Beleidskader Windenergie bij agrarische bedrijven

Gemeente Hoeksche Waard maakt een beleidskader voor het opwekken van windenergie voor eigen gebruik bij agrarische bedrijven. Op dit moment is er nog geen beleid voor het plaatsen van een kleine tot middelgrote windmolen of een andere vorm van kleinschalige opwek van windenergie bij een agrarisch bedrijf. Er is wel behoefte aan. Met een eigen windmolen of andere vorm van kleinschalige opwek van windenergie, kan een agrarisch ondernemer het hele jaar rond en dus ook op de momenten dat de zon niet schijnt, zelf duurzame energie opwekken die nodig is binnen het bedrijf.

Het plaatsen van een windmolen of andere vorm van kleinschalige opwek van windenergie bij agrarische bedrijven draagt ook bij aan de ambitie van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn. We wekken dan alle energie die we gebruiken in de Hoeksche Waard duurzaam en lokaal op. Het opstellen van het beleidskader is dan ook 1 van de acties uit het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’ en staat ook in het Hoofdlijnenakkoord 2022-2026 van het college.

In het beleidskader worden de voorwaarden opgenomen waaronder de plaatsing van een windmolen/-energieopwekker bij het agrarisch bedrijf mogelijk is. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met wet- en regelgeving, techniek en ruimtelijke en landschappelijke inpasbaarheid. De volgende uitgangspunten zijn opgesteld om verder te verkennen en voorwaarden voor op te stellen:

  • Het beleidskader richt zich op de plaatsing van een windmolen met een ashoogte van maximaal 35 meter of een andere vorm van kleinschalige opwek van windenergie bij agrarische bedrijven.
  • De plaatsing van de windmolen/-energieopwekker valt binnen het agrarisch bouwvlak.
  • Het uitgangspunt is maximaal 1 windmolen per agrarisch bouwvlak.
  • De opgewekte energie is voor eigen behoefte van het agrarisch bedrijf.
  • Het agrarisch bedrijf wekt ook zonne-energie op via zonnepanelen op agrarische bedrijfsdak(en).
  • Er wordt gekeken of er voorwaarden nodig zijn voor bijbehorende voorzieningen zoals energieopslag in batterijen.

De ontwikkeling van het beleidskader is opgedeeld in verschillende fasen:

Fase 1: Vaststellen van het projectplan en start eerste verkenningen (afgerond)

Fase 2: Uitvoeren van de ruimtelijke verkenningen (huidig)

Analyse van mogelijkheden, harde en zachte belemmeringen onder andere op basis van wet- en regelgeving en landschappelijke uitgangspunten.

Direct betrokken partijen worden uitgenodigd om kennis, belangen en behoeften uit te wisselen en op te halen.

De eerste grove versie van een beleidskader wordt zichtbaar.

Fase 3: Ontwikkelen van een concept-beleidskader (start na de zomer)

(Agrarische) ondernemers, maatschappelijke organisaties, betrokken partners en inwoners worden breed uitgenodigd om mee te denken over het resultaat van de eerste verkenningen, de eerste grove versie van het beleidskader en de randvoorwaarden.

Op basis van alle uitkomsten en inbreng van de verschillende partijen wordt het concept-beleidskader ‘Windenergie bij agrarische bedrijven’ opgesteld.

Er wordt ook onderzocht hoe het beleidskader het beste (juridisch) vastgelegd kan worden, zodat de benodigde ruimtelijke procedure voor een agrarische ondernemer zo makkelijk en snel mogelijk kan verlopen.

Fase 4: Vaststellen van het ontwerp-beleidskader

Het concept-beleidskader ‘Windenergie bij agrarische bedrijven’ wordt samen met een motivering van het beleid en een toelichting op het participatietraject afgerond. Ook is duidelijk hoe het beleid juridisch wordt vastgelegd. Het concept-beleidskader wordt ter vaststelling aangeboden aan het college. Het college stelt het concept-beleidskader vast. Vanaf dan heet het ontwerp-beleidskader.

Fase 5: Ter inzage leggen en vaststellen van het definitieve beleidskader

Het ontwerp-beleidskader wordt voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Binnen deze terinzagetermijn kan er op het beleidskader gereageerd worden door het indienen van een zienswijze.

Alle betrokkenen en geïnteresseerden worden aan het begin van de periode dat het ontwerp-beleidskader ter inzage ligt, uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Na de terinzagetermijn wordt het ontwerp-beleidskader ‘Windenergie bij agrarische bedrijven’ mogelijk nog aangepast. Daarna wordt het vastgesteld.

Als bovengenoemd proces om tot een beleidskader te komen volgens planning verloopt, dan is het beleidskader ‘Windenergie bij agrarische bedrijven’ aan het eind van 2023 vastgesteld en beschikbaar. Vanaf dat moment kunnen vergunningsaanvragen voor het plaatsen van een windmolen, een andere vorm van kleinschalige opwek van windenergie en bijbehorende voorzieningen zoals energieopslag bij agrarische bedrijven door de gemeente worden beoordeeld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 februari het projectplan ‘Beleidskader Windenergie bij agrarische bedrijven’ vastgesteld. De gemeenteraad is op 20 februari geïnformeerd met een raadsinformatiebrief (zie Documenten). En er is een participatie- en communicatieplan opgesteld.

Op dit moment vindt fase 2 plaats; de ruimtelijke verkenning, analyse van mogelijkheden, harde en zachte belemmeringen en landschappelijke uitgangspunten. In maart, april en mei zijn er gesprekken met direct betrokken partijen om kennis, belangen en behoeften uit te wisselen en op te halen. Wat er besproken is en naar voren is gekomen, staat in de samenvatting ‘Gesprekken direct betrokken partijen’ (zie Documenten). Op basis van de eerste verkenningen en gesprekken wordt een eerste grove versie van het beleidskader gemaakt.

Na de zomer start fase 3. (Agrarische) ondernemers, maatschappelijke organisaties, betrokken partners en inwoners worden breed uitgenodigd om mee te denken over het resultaat van de eerste verkenningen, de eerste grove versie van het beleidskader en de randvoorwaarden.

Verschillende agrarische ondernemers hebben in 2022/2023 een initiatief ingediend voor het plaatsen van een windmolen voor eigen gebruik bij het agrarisch bedrijf. Deze initiatieven worden behandeld als het definitieve beleidskader ‘Windenergie bij agrarische bedrijven’ is vastgesteld. Dit is naar verwachting eind 2023. Agrarische ondernemers die een windmolen of andere vorm van kleinschalige opwek van windenergie willen plaatsen en nog geen omgevingsvergunning hebben aangevraagd of initiatief hebben ingediend, adviseren wij om dit te doen na de vaststelling van het definitieve beleidskader.

Heeft u vragen over het ontwikkelen van het beleidskader ‘Windenergie bij agrarische bedrijven’? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente, Kyrstin Vervaart. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail duurzaamheid@gemeentehw.nl.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over wat er allemaal gebeurt om de Hoeksche Waard te verduurzamen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Duurzaamheid.