Spring naar content

Landelijke regelingen ondernemers

De regelingen van de overheid zijn er voor een deel op gericht de toegang tot krediet voor bedrijven te verbeteren. De overheid wil voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen.

De opleving van het coronavirus en de huidige maatregelen hebben flinke gevolgen voor de economie. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. Zo krijgt de horeca een eenmalige subsidie op aangelegde en nu onbruikbare voorraad. Ook komen meer sectoren – waaronder de transportsector – in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarnaast schiet het kabinet de evenementenbranche te hulp, die vaak een groot deel van de jaaromzet in de zomermaanden verdient.

Het derde steunpakket – dat in is gegaan per 1 oktober – is al zo ontworpen dat het gebruik ervan meebeweegt met omzetverlies. Kort gezegd: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun. Het verschil tussen wel en geen strenge maatregelen kan oplopen tot vele miljarden aan extra overheidssteun. Ook biedt het pakket ruimte aan mensen en bedrijven om zich aan te passen aan een nieuwe situatie en is het waar nodig een steun in de rug.

De steunmaatregelen die het kabinet op 27 oktober heeft  aangekondigd, zijn een aanvulling op dat derde steunpakket. Bepaalde sectoren, zoals de horeca en evenementen, worden zeer hard geraakt door de huidige gedeeltelijke lockdown, na al maandenlang gebukt te zijn gegaan onder de gevolgen van het virus. Het kabinet geeft daarom extra steun aan getroffen bedrijven. In totaal is ongeveer een half miljard euro gereserveerd voor deze aanvullingen.

Op de website van de Rijksoverheid staan de aanvullingen op een rij.

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven kijken op de website van de Rijksoverheid of op de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het KVK adviesteam via 0800 – 2117.

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020. U kunt uw aanvraag tot 30 oktober 17.00 uur indienen. De tegemoetkoming, die onderdeel is van het tweede noodpakket van het kabinet, kan aangevraagd worden via de website van de Rijksdiens voor Ondernemend Nederland.  Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Het  Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam voert ook voor de gemeente Hoeksche Waard de Tozo-regeling voor een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskapitaal uit.

Tozo-1 betrof inkomensondersteuning voor de maanden maart, april en mei. Tozo-2 voor juni tot en met september. U kunt nu een aanvraag indienen voor Tozo-3. Tozo 3 geldt voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met eind maart 2021. Meer informatie en het aanvraagformulier voor Tozo-3 vindt u op de website van  het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ).

Meer weten: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Tip: zorg ervoor dat u een DigiD heeft. Heeft u deze nog niet dan kunt u die aanvragen via onderstaande link. 

De reguliere dienstverlening van RBZ en de afhandeling van de Tozo-aanvragen zijn gescheiden. De afhandeling van Tozo-aanvragen is in handen van de aparte Tozo-projectorganisatie binnen de gemeente Rotterdam. Ondernemers met vragen over Tozo kunnen als volgt contact opnemen:

Om met name mkb-ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Meer weten:

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 januari 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

Vanaf maart tot en met september zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. De NOW3-steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%.  NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket waarin het kabinet ook geld beschikbaar stelt voor scholing en voor van-werk-naar-werk.

Als u een tegemoetkoming NOW heeft aangevraagd, dan krijgt u eerst een voorschot. Pas als het werkelijke omzetverlies bekend is, kan het UWV de definitieve tegemoetkoming berekenen. Hiervoor moet u per aanvraagperiode een aparte aanvraag doen. Vanaf 7 oktober 2020 kunt u de definitieve berekening aanvragen van de tegemoetkoming voor de eerste aanvraagperiode.

NOW3 is naar verwachting vanaf half november aan te vragen met een terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.  Meer informatie leest u op de website van het UWV.

Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De aanvraag moet je wel schriftelijk motiveren voordat de invordering wordt stilgezet, pas later vindt de beoordeling plaats. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

Meer weten:

Mkb’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het kabinet ‘committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’.

Meer weten:

Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. De regeling is bedoeld om kleine ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening te ondersteunen. Het kabinet ondersteunt Qredits met maximaal 6 miljoen euro. Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet in verband met de coronacrisis.

 

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Vanaf 18 maart 2020 kunnen bedrijven gebruikmaken van deze extra module. Lees meer over de verruiming van de BL.

Sinds 1 oktober geldt het derde noodsteunpakket met regelingen die ondernemers ondersteunen tijdens de coronacrisis. Lees meer over dit steunpakket op de website van de KvK.

Noodpakket 1 ging over de maanden maart, april en mei. Noodpakket 2 over de maanden juni, juli, augustus en september. In dit overzicht vind je alle coronaregelingen die niet meer van kracht zijn.

Heeft u gebruik gemaakt van de Tozo-regeling, maar zijn uw werkzaamheden inmiddels weer hervat? Of gaat u uw werkzaamheden binnenkort hervatten? Meld dit dan direct bij RBZ in Rotterdam. Stuur een mail naar rbz.wi@rotterdam.nl en zet daarin uw persoonsgegevens met wijzigingen.