Net op zee - Nederwiek 3

Gemeente Hoeksche Waard en omliggende regiogemeenten zijn door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT TSO B.V. (TenneT) geïnformeerd over een ondergrondse hoogspanningsverbinding van het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee naar de gemeente Geertruidenberg of Moerdijk. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt vanuit dit windenergiegebied, naar land te kunnen transporteren.

Dit betekent dat er mogelijk door een deel van de Hoeksche Waard een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding wordt aangelegd. Omdat deze nieuwe verbinding mogelijk voor een deel door de Hoeksche Waard loopt, wordt gemeente Hoeksche Waard in dit gehele proces betrokken als gesprekspartner. Het ministerie neemt het uiteindelijke besluit over de (ligging van de) verbinding.

Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen worden extra windparken op zee gebouwd. De bouw van de windparken zelf gebeurt door marktpartijen. De windenergie die deze windparken opwekken, moet aan land worden gebracht; dit noemen we ook wel ‘aanlanden’. Om deze windparken aan te sluiten op het hoogspanningsnet, is per windpark een ondergrondse hoogspanningsverbinding naar land nodig. EZK bepaalt waar de hoogspanningsverbinding komt en TenneT legt deze aan.   Windenergiegebied Nederwiek ligt ongeveer 95 kilometer uit de kust (gemeten vanaf de oostzijde van het gebied) ter hoogte van Petten (Noord-Holland) tot en met Vlieland. Het is een groot windenergiegebied waarin drie windparken worden gebouwd (Nederwiek 1, 2 en 3), elk met een vermogen van ongeveer 2 Gigawatt (GW). Uit de studie ‘Verkenning aanlanding wind op zee 2030’ (VAWOZ 2030) is gebleken dat een verbinding van 2 GW vanuit windenergiegebied Nederwiek naar Geertruidenberg of Moerdijk kansrijk is.

Van 30 september tot en met 10 november 2022 lag het voornemen en participatieplan van dit project ter inzage. Van 2 juni 2023 tot en met 14 juli 2023 lag de concept-NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) ter inzage. Hierop zijn zienswijzen ingediend, ook door de gemeente Hoeksche Waard. De zienswijzen hebben niet geleid tot het toevoegen of afvallen van een route of locatie voor een converterstation. Wel zal er extra aandacht worden besteed aan een aantal milieuthema’s bij de onderzoeken. 

Van 28 november 2023 tot en met 9 januari 2024 lag de vastgestelde NRD ter inzage. De NRD is ook te raadplegen op de website van RVO. Op de NRD konden geen zienswijzen worden ingediend. 

Op dit moment worden de milieueffecten van de verschillende activiteiten in het MER onderzocht en in beeld gebracht. Het MER wordt samen met het ontwerp-projectbesluit en andere ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Hierop kan iedereen reageren. De terinzagelegging en de bijbehorende informatiebijeenkomsten kondigen wij aan. 

Meer informatie over Net op zee – Nederwiek 3 vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en op de projectwebsite van Netopzee. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 – 379 89 79.

De overgang naar het gebruik van duurzame energie is belangrijk voor de toekomst van Nederland. Alleen zo zorgen we dat ook in de toekomst stroom uit onze stopcontacten blijft komen. We stoten minder CO₂ uit en Nederland blijft leefbaar voor generaties na ons. En we zorgen dat onze economie zich kan blijven ontwikkelen. Om duurzame energie te vervoeren zijn ook aanpassingen noodzakelijk in ons huidige energiesysteem. Gemeente Hoeksche Waard is net als verschillende andere gemeenten en regio’s in Nederland een belangrijke schakel in het nieuwe energiesysteem. Vanwege de centrale ligging tussen de haven van Rotterdam, (toekomstige) windparken op zee, hoogspanningsstations en industriegebieden meer landinwaarts zoals Moerdijk, krijgt de Hoeksche Waard in de komende jaren te maken met verschillende landelijke projecten voor het vernieuwen van het energiesysteem. Deze projecten worden gecoördineerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Vanuit deze projecten is het mogelijk dat nieuwe (bovengrondse) hoogspanningsverbindingen en ondergrondse buisleidingen door een deel van de Hoeksche Waard gaan lopen. Of dat al bestaande netwerken worden uitgebreid.
Gemeente Hoeksche Waard volgt de ontwikkelingen binnen de verschillende landelijke projecten voor het vernieuwen van het energiesysteem nauwlettend. We kijken wat de belangen en mogelijke gevolgen zijn voor de Hoeksche Waard, het landschap en de plannen die de Hoeksche Waard zelf heeft. Deze brengen we onder de aandacht van EZK en betrokken netwerkbedrijven tijdens gesprekken en door te reageren op (formele) stukken. En we benadrukken dat het belangrijk is dat projecten in samenhang worden opgepakt, waarbij onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties goed worden betrokken en geïnformeerd. Voor alle projecten geldt dat de gemeente geen besluitvormende rol heeft.

Download hieronder het document met Nederwiek 3 tracéalternatieven: