Bestuurlijke boete Basisregistratie Personen (BRP)

De gegevens in de bevolkingsadministratie (Basisregistratie Personen, BRP) dienen juist, actueel en betrouwbaar te zijn. Deze administratieve gegevens moeten zo veel als mogelijk in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Daarom bent u verplicht om veranderingen in uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld een adreswijziging binnen Nederland of een huwelijk dat in het buitenland is gesloten, door te geven aan de gemeente, team Publiekszaken.

Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers bij in de BRP. Veel organisaties zijn verplicht om voor hun taakuitvoering gebruik te maken van persoonsgegevens in de BRP. Voorbeelden hiervan zijn de Belastingdienst, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Ook binnen de gemeentelijke organisatie worden persoonsgegevens gebruikt. Bijvoorbeeld bij een voorziening of bijstand op grond van de Participatiewet, de afgifte van een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs. Ook om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen of wie recht heeft op huurtoeslag of om gemeentelijke belastingen te heffen of kwijtscheldingen te doen, worden persoonsgegevens gebruikt. Om deze reden is het van belang dat de gegevens in de BRP van hoge kwaliteit zijn.

Voor het bijhouden van de BRP heeft de gemeente, team Publiekszaken, juiste gegevens van u nodig. De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) verplicht u als burger daarom om informatie over uw woonsituatie, burgerlijke staat of nationaliteit tijdig aan de gemeente door te geven.

Komt u uw wettelijke verplichting niet na, dan riskeert u een boete. Het heffen van een bestuurlijke boete is geen doel op zich. De mogelijkheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete dient als prikkel om de gegevens die nodig zijn voor een betrouwbare BRP, tijdig door te geven aan de gemeente.

Bent u bewust in overtreding, dan kan de gemeente een bestuurlijke boete opleggen. Die boete kan worden opgelegd voor bepaalde soorten adres gerelateerde overtredingen, bijvoorbeeld als iemand niet voldoet aan de plicht om een adreswijziging door te geven, brondocumenten en/of bewijsstukken niet of niet op tijd inlevert en informatie niet verstrekt. De hoogte van de boete kan variëren, maar is maximaal € 325,- per overtreding.

De gemeente mag niet zomaar een boete opleggen. Voordat wij daadwerkelijk een bestuurlijke boete opleggen, wijzen wij u eerst op uw verplichtingen. Als de gemeente van mening is dat u een verplichting niet bent nagekomen, dan moet dat blijken uit de informatie die bij de gemeente beschikbaar is. Die informatie moet niet alleen aantonen dat u de verplichting niet bent nagekomen, maar ook dat dit aan u verwijtbaar is.

Voor het opleggen van een bestuurlijke boete heeft de gemeente een beleidsregel vastgesteld. De beleidsregel geeft duidelijkheid over bijvoorbeeld de hoogte van de boete bij overtreding van een wettelijk voorschrift, verwijtbaarheid en bijzondere omstandigheden. 

De beleidsregel over deze boete vindt u op de website Overheid.nl.