Spring naar content

Randweg Klaaswaal

Het dorp Klaaswaal heeft een centrale ligging in gemeente Hoeksche Waard. Auto’s, bussen en vrachtwagens maken allemaal gebruik van de Molendijk/Rijksstraatweg (noord/zuid verbinding). Ook maakt het verkeer veel gebruik van de Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde en Westzijde (oost/west verbinding). Behalve voor het autoverkeer zijn deze wegen ook belangrijke fietsverbindingen voor schoolkinderen en ook het landbouwverkeer maakt gebruik van deze wegen.

Van oorsprong zijn deze wegen dijken met lintbebouwing. Bewoners van deze huizen parkeren hun auto’s langs deze wegen.  Daarnaast wordt het steeds drukker en worden de voertuigen groter. Dit alles zorgt ervoor dat de leefomgeving langs en de verkeersveiligheid op deze wegen al langere tijd  onder druk staan.

Gemeente Hoeksche Waard wil daarom de kern van Klaaswaal ontlasten van doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer gaat straks niet meer door de kern van Klaaswaal, maar maakt gebruik van de nieuwe randweg. Doordat de randweg direct verbonden is met het bedrijventerrein gaat ook (zwaar) vrachtverkeer niet meer door de kern van Klaaswaal. Op die manier zorgt de randweg ervoor dat de wegen van de centrale as rustiger en veiliger zijn. Wonen, werken, recreëren, buiten spelen en fietsen  wordt weer een stuk fijner voor onze inwoners van Klaaswaal. Door het herinrichten van de Molendijk ontstaat er weer een aantrekkelijke fietsverbinding tussen Oud-Beijerland en Numansdorp. De schoolgaande jeugd kan weer veilig naar school.

Daarnaast werkt gemeente Hoeksche Waard aan een goede onderlinge bereikbaarheid van alle dorpen. Het is belangrijk dat alle inwoners toegang hebben tot de verschillende voorzieningen die aanwezig zijn in de verschillende dorpen. Voor de leefbaarheid op de verschillende kwetsbare dijken is het van belang om de grote en zware verkeersstromen zoveel mogelijk via het onderliggend hoofdwegennet te leiden. Om dit te bereiken is het zaak om de zogenaamde vorkstructuur in de Hoeksche Waard te realiseren. Deze bestaat uit de N217 als hoofdontsluiting en 4 noord-zuidverbindingen om de grootste verkeersstromen te ondersteunen. De ontbrekende schakels hiervoor moeten aangelegd worden. De randweg Klaaswaal is één van de ontbrekende schakels.

Mobiliteitsagenda

In april 2019 stelde de gemeenteraad de mobiliteitsagenda Hoeksche Waard vast. Met deze agenda gaan gemeente en provincie een intentieovereenkomst aan om de bereikbaarheid van de Hoeksche Waard te verbeteren. Een van de onderdelen is dat beide partijen zich in zetten om te komen tot een gezamenlijk gedragen voorkeursvariant voor de randweg Klaaswaal. 

Contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de projectleider voor de randweg van de gemeente, de heer R. (René) den Drijver. U kunt hem bereiken, telefonisch op 14 0186 (algemeen) / 088-647 1434 (direct) of per mail via  rene.dendrijver@gemeenteHW.nl

Donderdagavond 27 mei 2021 organiseerden wij een digitale informatiebijeenkomst voor alle inwoners van Klaaswaal, Numansdorp en andere belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst informeerden wij de aanwezigen hoe wij zijn gekomen tot de 2 extra alternatieven en wat het vervolgproces is. Er was ook gelegenheid voor het stellen van vragen. De input die we tijdens deze avond ontvingen nemen we mee in het onderzoek en ontwerp.

De presentatie kunt u vinden hieronder. Hier vindt u ook kaartjes met alle 6 de tracés. Binnenkort vindt u hier ook de antwoorden op de vragen die tijdens de digitale bijeenkomst zijn gesteld. De digitale presentatie is opgenomen.

Tijdens de bijeenkomst konden aanwezigen vragen stellen in de chat. Deze vragen en de antwoorden kunt allemaal terugvinden in onderstaand bestand.

Let op:

Alle tracélijnen op de kaartjes betreffen voorlopige lijnen, nadere uitwerking vindt nog plaats!

Documenten

Als gevolg van de zienswijzen op de Notittie Reikwijdte en Detailniveau en het advies van de Commissie m.e.r. onderzochten wij alle mogelijke opties voor het tracé voor de randweg nog een keer. Dit deden wij in een zogenaamde bureaustudie.

