Meldpunt Zorg en Overlast

Maakt u zich zorgen om iemand in uw directe omgeving? Soms kan iemand een gevaar voor zichzelf of zijn/haar omgeving zijn. Dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Zorg & Overlast van GGD Zuid-Holland Zuid. Dit kunnen ook mensen zijn waarvan inwoners vinden dat zij zorg nodig hebben maar hier zelf niet om kunnen of willen vragen. Ook als inwoners vermoeden dat er onvoldoende hulp geboden wordt, kunnen zij dit bij het Meldpunt Zorg & Overlast aangeven.

Het Meldpunt Zorg & Overlast werkt nauw samen met een groot netwerk van zorg- en hulpverleners in de regio om de signalen of meldingen goed aan te kunnen pakken. Bij deze instanties wordt nagegaan of de persoon van de melding al bekend is. Het Meldpunt werkt onder andere samen met de sociale wijkteams, bemoeizorg, verslavingszorg, Geestelijke Gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, Leger des Heils, politie, WMO instellingen, Veilig Thuis ZHZ en woningbouwcorporaties en de Wijk GGD.

Ieder signaal of iedere melding die bij Meldpunt Zorg & Overlast binnenkomt wordt door een deskundige behandeld. De deskundige gaat na wat er mogelijk aan de hand is en onderzoekt wat er nodig is aan zorg en/ of ondersteuning. Soms kan dit betekenen dat er een hulpverlener wordt gevraagd om bij de betrokkene langs te gaan. Dit kan een iemand zijn van het wijkteam, de Wijk GGD of misschien een professional van een (gespecialiseerd) bemoeizorgteam.

Maakt u zich zorgen om een ander? Geef het signaal door en meld dit!

U kunt bellen met telefoonnummer 078 – 770 85 04 (tussen 09.00 en 17.00 uur) of via het landen meldnummer 0800 – 1205. Mailen kan ook naar naar meldpuntzorgenoverlast@ggdzhz.nl.

Soms leidt een ernstige psychiatrische aandoening bij iemand ertoe dat hij een gevaar voor zichzelf of anderen is. Dan kan verplichte geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig zijn. Het is belangrijk dat deze persoon de hulp krijgt die nodig is. Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte GGZ (Wvggz). Deze wet vervangt de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). De nieuwe wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz.

De belangrijkste veranderingen in de wet zijn:

  • De verplichte zorg kan thuis of poliklinisch gebeuren.
  • De betrokkene en zijn/haar familie hebben inspraak in de behandeling en ook de zorg en ondersteuning daarna.
  • Inwoners kunnen het melden wanneer zij zich zorgen maken over iemand die mogelijk een gevaar voor zichzelf of anderen is (en hulp weigert).  

Op de website van het Meldpunt Zorg & Overlast Zuid-Holland Zuid kunnen inwoners melden wanneer zij zich zorgen maken over hun familielid, buurman of buurvrouw, of iemand anders in hun omgeving.

Maakt u zich zorgen om iemand of hebt u overlast van iemand in uw omgeving? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg & Overlast. Vul het aanmeldformulier in op de website van Dienst Gezondheid & Jeugd.

Soms leidt een ernstige psychiatrische aandoening bij iemand ertoe dat hij een gevaar voor zichzelf of anderen is. In sommige gevallen is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Om te zorgen dat deze personen de hulp krijgen die ze nodig hebben is er de Wet verplichte GGZ (WVGGZ). Kijk voor meer informatie op de website van Dienst Gezondheid & Jeugd.

Maakt u zich ernstige zorgen over iemand in uw omgeving en bent u van mening dat iemand psychiatrische zorg nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (WVGGZ). Vul het aanvraagformulier in op de website van Dienst Gezondheid & Jeugd.