Spring naar content

Randweg Klaaswaal

Het dorp Klaaswaal heeft een centrale ligging in de gemeente Hoeksche Waard. Auto’s, bussen en vrachtwagens maken allemaal gebruik van de Molendijk/Rijksstraatweg (in de richting van noord en zuid). Ook maakt het verkeer veel gebruik van de Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde en Westzijde (in de richting van oost en west). We noemen deze wegen ook wel de centrale as van Klaaswaal. Behalve voor het autoverkeer zijn deze wegen ook belangrijke fietsverbindingen voor schoolkinderen en worden deze wegen gebruikt voor het landbouwverkeer.

Van oorsprong zijn deze wegen dijken met lintbebouwing en wordt langs deze wegen ook gewoond en geparkeerd. Door de steeds verder toenemende verkeersintensiteit en steeds grotere voertuigen staat de leefomgeving langs en de verkeersveiligheid op de wegen al langere tijd  onder druk. De komst van de randweg moet de leefomgeving en de verkeersveiligheid in Klaaswaal vergroten.

Mobiliteitsagenda

In april 2019 stelde de gemeenteraad de mobiliteitsagenda Hoeksche Waard vast. Met deze agenda gaan gemeente en provincie een intentieovereenkomst aan om de bereikbaarheid van de Hoeksche Waard te verbeteren. Een van de onderdelen is dat beide partijen zich in zetten om te komen tot een gezamenlijk gedragen voorkeursvariant voor de randweg Klaaswaal. 

Provincie, waterschap en gemeente werken samen

De nieuwe randweg is niet alleen een zaak tussen provincie en gemeente, maar heeft ook gevolgen voor de wegen en dijken van het waterschap die op meerdere punten worden gekruist en moeten worden aangepast. Daarnaast moet de bestaande route worden aangepast, om het gebruik van deze route te ontmoedigen en moeten er eigendommen van wegen tussen partijen worden overgedragen.  Tijdens de planvorming werken provincie, gemeente en waterschap daarom samen in de projectgroep en worden de afspraken vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

Contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de projectleider voor de randweg van de gemeente, de heer R. (René) den Drijver. U kunt hem bereiken, telefonisch op 14 0186 (algemeen) / 088-647 1434 (direct) of per mail via  rene.dendrijver@gemeenteHW.nl

Voor de herindeling deden de provincie en het SamenwerkingsOrgaan Hoeksche Waard (SOHW) onderzoek naar beste locatie voor de randweg. Hierbij zijn, zowel aan de oostkant en de westkant, meerdere varianten mogelijk. Gelet op de ligging van het dorp Klaaswaal en de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling heeft een randweg aan de oostkant van het dorp de meeste voorkeur. Daarnaast biedt een randweg aan de oostkant de mogelijk het bedrijventerrein van Klaaswaal op deze randweg te ontsluiten. Op deze manier kan de overlast van zwaar verkeer in het dorp worden vermindert. De exacte locatie is nog niet bekend. Globaal komt de randweg te liggen tussen de N489 en de Energieweg in Numansdorp.

Een belangrijke voorwaarde voor de randweg is dat deze functioneel moet passen in het regionale netwerk van gebiedsontsluitingswegen op het eiland. De prognose is dat de randweg 8.700 motorvoertuigen per etmaal gaat verwerken. Hiervoor is het type weg nodig van een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 80 km per uur.

De huidige doorgaande wegen passen we aan zodat het niet aantrekkelijker wordt om deze te gebruiken. Op die manier draagt de randweg bij aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, leefomgeving en verkeersveiligheid in Klaaswaal.

Er is nu nog geen besluit genomen door de provincie. Maar in de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van de provincie in februari 2019 is geconcludeerd dat:

  • er bij de provincie brede steun is om het project verder te brengen;
  • er een voorkeur is voor een oostelijke variant;
  • de voorwaarde is dat de bestaande wegen worden omgevormd en aangepast tot lokale verbindingen;
  • de verwachting is dat de randweg een provinciale gebiedsontsluitingsweg wordt met een snelheidsregime van 80 km per uur;
  • er voldoende aandacht moet zijn voor bijvoorbeeld fietsverkeer.