We onderzochten welke opties echt kansrijk zijn. Welke alternatieven en varianten van een randweg zorgen er straks voor dat het echt minder druk is op de Molendijk en Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde en Westzijde? Want dat is uiteindelijk ons hoofddoel; minder doorgaand verkeer door het dorp Klaaswaal zodat de wegen rustiger en veiliger zijn, terwijl ook het regionaal verkeer veilig en vlot zijn weg kan vervolgen.

Twee extra alternatieven voor de randweg Klaaswaal

Uit het onderzoek blijkt dat 2 alternatieven voldoende bijdragen aan ons hoofddoel. Dit zijn:

 1. Oostelijke randweg met een aansluiting naar de Rijksstraatweg ter hoogte van de Lange Biesakkersweg;
 2. Westelijke randweg zoveel mogelijk langs A29; hiervan zijn nu twee schetsvarianten in beeld.

In totaal 6 alternatieven

De komende tijd onderzoeken we in totaal 6 alternatieven in het MER.

Alternatieven aan de oostkant:

 • Alternatief 1; deze ligt het dichtst tegen Klaaswaal aan en gaat langs het bedrijventerrein van Numansdorp;
 • Alternatief 2; deze ligt meer oostelijk van het dorp, langs de Botweg en de 4e Moerweg en gaat langs het bedrijventerrein van Numansdorp;
 • Alternatief 3; deze ligt in het noorden langs de Klaaswaalse Vliet en sluit meer oostelijk aan op de Energieweg in Numansdorp dan variant 1 en 2;
 • Alternatief 4; vergelijkbaar met alternatief 3 maar heeft een aansluiting op de Rijksstraatweg.

Alternatieven aan de westkant:

 • Alternatief 6, variant A; deze ligt dicht tegen de rijksweg aan en gaat 1 keer over het tracé met kabels en leidingen. De randweg sluit aan op de N487 in Numansdorp bij de huidige rotonde of via de Volgerlandseweg;
 • Alternatief 6, variant B; deze ligt langs het tracé met kabels en leidingen. De randweg sluit aan op de N487 in Numansdorp bij de huidige rotonde of via de Volgerlandseweg.

Alternatieven 1, 2 en 3 waren al bekend. Alternatieven 4, 6A en 6B zijn nieuw.

In nieuwsbrief 2 leest u meer over de zogenaamde bureaustudie en waarom andere alternatieven zijn afgevallen.

Een belangrijke voorwaarde voor de randweg is dat deze functioneel moet passen in het regionale netwerk van gebiedsontsluitingswegen op het eiland. De prognose is dat de randweg 8.700 motorvoertuigen per etmaal gaat verwerken. Hiervoor is het type weg nodig van een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 80 km per uur.

De huidige doorgaande wegen passen we aan zodat het niet aantrekkelijker wordt om deze te gebruiken. Op die manier draagt de randweg bij aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, leefomgeving en verkeersveiligheid in Klaaswaal.

Om de aanleg van de randweg in Klaaswaal mogelijk te maken stellen wij een bestemmingsplan op. Om het bestemmingsplan te kunnen maken, stellen wij op het moment een milieueffectrapportage (MER) op. Hierin doen wij een aantal voorstellen voor de exacte locatie die we verder gaan onderzoeken.

Voor een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 80 km per uur moet volgens de milieuwetgeving een m.e.r. (milieu effect rapportage) procedure worden doorlopen. De MER brengt de milieugevolgen van de randweg in beeld en zorgt er voor dat het milieubelang volwaardig wordt meegenomen bij de voorbereiding en besluitvorming over de randweg. De MER vormt zo een basis voor het opstellen van het bestemmingsplan. Ook kan de MER helpen bij de onderbouwing voor de verdere besluitvorming van provincie, waterschap en gemeente. Denk hierbij aan besluiten over het type weg, welk snelheidsregime en wie welke wegen in beheer en onderhoud neemt.

Om een MER te kunnen maken, moeten wij eerste een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opstellen. In de NRD informeren wij u over de aanleg van de randweg in Klaaswaal, de MER, welke tracés wij onderzoeken, welke milieuthema’s wij in het kader van de MER gaan onderzoeken en tot welk detailniveau wij de onderzoeken uitvoeren.

De notitie lag ter inzage

De NRD lag met ingang van 17 oktober 2020 tot en met 27 november 2020 ter inzage, waarbinnen iedereen een zienswijze op de NRD kon indienen.

Daarnaast wonnen wij advies over de NRD in bij wettelijke adviseurs en enkele betrokken overheids- en maatschappelijke organisaties. Ook vroegen wij een onafhankelijk advies over de NRD aan de landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage.

Op 26 oktober 2020 organiseerden wij een eerste (digitale) informatieavond over de NRD, tijdens de ter inzagelegging. 

