Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. Ook bevat het bestemmingsplan regels voor bouwwerken, zoals toegestane maximale afmetingen en situering. U kan een bestemmingplan bekijken via de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl.

Vanwege de komst van de Omgevingswet is er sinds 1 september 2023 een andere werkwijze bij nieuwe plannen. Zie voor uitleg hierover de vraag ‘Wat is er veranderd voor nieuwe plannen of projecten per 1 september 2023’.

Een bestemmingsplan is een ‘ruimtelijk plan’. Er zijn verschillende soorten ruimtelijke plannen die u op de landelijke website kan vinden via het adres waarover u informatie zoekt. Zo maakt een provincie structuurvisies voor een gebied op hoofdlijnen en kleurt de gemeente het gebied gedetailleerder in via het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is dus het ruimtelijk plan van een gemeente. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat. Belanghebbenden van het gebied waarover een bestemmingsplan gaat, zoals bewoners of bedrijven, hebben inspraak in een bestemmingsplanprocedure. Op de landelijke website vindt u ook de status van een bestemmingsplan (ontwerp of vastgesteld).

Wilt u weten welke bestemming een gebied heeft, omdat u bijvoorbeeld een huis koopt of een bedrijf wil starten? Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u via het adres het bestemmingsplan en de bestemming bekijken. Het bestemmingsplan bestaat uit kaarten, regels en een toelichting op de regels. Het bestemmingsplan geeft daarmee antwoord op vragen als:

  • Mag er gebouwd of verbouwd worden?
  • Mogen bedrijven zich hier vestigen?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen er wegen aangelegd worden?

Wilt u (ver)bouwen of uw terrein anders gebruiken en voldoet uw plan niet aan het bestemmingsplan? In sommige gevallen is het mogelijk om van het bestemmingsplan af te wijken of deze te herzien. Als u van het bestemmingsplan wilt afwijken, dan moet u een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘strijdig gebruik’ aanvragen. U kunt dit doen via het Omgevingsloket Online. Het Omgevingsloket geeft aan welke gegevens en documenten u moet meesturen met uw aanvraag.

Als u een aanvraag indient, dan moet u goed kunnen onderbouwen dat uw plan past in de omgeving en een bijdrage levert aan de Hoeksche Waard. Wij raden u daarom aan in dat geval eerst een vooroverleg aan te vragen. Lees meer op de pagina ‘Vooroverleg (conceptaanvraag bouwplan)‘.

In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 nemen wij op dit moment geen aanvragen voor het herzien van het bestemmingsplan in behandeling. Zie voor de uitleg hierover de vraag ‘Wat is er veranderd voor nieuwe plannen of projecten per 1 september 2023’. 

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. De Omgevingswet kent geen bestemmingsplannen meer. Alle vastgestelde bestemmingsplannen gaan dan op in het tijdelijk omgevingsplan. Dat is één plan voor de hele gemeente.

Per 1 september 2023 sorteren we voor op de nieuwe Omgevingswet. De mogelijkheden zijn dan:

  • Aanvragen van een omgevingsvergunning met een buitenplanse afwijking;
  • Indienen van een verzoek voor het wijzigen van het omgevingsplan.