Als bekend is wat voor soort weg het wordt, waar deze komt te liggen en wat de kosten zijn, neemt de provincie hier een besluit over.

Het college van burgemeester en wethouders besloot op 19 mei 2020 om definitief in te zetten op de realisatie van een randweg aan de oostkant van Klaaswaal, de plannen van de bypass te schrappen en de m.e.r. procedure op te starten.

M.e.r. procedure

Voor een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 80 km per uur moet er op grond van de milieuwetgeving een m.e.r. (milieu effect rapportage) procedure worden doorlopen. Hierin worden milieugevolgen, reële alternatieven, ingebrachte adviezen en zienswijzen meegewogen. De m.e.r. procedure kan ook helpen bij de onderbouwing voor de verdere besluitvorming van provincie, waterschap en gemeente. Denk hierbij aan besluiten over het type weg, welk snelheidsregime en wie welke wegen in beheer en onderhoud neemt.

Ons voornemen was om in juli 2020 de notitie klaar te hebben en deze na de vakantieperiode ter inzage te leggen waarop inwoners van Klaaswaal en andere belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Op 13 juli ’20 hadden wij een bijeenkomst met de werkgroep “randweg Klaaswaal” om het concept van de notitie reikwijdte en detailniveau door te spreken. Tijdens de bijeenkomst is een aantal vragen gesteld en reacties gegeven. De werkgroep kan tot en met 2 augustus ‘20 nog een reactie sturen. Wij gebruiken de vakantieperiode om de reacties te verzamelen, eventueel te verwerken en te beantwoorden. In een vervolgbijeenkomst met de werkgroep bespreken we de notitie voordat deze naar het college gaat om de formele periode van ter inzage legging te starten. Wilt u de concept notitie reikwijdte en detailniveau versie…. alvast inzien? U vindt de notitie bovenaan deze pagina bij de downloads. Wij wijzen u erop dat dit een concept versie is en dat u hier nog niet op kunt reageren. Dit kan wanneer we de notitie officieel ter inzage leggen.

Woensdag 3 september 2020

Op 13 juli jl. hebben wij in de kantine van SSS met de werkgroep “randweg Klaaswaal” de concept notitie reikwijdte en detailniveau besproken. Wij hebben, naar aanleiding van de opmerkingen die wij ontvingen, afgesproken dat wij de werkgroep laten weten wat wij daarmee doen. Als richtdatum noemden wij toen 7 september. Deze datum blijkt iets te voortvarend te zijn en gaat ons niet lukken. Wij hebben meer tijd nodig om de reacties door te nemen en te verwerken en denken dat wij dit pas eind september of begin oktober aan de werkgroep kunnen terugkoppelen. Zodra wij meer duidelijkheid kunnen geven over een nieuwe datum laten wij u dat weten.

November 2019

In november 2019 organiseerden wij voor alle inwoners van Klaaswaal de bijeenkomst “Klaaswaal Centraal”. Tijdens deze avond bespraken wij een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor Klaaswaal. Na afloop konden inwoners zich aanmelden om mee te blijven praten en denken over de toekomst van het dorp in van verschillende werkgroepen.

Ook voor de randweg Klaaswaal is een werkgroep gevormd. Een groot deel van de leden zijn belanghebbenden die een eigendom hebben in het zoekgebied. Algemene belangen over de randweg die iedereen aangaat komen ter sprake in de werkgroep. Voor individuele belangen voeren wij apart overleg. Doel van de werkgroep is om samen met de projectgroep (provincie, waterschap en gemeente) te komen tot een zo breed mogelijk gedragen tracé voor de randweg.

Uiteraard willen we iedereen uit Klaaswaal, ondernemers en andere belanghebbenden zo goed mogelijk informeren. Houdt u daarom deze website en de gemeentelijke pagina in het Kompas in de gaten. Ook organiseren we informatieavonden wanneer dit weer kan en nodig is.

Voorstraat 26/Ingang Heemlaan, Piershil
Nu gesloten
Sportlaan 22, Maasdam
Nu gesloten
Weegje 1, ‘s-Gravendeel
Nu gesloten
W. van Vlietstraat 6, Oud-Beijerland
Nu gesloten
Stockholmplein 6, Strijen
Nu gesloten

Zie ook