Spring naar content

Betere ontsluiting voor Hoeksche Waard zuidwest

Het zuidwesten van de Hoeksche Waard is niet met hoofdwegen ontsloten. Dit betekent dat auto’s en zwaar vrachtverkeer over de kleinere polderwegen en kwetsbare dijken rijden. Dit levert gevaarlijke situaties op want er zijn vaak geen aparte fietspaden. Daarnaast is er het verkeer dat naar recreatiegebied Tiengemeten gaat en zorgt de toekomstige ontwikkeling van de Leenheerenpolder later ook voor extra verkeer. Daarom gaan we werken we aan een betere ontsluiting van het zuidwesten van de Hoeksche Waard.

Wat willen we bereiken?

De aanpassingen in de verkeersontsluiting van Hoeksche Waard zuidwest moet bijdragen aan een verbetering van:

  • de verkeersveiligheid, met name voor fietsers;
  • de afwikkeling van de verschillende verkeersstromen, zoals landbouw- en vrachtverkeer;
  • de leefbaarheid voor bewoners langs de omliggende dijken;
  • de verkeersstructuur om de ontwikkeling van de Leenheerenpolder te faciliteren.

Hoe gaan we dit doen?

De gemeente wil graag komen tot een goede oplossing voor de verbetering van de verkeersontsluiting in het zuidwesten van de Hoeksche Waard. In de afgelopen jaren zijn er verschillende studies gedaan naar de verbetering van de verkeerssituatie in de zuidwestelijke kant van de Hoeksche Waard. De gemeente vroeg adviesbureau APPM om een proces te organiseren om alle inzichten uit de afgelopen jaren samen te brengen.

In de komende periode worden de uitgevoerde onderzoeken naast elkaar gelegd en kunnen onder andere inwoners hun mening geven. Hiervoor organiseren wij begin juli en in september twee participatieavonden. Op basis van alle kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen, stellen we in september 2021 een advies op voor het college van B&W over een mogelijke voorkeursoplossing.

Meer informatie

Onder het kopje ‘Documenten’ vindt u de relevante rapportages die afgelopen jaren zijn opgesteld over de verkeerssituatie in Hoeksche Waard zuidwest. Een aantal van de rapportages is al eerder gepubliceerd en ter informatie aan de gemeenteraad verstrekt. De reacties die naar aanleiding van deze rapportage eerder door de gemeente zijn ontvangen, worden ook betrokken in het proces. Het rapport van Goudappel ‘Ontsluitingsvarianten ontwikkeling Leenheerenpolder’ van 3 december 2020 is nog niet eerder gepubliceerd. Dit onderzoek was erop gericht meer inzicht te krijgen in de mogelijke ontsluitingsvarianten. Het waterschap Hollandse Delta laat momenteel ook nog een onderzoek doen naar verkeerskundige knelpunten op de verschillende dijken. De verwachting is dat dit rapport deze zomer nog beschikbaar komt.

Alle rapporten, informatie en de bij gemeente ingediende reacties nemen wij mee in het lopende proces om te komen tot een integrale afweging van kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen. De rapporten voegen wij ook als bijlage bij het eindadvies voor het college.

Contact

Voor vragen over het project kunt u terecht bij Marjolein Luyten, projectleider ontsluiting HW West bereikbaar via telefoonnummer 140186 of via e-mail marjolein.luyten@gemeentehw.nl.

Heeft u vragen over de ontwikkeling van de Leenheerenpolder? Neem dan contact op met Henk Groeneveld, gemeentelijk projectleider Leenheerenpolder. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 140186 of via e-mail henk.groeneveld@gemeentehw.nl.

Op donderdag 8 juli 2021 organiseerden wij de eerste digitale participatieavond. Dit was een online bijeenkomst. Alle inwoners uit zuidwest Hoeksche Waard en andere geïnteresseerden konden hieraan deelnemen.

Tijdens deze avond gaf APPM, de onafhankelijke procesbegeleider, een toelichting op de bevindingen uit de eerder uitgevoerde studies. Deelnemers konden via de chat vragen stellen. De presentatie en uitkomsten van vragen de wij stelden via ‘Mentimeter’ kunt u hieronder vinden. Binnenkort vindt u hier ook een document met alle vragen die gesteld zijn in de chat en de antwoorden.

De relevante al eerder uitgevoerde studies kunt u vinden onder het kopje ‘Documenten’.