Spring naar content

Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen

Vanuit het Rijk is geld beschikbaar gesteld voor de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB). Maakt u extra kosten of heeft u extra kosten gemaakt voor de controle van het CTB? Dan kunt u deze kosten onder bepaalde voorwaarden declareren bij de gemeente.

De volgende sectoren vallen onder deze regeling:

 • evenementenbranche
 • horeca
 • sportondernemers 
 • sportverenigingen
 • kunst en culturele verenigingen en instellingen 

Lees eerst alle informatie goed door voordat u begint met uw aanvraag. 

Ondernemers, verenigingen en instellingen hadden, in de eerste ronde, tot 17 januari 2022 de mogelijkheid om een aanvraag voor vergoeding van controle op het CTB in te dienen. Op grond van de binnengekomen aanvragen blijkt budget over. De gemeente stelt daarom een tweede ronde open voor ondernemers, verenigingen en instellingen die (nog) geen aanvraag hebben gedaan voor vergoeding uit het beschikbare budget.De tweede ronde duurt tot en met 31 januari 2022.

Heeft u in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 controle op het CTB moeten uitvoeren? Dan kunt u een aanvraag indienen voor de gemaakte kosten. Voor de sportondernemers is dat voor de periode vanaf 6 november 2021 tot en met 31 december 2021. Onder het kopje voorwaarden leest u om welke kosten het gaat.

Landelijk is een bedrag van € 45 miljoen vrijgemaakt om bepaalde sectoren tegemoet te komen in de gemaakte kosten. Hiervan heeft gemeente Hoeksche Waard op basis van het aantal inwoners een bedrag van € 226.725,- ontvangen.  

De aanvragen die tot 17 januari 2022 bij de gemeente zijn binnengekomen zijn nu in behandeling. Na afloop van de tweede aanvraagronde vindt de beoordeling van die aanvragen plaats. De gemeente bepaalt na 31 januari wat de hoogte van de uit te keren bedragen wordt. Als door de aanvragen een budgetoverschrijding ontstaat, wordt er door middel van een procentuele berekening een budget vastgesteld. Het kan dus zijn dat u minder uitgekeerd krijgt dan dat u aanvraagt.

 • Voor vergoeding komen alleen de kosten in aanmerking die gemaakt zijn in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 of 6 november 2021 tot en met 31 december 2021 (Sport). 
 • Ondernemers, verenigingen en instellingen die in de eerste ronde (tot 17 januari) reeds aanspraak hebben gemaakt op vergoeding, zijn voor de tweede ronde (tot en met 31 januari) uitgesloten.
 • De volgende kosten komen voor vergoeding in aanmerking: 
 1. Loonkosten die gemaakt zijn voor de CTB-controle. 
 2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten zoals bedoeld onder 1. 
 3. In geval van externe inhuur; de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten. 
 4. Materiële kosten die de controle van het CTB en identiteitsdocument faciliteren.
 5. Verschuldigde BTW, voor zover deze is verschuldigd over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4.  
 • Sportverenigingen komen ook in aanmerking voor de regeling. Wanneer zij extra vrijwilligers inzetten voor de controle van de CTB’s, wordt voor de vergoedingen als maatstaf gehanteerd de maximale vrijwilligersvergoedingen zoals bepaald door de Belastingdienst.   
 • U dient elke aanvraag voor vergoeding te onderbouwen met documenten waaruit blijkt dat u kosten gemaakt heeft. Dit zijn de volgende documenten:  
  • De (op juiste naam gestelde) facturen.
  • Vrijwilligersroosters.
  • Berekening bij gemaakte loonkosten.
  • Nota(‘s) van materiële kosten.
  • Kopie bankafschrift of bankpas waarop u de vergoeding CTB wilt ontvangen. Rekeningnummer en tenaamstelling moeten duidelijk zichtbaar zijn.  

Als onjuiste informatie is verstrekt die van invloed is op de hoogte van de vergoeding, wordt de vergoeding geheel of gedeeltelijk teruggevorderd.  

In de tweede ronde kunt u uw aanvraag tot en met 31 januari 2022 indienen.  Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. De aanvraag moet volledig en naar waarheid zijn ingevuld en documenten om uw aanvraag te onderbouwen, moeten meegestuurd worden.  

Aanvragen die na 31 januari 2022 binnenkomen of na deze datum niet compleet zijn, worden niet in behandeling genomen. Na toekenning wordt de bijdrage overgemaakt aan de aanvrager. 

Download het aanvraagformulier.