Spring naar content

Randweg Klaaswaal

Het dorp Klaaswaal heeft een centrale ligging in de gemeente Hoeksche Waard. Auto’s, bussen en vrachtwagens maken allemaal gebruik van de Molendijk/Rijksstraatweg (noord/zuid verbinding). Ook maakt het verkeer veel gebruik van de Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde en Westzijde (oost/west verbinding). Behalve voor het autoverkeer zijn deze wegen ook belangrijke fietsverbindingen voor schoolkinderen en ook het landbouwverkeer maakt gebruik van deze wegen.

Van oorsprong zijn deze wegen dijken met lintbebouwing. Bewoners van deze huizen parkeren hun auto’s langs deze wegen.  Daarnaast wordt het steeds drukker en worden de voertuigen groter. Dit alles zorgt ervoor dat de leefomgeving langs en de verkeersveiligheid op deze wegen al langere tijd  onder druk staan.

Gemeente Hoeksche Waard wil daarom de kern van Klaaswaal ontlasten van doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer gaat straks niet meer door de kern van Klaaswaal, maar maakt gebruik van de nieuwe randweg. Doordat de randweg direct verbonden is met het bedrijventerrein gaat ook (zwaar) vrachtverkeer niet meer door de kern van Klaaswaal. Op die manier zorgt de randweg ervoor dat de wegen van de centrale as rustiger en veiliger zijn. Wonen, werken, recreëren, buiten spelen en fietsen  wordt weer een stuk fijner voor onze inwoners van Klaaswaal. Door het herinrichten van de Molendijk ontstaat er weer een aantrekkelijke fietsverbinding tussen Oud-Beijerland en Numansdorp. De schoolgaande jeugd kan weer veilig naar school.

Daarnaast werkt gemeente Hoeksche Waard aan een goede onderlinge bereikbaarheid van alle dorpen. Het is belangrijk dat alle inwoners toegang hebben tot de verschillende voorzieningen die aanwezig zijn in de verschillende dorpen. Voor de leefbaarheid op de verschillende kwetsbare dijken is het van belang om de grote en zware verkeersstromen zoveel mogelijk via het onderliggend hoofdwegennet te leiden. Om dit te bereiken is het zaak om de zogenaamde vorkstructuur in de Hoeksche Waard te realiseren. Deze bestaat uit de N217 als hoofdontsluiting en 4 noord-zuidverbindingen om de grootste verkeersstromen te ondersteunen. De ontbrekende schakels hiervoor moeten aangelegd worden. De randweg Klaaswaal is één van de ontbrekende schakels.

Mobiliteitsagenda

In april 2019 stelde de gemeenteraad de mobiliteitsagenda Hoeksche Waard vast. Met deze agenda gaan gemeente en provincie een intentieovereenkomst aan om de bereikbaarheid van de Hoeksche Waard te verbeteren. Een van de onderdelen is dat beide partijen zich in zetten om te komen tot een gezamenlijk gedragen voorkeursvariant voor de randweg Klaaswaal. 

Contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de projectleider voor de randweg van de gemeente, de heer R. (René) den Drijver. U kunt hem bereiken, telefonisch op 14 0186 (algemeen) / 088-647 1434 (direct) of per mail via  rene.dendrijver@gemeenteHW.nl

De nieuwe randweg is niet alleen een zaak tussen provincie en gemeente, maar heeft ook gevolgen voor de wegen en dijken van het waterschap die op meerdere punten worden gekruist en moeten worden aangepast. Daarnaast moet de bestaande route worden aangepast, om het gebruik van deze route te ontmoedigen en moeten er eigendommen van wegen tussen partijen worden overgedragen.  Tijdens de planvorming werken provincie, gemeente en waterschap daarom samen in de projectgroep en worden de afspraken vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

Voor de herindeling deden de provincie en het SamenwerkingsOrgaan Hoeksche Waard (SOHW) onderzoek naar beste locatie voor de randweg. Hierbij zijn, zowel aan de oostkant en de westkant, meerdere varianten mogelijk. Gelet op de ligging van het dorp Klaaswaal en de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling heeft een randweg aan de oostkant van het dorp de meeste voorkeur. Daarnaast biedt een randweg aan de oostkant de mogelijk het bedrijventerrein van Klaaswaal op deze randweg te ontsluiten. Op deze manier kan de overlast van zwaar verkeer in het dorp worden verminderd. De exacte locatie is nog niet bekend. Globaal komt de randweg te liggen tussen de N489 en de Energieweg in Numansdorp.