De digitale presentatie is opgenomen. Klik hier om deze te bekijken. Ook kunt u de presentatie van de avond bekijken. Download hier de presentatie.

Vragen en antwoorden uit de chat van de bijeenkomst op 26 oktober

Tijdens de digitale informatieavond op 26 oktober 2020 hebben wij de vragen verzameld in dit document

Update

Alle zienswijzen die wij ontvingen, tijdens de ter visielegging van 17 okt t/m 27 nov 2020, verwerkten wij in de nota van beantwoording. De uitkomst van de nota van beantwoording verwerken wij in de NRD. Als gevolg daarvan en het advies Commissie m.e.r. voegen we 3 extra alternatieven toe aan de NRD, één aan de oostkant van Klaaswaal en twee aan de westkant van Klaaswaal. Bij het toevoegen van die tracés hebben wij rekening gehouden met opmerkingen en reacties van grondeigenaren en andere belanghebbenden die wij tijdens gesprekken en de digitale bijeenkomsten ontvingen. 

Op 7 en 9 juni 2021 hebben we deelsessies met betrokkenen gehouden die door de extra te onderzoeken tracés worden geraakt. En op 1 juli 2021 hebben we een bijeenkomst met de werkgroep ‘Randweg Klaaswaal’ gehad over de aanpassingen aan de NRD.

Op 13 juli 2021 heeft het college de NRD vastgesteld

In de zomermaanden werken wij de NRD uit in een MER. Wij verwachten dat de onderzoeken en de MER in het najaar 2021 in concept gereed zijn. Op basis van deze stukken hebben wij het voornemen om eind dit jaar een voorkeurstracé te bepalen. 

Vragen?

Voor vragen over de NRD of het project kunt u terecht bij René den Drijver,  bereikbaar via telefoonnummer 140186 of via e-mail rené.dendrijver@gemeentehw.nl.

Er is nu nog geen besluit genomen door de provincie. Maar in de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van de provincie in februari 2019 is geconcludeerd dat:

 • er bij de provincie brede steun is om het project verder te brengen;
 • er een voorkeur is voor een oostelijke variant;
 • de voorwaarde is dat de bestaande wegen worden omgevormd en aangepast tot lokale verbindingen;
 • de verwachting is dat de randweg een provinciale gebiedsontsluitingsweg wordt met een snelheidsregime van 80 km per uur;
 • er voldoende aandacht moet zijn voor bijvoorbeeld fietsverkeer.

Als bekend is wat voor soort weg het wordt, waar deze komt te liggen en wat de kosten zijn, neemt de provincie hier een besluit over.

In november 2019 organiseerden wij voor alle inwoners van Klaaswaal de bijeenkomst “Klaaswaal Centraal”. Tijdens deze avond bespraken wij een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor Klaaswaal. Na afloop konden inwoners zich aanmelden om mee te blijven praten en denken over de toekomst van het dorp in van verschillende werkgroepen.

Ook voor de randweg Klaaswaal is een werkgroep gevormd. Een groot deel van de leden is belanghebbende en heeft eigendom in het zoekgebied. Algemene belangen over de randweg die iedereen aangaan, komen ter sprake in de werkgroep. Voor individuele belangen voeren wij apart overleg. Doel van de werkgroep is om samen met de projectgroep (provincie, waterschap en gemeente) te komen tot een zo breed mogelijk gedragen tracé voor de randweg.

Uiteraard willen we iedereen uit Klaaswaal, ondernemers en andere belanghebbenden zo goed mogelijk informeren. Houd u daarom deze website en de gemeentelijke pagina in het Kompas in de gaten. Ook organiseren we informatieavonden wanneer dit weer kan en nodig is.

Voor alle geïnteresseerden maken en verspreiden wij binnenkort een digitale nieuwsbrief.

Voor alle geïnteresseerden maken en verspreiden wij een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is voor alle geïnteresseerden. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u een e-mail sturen naar randwegklaaswaal@gemeentehw.nl. Wij ontvangen dan graag uw naam en e-mailadres.

Heeft u geen internet? Dan kunt u via 14 0186 | 088 – 647 36 47 een papieren exemplaar van deze nieuwsbrief aanvragen.

Documenten

 

De nieuwe randweg is niet alleen een zaak tussen provincie en gemeente, maar heeft ook gevolgen voor de wegen en dijken van het waterschap die op meerdere punten worden gekruist en moeten worden aangepast. Daarnaast moet de bestaande route worden aangepast, om het gebruik van deze route te ontmoedigen en moeten er eigendommen van wegen tussen partijen worden overgedragen.  Tijdens de planvorming werken provincie, gemeente en waterschap daarom samen in de projectgroep en worden de afspraken vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.