Parallelweg Maasdam - 's-Gravendeel

De provinciale weg N217 is de belangrijkste oost-westverbinding in de Hoeksche Waard. Over deze weg rijdt veel verkeer van en naar de A29/A16 maar ook tussen de verschillende dorpen. Langs het grootste gedeelte van de N217 loopt ook een parallelweg voor langzaam verkeer (landbouwverkeer en fietsers). Tussen Maasdam en ’s-Gravendeel ontbreekt deze weg. Het landbouwverkeer maakt daar gebruik van de hoofdrijbaan. Gemeente en provincie realiseren daarom een parallelweg en nieuw vrijliggend fietspad tussen Maasdam (de rotonde ter hoogte van de N491) en ’s-Gravendeel (de rotonde ter hoogte van de Maasdamseweg).

Wat komt er?

De gemeente wil ook in de toekomst een goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid van de Hoeksche Waard. Daarom is een parallelweg op dit stuk nodig.

De Parallelweg zorgt voor een betere doorstroming

Deze weg zorgt ervoor dat het landbouwverkeer ook op dit gedeelte van de N217 niet langer op de hoofdrijbaan hoeft. De snelheidsverschillen tussen landbouwverkeer en autoverkeer zijn groot. Het verbod op inhalen zorgt ervoor dat de doorstroming van het verkeer minder soepel verloopt. Door de aanleg van een parallelweg hoeft het landbouwverkeer niet meer op de hoofdrijbaan en blijft de doorstroming gewaarborgd.

De parallelweg kan worden ingezet bij calamiteiten

Bij calamiteiten in de Hoeksche Waard is er tussen Maasdam en ’s-Gravendeel geen alternatieve snelle route (bijvoorbeeld bij een ongeval). Bij calamiteiten kunnen de hulpdiensten gebruik maken van de parallelweg. Bij een incident is op de N217 kan de parallelweg eventueel ingezet worden als omleidingsroute.

De fietser houdt het vrijliggende fietspad

Uit de vele reacties die wij in mei 2020 kregen, bleek dat er onder onze inwoners een duidelijke voorkeur bestaat voor een vrijliggend fietspad. De fietsverbinding tussen Maasdam-Putterhoek en ’s-Gravendeel is belangrijk voor lokaal fietsverkeer en fietsverkeer dat van en naar Dordrecht gaat. Tijdens het ontwerpen van de parallelweg bleek dat het behouden van het fietspad op de huidige locatie verkeerskundig niet goed vormgegeven kan worden. Samen met provincie Zuid-Holland kiezen wij er daarom voor om het huidige fietspad te verplaatsen. Dit betekent dat wij naast een parallelweg ook een vrijliggend fietspad aanleggen.

In 2023 en 2024 voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit aan de Heinenoordtunnel. Zoals de plannen nu zijn, houdt dit in dat de tunnel ongeveer 20 weekenden, de meivakantie 2023 en 2 weken in de zomervakantie van 2023 en 2024 in beide richtingen dicht is. Tijdens deze afsluitingen is de N217 samen met de Kiltunnel de belangrijkste weg van en naar de Hoeksche Waard. Deze periode is het mogelijk drukker op de N217, daarom heeft veiligheid en bereikbaarheid een grote prioriteit.

Meer informatie over de tijdelijke maatregelen die in het kader van de sluiting van de Heinenoordtunnel worden genomen, zijn te vinden op de projectpagina ‘Renovatie Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel’.

De gemeente heeft samen met Rijkswaterstaat, provincie en Waterschap Hollandse Delta maatregelen opgesteld om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid van Hoeksche Waard in deze periode te waarborgen. Er is een bestuursovereenkomst opgesteld, hierin staat het maatregelpakket waarin de uitvoer van verschillende projecten is vastgelegd. De aanleg van de parallelweg is hier onderdeel van en wordt door gemeente en provincie opgepakt. De gemeente pakt het project actief op en maakt afspraken met de provincie over onder meer de aanleg, de verantwoordelijkheden en financiën.

De voorbereidingen voor de uitvoering van dit project zijn gaande. Samen met wegbeheer provincie Zuid-Holland en met aansluitende wegbeheerder Waterschap Hollandse Delta stelden wij een voorlopig ontwerp op voor de nieuwe weg met vrijliggend fietspad. Om te komen tot dit ontwerp was het noodzakelijk om inzicht te krijgen in onder meer de ligging van kabels en leidingen, de kwaliteit van de duikers en de opbouw van de ondergrond. Daarnaast lieten wij een flora en fauna-onderzoek uitvoeren omdat de bestaande bomen niet op dezelfde plaats kunnen blijven staan. Ook moet de nu aanwezige bermsloot worden verlegd. Met het flora en fauna onderzoek is inzichtelijk gemaakt welke dieren hun leefomgeving hebben in de bomen en bermsloot, of de bomen of de bermsloot gebruiken als oriëntatiepunt. In de verdere uitvoering moeten wij rekening houden met verplaatsing van deze soorten of met het treffen van voorzieningen voor deze soorten.

Op basis van het voorlopige ontwerp maakten wij een schatting van de kosten die gepaard gaan met de werkzaamheden. Ook de kosten voor de aanleg van wegen zijn de afgelopen jaren gestegen. Dan gaat het om materiaalkosten maar ook over gestegen kosten voor arbeid. De totale schatting voor uitvoering van dit project is daarmee hoger dan aan de start van dit project. Met onze partner provincie Zuid-Holland voeren wij momenteel gesprekken hoe wij hier mee om willen en kunnen gaan. Op het moment dat daarover meer duidelijkheid is, kunnen wij de vervolgwerkzaamheden (komen tot een definitief ontwerp en opstellen bestek voor de aanbesteding voor uitvoering van het werk) weer oppakken.

Twee voorbereidende procedures, de bestemmingsplanprocedure en de grondverwerving, zijn in gang gezet of afgerond.

Bestemmingsplanprocedure

De gemeente doorliep voor het bestemmingsplan de reguliere procedure. Op 12 oktober 2021 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Dit betekent dat alle gronden die nodig zijn voor realisatie van de parallelweg en het fietspad, de juiste bestemming hebben en wij daardoor het plan kunnen realiseren.

Grondwerving

Op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) heeft de gemeente een eerste recht van koop op de percelen die nodig zijn voor de parallelweg. Met de grondeigenaren zijn we in gesprek voor verwerving van de gronden. Als beide partijen akkoord zijn worden de gronden overgedragen aan de gemeente. Wanneer het niet tot een onderling akkoord leidt, overweegt de gemeente over te gaan tot onteigening. Wij vinden aanleg van de parallelweg voor zowel de korte als de lange termijn noodzakelijk. Verwerving van de gronden vormt hierbij een essentieel onderdeel.