Een belangrijke voorwaarde voor de randweg is dat deze functioneel moet passen in het regionale netwerk van gebiedsontsluitingswegen op het eiland. De prognose is dat de randweg 8.700 motorvoertuigen per etmaal gaat verwerken. Hiervoor is het type weg nodig van een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 80 km per uur.

De huidige doorgaande wegen passen we aan zodat het niet aantrekkelijker wordt om deze te gebruiken. Op die manier draagt de randweg bij aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, leefomgeving en verkeersveiligheid in Klaaswaal.

Er is nu nog geen besluit genomen door de provincie. Maar in de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van de provincie in februari 2019 is geconcludeerd dat:

  • er bij de provincie brede steun is om het project verder te brengen;
  • er een voorkeur is voor een oostelijke variant;
  • de voorwaarde is dat de bestaande wegen worden omgevormd en aangepast tot lokale verbindingen;
  • de verwachting is dat de randweg een provinciale gebiedsontsluitingsweg wordt met een snelheidsregime van 80 km per uur;
  • er voldoende aandacht moet zijn voor bijvoorbeeld fietsverkeer.

Als bekend is wat voor soort weg het wordt, waar deze komt te liggen en wat de kosten zijn, neemt de provincie hier een besluit over.

Het college van burgemeester en wethouders besloot op 19 mei 2020 om definitief in te zetten op de realisatie van een randweg aan de oostkant van Klaaswaal, de plannen van de bypass te schrappen en de m.e.r. procedure op te starten.

Om de aanleg van de randweg in Klaaswaal mogelijk te maken stellen wij een bestemmingsplan op. Om het bestemmingsplan te kunnen maken, stellen wij op het moment een milieueffectrapportage (MER) op. Hierin doen wij een aantal voorstellen voor de exacte locatie die we verder gaan onderzoeken.

Voor een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 80 km per uur moet volgens de milieuwetgeving een m.e.r. (milieu effect rapportage) procedure worden doorlopen. De MER brengt de milieugevolgen van de randweg in beeld en zorgt er voor dat het milieubelang volwaardig wordt meegenomen bij de voorbereiding en besluitvorming over de randweg. De MER vormt zo een basis voor het opstellen van het bestemmingsplan. Ook kan de MER helpen bij de onderbouwing voor de verdere besluitvorming van provincie, waterschap en gemeente. Denk hierbij aan besluiten over het type weg, welk snelheidsregime en wie welke wegen in beheer en onderhoud neemt.

Om een MER te kunnen maken, moeten wij eerste een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opstellen. In de NRD informeren wij u over de aanleg van de randweg in Klaaswaal, de MER, welke tracés wij onderzoeken, welke milieuthema’s wij in het kader van de MER gaan onderzoeken en tot welk detailniveau wij de onderzoeken uitvoeren.

De afgelopen tijd werkten wij aan de NRD. Op 13 juli hadden wij een bijeenkomst met de werkgroep “randweg Klaaswaal” om het concept van de notitie reikwijdte en detailniveau te bespreken. Tijdens de bijeenkomsten is een aantal vragen gesteld en reacties gegeven. Wij gebruikten de vakantieperiode om de reacties te verzamelen, eventueel te verwerken en te beantwoorden. Op woensdag 14 oktober informeerden wij hen over de definitieve notitie.

De notitie is klaar en leggen wij ter inzage

De NRD ligt met ingang van 17 oktober 2020 tot en met 27 november 2020 ter inzage. U kunt de stukken hier bekijken. Wanneer u de stukken in het gemeentehuis of bij een servicepunt wilt inzien, kunt u een afspraak maken met René den Drijver. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 140186.

Daarnaast winnen wij advies over de NRD in bij wettelijke adviseurs en enkele betrokken overheids- en maatschappelijke organisaties. Ook vragen wij een onafhankelijk advies over de NRD aan de landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage.

