Inkoop- en aanbestedingen

Gemeente Hoeksche Waard hecht veel waarde aan het inkoopbeleid. Jaarlijks worden er verschillende producten, diensten en werken ingekocht. Denk hierbij aan een aanleg van een nieuwe weg, inkoop van zorg of het aanschaffen van kantoorartikelen. Dit dient allemaal rechtmatig te verlopen. Het gaat immers om gemeenschapsgeld. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt.

Inkoop is één van de instrumenten waarmee bijgedragen wordt aan het behalen van de (maatschappelijke) opgaven. Met de juiste leveranciers, inkoopeisen en selectiecriteria richten we ons op de volgende doelen:

  • Lokaal inkopen;
  • Duurzaam inkopen;
  • Sociaal inkopen.

De drempelbedragen van de gemeente Hoeksche Waard zijn als volgt:

De drempelbedragen van de gemeente Hoeksche Waard zijn als volgt:

 

Werken*

Leveringen en diensten*

Enkelvoudig tot € 150.000 tot € 50.000
Meervoudig € 150.000,- tot € 5.538.000 € 50.000 tot € 221.000
Nationaal ** € 1.500.000 tot € 5.538.000 € 100.000,- tot € 221.000
Europees Vanaf € 5.538.000 Vanaf € 221.000

*Bedragen zijn exclusief Btw
**Overweging om in plaats van meervoudig onderhandse procedure, nationaal openbaar aan te besteden.

Bij grensoverschrijdend belang kan de gemeente een andere procedure volgen met een passende mate van openbaarheid.

Overige drempelbedragen

Voor sociale en andere specifieke diensten (SAS-diensten) gebruikt de gemeente bedragen als opgenomen in de aanbestedingswetgeving.

  • Levering: een levering gaat over goederen, zoals voedingsmiddelen, papier, pennen, meubels, machines, computers en standaard software. De producten kunnen geleverd worden door middel van aankoop, leasing, huur of huurkoop.
  • Diensten: dit is een restcategorie van alles wat niet onder werken of leveringen valt
  • Werken: onder werken vallen overeenkomsten die zijn gesloten tussen een aanbestedende dienst en een aannemer. De bepalingen hebben betrekking op aanbestedingen voor de bouw, dan wel weg- en waterbouwkundige werken.

Het komt voor dat in een opdracht bijvoorbeeld een werk en een levering zitten. Bij zo’n gemengde opdracht maakt het hoofdcomponent uit welke aanbestedingsprocedure de gemeente moet kiezen.

Wij zijn verplicht als gemeente om volgens de aanbestedingswetgeving in te kopen. Gemeente Hoeksche Waard heeft verschillende documenten vastgesteld. Hierin staat omschreven hoe invulling wordt gegeven aan bovenstaande doelstellingen en binnen welke (wettelijke) kaders opdrachten op de markt worden gezet.

Duurzaam inkopen betekent dat wij, naast op de prijs van de producten, diensten of werken ook letten op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten. Duurzaam inkopen wordt ook wel maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) genoemd.

Gemeente Hoeksche Waard vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk en wil werkgevers stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan het werk te zetten. Aan opdrachtnemers van de gemeente wordt een social return verplichting opgelegd om de kansen op (duurzaam) werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Gemeente Hoeksche Waard past social return toe bij alle inkoopopdrachten boven de 50.000 euro. Over alle opdrachten waarin social return als voorwaarde is opgenomen, is het gemiddelde percentage social return 5% van de opdrachtwaarde.

Voor meer informatie kijkt u op de website van HWwerkt!.

Neem dan contact met ons op. Dat kan via inkoop@gemeentehw.nl.

Zie ook