Planschade

U lijdt ‘schade’ door bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan of een omgevingsvergunning die toestemming geeft voor het afwijken van het bestemmingsplan. U kunt hiervoor misschien een tegemoetkoming krijgen.

Deze schade wordt ook wel planschade genoemd. Denk bij ‘schade’ aan bijvoorbeeld:

 • de daling van de waarde van uw pand;
 • minder privacy;
 • verminderd uitzicht of meer schaduw;
 • verlies van inkomen.

U kunt het ingevulde formulier naar ons mailen of per post toesturen.

Let op: indien u planschade wilt indienen voor iets waarbij de Provincie vergunningverlener is geweest, kunt u dit direct via een formulier indienen bij de Provincie. Ga naar de website van de Provincie om het formulier in te vullen.

Een tegemoetkoming voor planschade is bedoeld voor degene die door een verslechtering van de planologische situatie te maken hebben met:

 • Een waardedaling van hun onroerende zaak of
 • Verlies van inkomen

U betaalt voor het behandelen van een aanvraag € 300,-. Als de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen, wordt dit bedrag aan u terugbetaald.

Voor het indienen van de aanvraag hebben wij van u nodig:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Een kopie eigendomsbewijs

U vraagt een verzoek tot tegemoetkoming in schade aan binnen 5 jaar na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning.

 • Voor het eerste onderzoek van uw verzoek geldt een termijn van maximaal 12 weken
 • Hierna wordt advies gevraagd aan een onafhankelijke planschadeadviseur
 • Deze adviseur heeft voor het geven van dit advies een termijn van maximaal 28 weken

Schade die op het moment van de aankoop van de onroerende zaak was te voorzien, komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming Schade die onder het normaal maatschappelijk risico valt, komt voor eigen rekening. De Wet ruimtelijke ordening verstaat hieronder minstens 2% van de waarde van een onroerende zaak. Ook 2% van het inkomen voor het ontstaan van de schade valt hieronder. Als de schade voldoende anderszins is verzekerd, kent het college van burgemeester en wethouders ook geen tegemoetkoming toe. Van anderszins verzekerd is bijvoorbeeld sprake:

 • Als u een financiële tegemoetkoming heeft ontvangen
 • Als u een stuk grond in bezit heeft gekregen ter compensatie van de ontwikkeling
 • Als eerdere planologische nadelen worden weggenomen of beperkt door middel van een nieuw bestemmingsplan

Bij de beoordeling van de vorige en de nieuw planologische situatie wordt niet gekeken naar de feitelijk aanwezige bebouwing en het feitelijk bestaande gebruik, maar naar dat wat volgens het bestemmingsplan maximaal mogelijk was en is.