Zondagsrust, ontheffing

Wilt u een evenement organiseren op zondag? Houd er dan rekening mee dat de Zondagswet een onderdeel is van de Nederlandse wetgeving waarin de zondagsrust geregeld wordt.

U kunt een ontheffing voor de Zondagswet aanvragen via het online aanvraagformulier voor een evenementenvergunning.

Heeft uw aanvraag geen betrekking op een evenement? Vraag de ontheffing dan schriftelijk bij ons aan. U kunt contact opnemen met team vergunningen APV.

Log veilig in met DigiD om te laten zien wie u bent. Lees meer over DigiD.

U heeft een ontheffing nodig wanneer u:

  • op zondag voor 13:00 uur een evenement organiseert dat niet speciaal voor godsdienst of levensovertuiging is.

U ontvangt zo snel mogelijk een inhoudelijk antwoord. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  1. Het is verboden op Zondag voor 13 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen.
  2. De gemeenteraad kan bij plaatselijke verordening voor de tijd na 13 uur voor door hem aan te wijzen openbare vermakelijkheden eenzelfde verbod vaststellen als in het eerste lid vervat.
  3. De burgemeester is bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde bij het eerste en krachtens het tweede lid; de gemeenteraad kan ter zake regels stellen.
  4. Ten aanzien van openbare vermakelijkheden, waarvan redelijkerwijze geen beletselen voor de viering van de Zondag en geen verstoring van de openbare rust op de Zondag zijn te duchten, wordt bij algemene maatregel van bestuur bepaald, dat zij niet als openbare vermakelijkheden in de zin van deze wet zullen worden beschouwd.