Onderzoek naar de impact van de coronacrisis op ondernemers

De gevolgen van het coronavirus op de samenleving zijn groot. Dit geldt zeker ook voor ondernemers. Gemeente Hoeksche Waard vindt het belangrijk om vinger aan de pols te houden en inzicht te krijgen in de impact van de coronacrisis op ondernemers in Hoeksche Waard. In mei 2020 is een eerste onderzoek onder ondernemers uitgevoerd. In november 2020 is een tweede peiling gehouden. De resultaten van deze peiling geven opnieuw inzicht in de impact en de financiële schade van de coronacrisis. Ondernemers zijn opnieuw gevraagd naar welke maatregelen ze hebben getroffen en of ze gebruik hebben gemaakt van een van de regelingen van de landelijke steunpakketten. Daarnaast geven de resultaten inzicht in de bekendheid met het lokale steunpakket en de ondersteuning- en informatiebehoefte van ondernemers. Tot slot zijn ondernemers gevraagd naar hun zorgen, wendbaarheid, kansen voor de onderneming en toekomstverwachting.

Alle ondernemers in gemeente Hoeksche Waard zijn per brief uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Daarnaast heeft gemeente Hoeksche Waard het onderzoek kenbaar gemaakt via diverse sociale media. In totaal vulden 532 ondernemers de digitale enquête in. Tijdens de eerste peiling in mei waren dit 436 ondernemers. Ruim vier op de tien respondenten (43%) geven aan dat de impact van het coronavirus op hun onderneming (zeer) groot is. Een kwart (26%) geeft aan dat het coronavirus geen of nauwelijks impact heeft op hun onderneming.

De 532 ondernemers die de vragenlijst hebben ingevuld, zijn werkzaam in diverse sectoren. Opvallend was dat deze keer meer zzp’ers de enquête hebben ingevuld (57% van de respondenten tegen 42 % tijdens de eerste peiling). Bij 32% van de respondenten zijn 2 t/m 9 personen in de onderneming werkzaam, bij 9% 10 t/m 49 personen en bij 2% 50 personen of meer.

In de tweede peiling gaven meer ondernemers aan zich zorgen te maken over de gevolgen van het coronavirus voor hun bedrijf. De mate waarin zij zich zorgen maken, lijkt wel iets minder groot te zijn dan in mei. 31% maakt zich (heel) veel zorgen over de gevolgen van het coronavirus voor hun bedrijf, 42% maakt zich enige zorgen en 27% maakt zich geen zorgen. In mei gaf 50 % van de ondernemers aan zich (heel) veel zorgen te maken en 38 % maakte zich toen geen zorgen. Ondernemers die zich (heel) veel zorgen maken, lichten toe dat dit vooral komt doordat onduidelijk is hoelang de huidige situatie nog gaat duren. Dit zijn met name ondernemers die actief zijn in sectoren die hard worden geraakt door de coronacrisis (o.a. contactberoepen, horeca, de evenementen- en cultuursector of ondernemers die veel in het buitenland actief zijn).

Met name de financiële impact van de coronacrisis leidt tot veel zorgen. Net als bij de meting in mei geeft ongeveer 1 op de 10 ondernemers aan op dit moment in de financiële problemen te zitten. De grotere ondernemingen hebben vaker hulp of steun gezocht bij de landelijke overheid. Zzp’ers hebben relatief vaker hulp bij familie of vrienden gezocht en bij de gemeente. Voor 37% van de respondenten is het op dit moment nog onduidelijk of en wanneer zij in de financiële problemen gaan komen door de corona-crisis. In mei was dit 31%. Een grotere groep ondernemers (39%) verwacht geen financiële problemen te krijgen door de corona-crisis. In mei was dit 21%.

Download het PDF-document ‘Resultaten van de tweede meting in november’.
Download het PDF-document ‘Resultaten van de eerste meting in mei’.