar een aardgasvrije omgeving in de Hoeksche Waard’

Download het PDF-document – ‘Presentatie bijeenkomst De Transitievisie Warmte’

Download het PDF-document – ‘Antwoorden Mentimeter-vragen bijeenkomst Transitievisie Warmte’

Download het PDF-document – ‘Reactie op vragen uit de chat – digitale bijeenkomst 13 januari 2021’

De Transitievisie Warmte geeft richting aan hoe de aanpak van de warmtetransitie in de Hoeksche Waard eruit kan zien. Het is een momentopname van de technische mogelijkheden voor het aardgasvrij maken van de Hoeksche Waard en wat de mogelijke aardgasalternatieven zijn. De Transitievisie Warmte wordt minimaal eens per 5 jaar herijkt. In de Transitievisie Warmte staat een volgorde waarin de wijken en dorpen het beste aardgasvrij worden gemaakt.

Per wijk en per dorp wordt gekeken welke duurzame alternatieve warmteopties beschikbaar zijn. Waarbij de Transitievisie Warmte op hoofdlijnen iets vertelt over de warmtetransitie in de Hoeksche Waard, wordt de uitvoering hiervan voor de wijken en dorpen daarna uitgewerkt in een Wijk- of Dorpuitvoeringsplan.  De Transitievisie Warmte en later ook het de Wijk- of Dorpsuitvoeringsplannen maakt de gemeente samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de netbeheerder, woningcorporatie en provincie.