Op 26 oktober 2020 organiseerden wij een informatieavond over de NRD

Door de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te houden. Daarom organiseerden wij een online informatieavond.

De digitale presentatie is opgenomen. Klik hier om deze te bekijken. Ook kunt u de presentatie van de avond bekijken. Download hier de presentatie.

Vragen en antwoorden uit de chat van de bijeenkomst op 26 oktober

Tijdens de digitale informatieavond op 26 oktober 2020 hebben wij u toegezegd dat wij alle vragen en antwoorden dit zijn gesteld in de chat zullen beantwoorden. Wij hebben de vragen verzameld in dit document en ze beantwoord. Dit zijn niet alleen de vragen die op de avond zelf zijn behandeld, maar ook de vragen waar we niet aan toegekomen zijn.

Iedereen kan een zienswijze indienen tegen de NRD

Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) indienen in de periode dat de NRD ter inzage lig. Het indienen van een zienswijze per email is niet mogelijk.

Uw zienswijze over de NRD kunt u richten aan:

  • Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard
  • Postbus 2003
  • 3260 EA Oud-Beijerland
  • Onder vermelding van ‘zienswijze NRD randweg Klaaswaal’.

Hoe ziet het vervolgproces er uit?

Wij betrekken de ingekomen zienswijzen en adviezen bij het vaststellen van de definitieve NRD. Daarna stellen wij aan de hand van de definitieve NRD een MER op. Wanneer de MER is opgesteld, is er ook de mogelijkheid hierop te reageren. De MER wordt samen met het bestemmingsplan in procedure gebracht. Hierover informeren wij u in het huis-aan-huisblad ‘Het Kompas’, het Gemeenteblad en de Staatscourant.

Vragen?

Voor vragen over de NRD of het project kunt u terecht bij René den Drijver,  bereikbaar via telefoonnummer 140186 of via e-mail rené.dendrijver@gemeentehw.nl.

September 2020

Op 13 juli 2020. hebben wij in de kantine van SSS met de werkgroep “randweg Klaaswaal” de concept notitie reikwijdte en detailniveau besproken. Wij hebben, naar aanleiding van de opmerkingen die wij ontvingen, afgesproken dat wij de werkgroep laten weten wat wij daarmee doen. Als richtdatum noemden wij toen 7 september. Deze datum blijkt iets te voortvarend te zijn. Inmiddels zijn de reacties verwerkt en teruggekoppeld aan de werkgroep.

November 2019

In november 2019 organiseerden wij voor alle inwoners van Klaaswaal de bijeenkomst “Klaaswaal Centraal”. Tijdens deze avond bespraken wij een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor Klaaswaal. Na afloop konden inwoners zich aanmelden om mee te blijven praten en denken over de toekomst van het dorp in van verschillende werkgroepen.

Ook voor de randweg Klaaswaal is een werkgroep gevormd. Een groot deel van de leden is belanghebbende en heeft eigendom in het zoekgebied. Algemene belangen over de randweg die iedereen aangaan, komen ter sprake in de werkgroep. Voor individuele belangen voeren wij apart overleg. Doel van de werkgroep is om samen met de projectgroep (provincie, waterschap en gemeente) te komen tot een zo breed mogelijk gedragen tracé voor de randweg.

Uiteraard willen we iedereen uit Klaaswaal, ondernemers en andere belanghebbenden zo goed mogelijk informeren. Houd u daarom deze website en de gemeentelijke pagina in het Kompas in de gaten. Ook organiseren we informatieavonden wanneer dit weer kan en nodig is.

Voor alle geïnteresseerden maken en verspreiden wij binnenkort een digitale nieuwsbrief.

Voor alle geïnteresseerden maken en verspreiden wij een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is voor alle geïnteresseerden. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u een e-mail sturen naar randwegklaaswaal@gemeentehw.nl. Wij ontvangen dan graag uw naam en e-mailadres.

Heeft u geen internet? Dan kunt u via 14 0186 | 088 – 647 36 47 een papieren exemplaar van deze nieuwsbrief aanvragen.

Documenten

Nieuwsbrief randweg Klaaswaal 1 april 2021