Slopen (melding of vergunning)

Als u bouwwerken wilt slopen, dan moet u bij ons een sloopmelding indienen als u meer dan 10 m3 aan vrijkomend bouw- en sloopafval verwacht. Ook bij het verwijderen van asbest geldt een meldingsplicht. De melding doet u uiterlijk vier weken voor aanvang van de werkzaamheden. U kunt de melding digitaal indienen via het Omgevingsloket. In sommige gevallen heeft u een sloopvergunning nodig, bijvoorbeeld als u aan een monument gaat slopen. Of u een vergunning moet aanvragen, kunt u controleren via het Omgevingsloket.

In sommige gevallen is een omgevingsvergunning voor slopen nodig. In dat geval hoeft u geen melding in te dienen. Dit is het geval als gesloopt wordt:

  • aan een monument;
  • aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
  • in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning is vereist (controleer daarvoor het bestemmingsplan).

Een sloopvergunning kunt u aanvragen bij het Omgevingsloket. Als u deze vergunning aanvraagt, ontvangt u binnen 8 weken bericht of wij u een vergunning verlenen. De termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. In dat geval berichten wij u over de verlenging. Voor het behandelen van een omgevingsvergunning betaalt u leges. De kosten van de uit te voeren activiteit bepalen hoeveel leges u moet betalen. In onze legesverordening kunt u nakijken hoeveel leges in rekening worden gebracht.

Wij controleren of u bij uw melding alle gegevens hebt ingediend die nodig zijn. Als wij niet alle gegevens van u hebben ontvangen, dan ontvangt u een verzoek de informatie aan te vullen. Heeft u wel alle gegevens ingediend? Dan ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Wij kunnen daarbij voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden, waar u zich aan moet houden.

Nee. Het indienen van een melding kost u niets.

U kunt uw afval inleveren bij de Milieustraat. Ga naar de pagina ‘bouwafval’ voor meer informatie.

Als er met een mobiele installatie wordt gesloopt op een locatie waar materiaal vrijkomt, dan wordt dit mobiel puin breken genoemd. Wilt u melding doen voor mobiel puin breken? Kijkt u dan op de website van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De Omgevingsdienst handelt voor ons de meldingen af en houdt toezicht op het mobiele puin breken.