Spring naar content

Landelijke regelingen ondernemers

De regelingen van de overheid zijn er voor een deel op gericht de toegang tot krediet voor bedrijven te verbeteren. De overheid wil voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen.

Tussen 6 juli en 31 augustus is de NOW 2.0 aan te vragen. Met de NOW-regeling kunt u personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minimaal 20% minder omzet hebben tussen begin juni en eind september 2020. Het UWV voert de regeling uit. Werkgevers ontvangen na goedkeuring van de aanvraag een voorschot van 80% over 2 termijnen. De NOW 2.0 kent aangepaste voorwaarden ten opzichte van de NOW 1.0. Via deze link leest u wat de voorwaarden zijn van NOW 2.0.

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020. De tegemoetkoming, die onderdeel is van het tweede noodpakket van het kabinet, kan aangevraagd worden via de website rvo.nl/tvl.  Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

Er is een nieuwe regeling: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De TOFA is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen. De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020. Hieronder vind u de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Kijk dan op de website van het UWV. Op de website van het UWV vindt u ook de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TOFA en kunt u eventueel uw aanvraag indienen.

Hoe vraag ik de tegemoetkoming TOFA aan?

Op de website van het UWV leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen en kunt u door middel van een aanvraagformulier uw aanvraag indienen.

Wanneer kan ik de tegemoetkoming TOFA aanvragen?

U kunt de aanvraag indienen van maandag 22 juni tot en met zondag 12 juli 2020.

Hoe hoog is de tegemoetkoming TOFA?

De hoogte van de tegemoetkoming TOFA is € 1.650 bruto. Dat is € 550 bruto per maand voor de periode maart, april en mei 2020. De tegemoetkoming wordt in 1 keer uitbetaald.

Let op: De tegemoetkoming TOFA telt mee voor uw bruto jaarinkomen van 2020. Houd daar rekening mee bij uw belastingaangifte. De tegemoetkoming kan hierdoor ook invloed hebben op de hoogte van eventuele toeslagen.

Wanneer wordt de tegemoetkoming TOFA betaald?

Als u de tegemoetkoming TOFA heeft aangevraagd, streeft het UWV ernaar om u binnen 4 weken een beslissing te sturen. Als daarin staat dat u de tegemoetkoming krijgt, betaalt het UWV de tegemoetkoming binnen 10 kalenderdagen. Daarna duurt het meestal nog 3 werkdagen voordat het bedrag op uw rekening staat.

Waarom wordt voor de TOFA gekeken naar de inkomsten van februari, maart en april 2020?

Het UWV kijkt naar de inkomsten van februari, maart en april omdat de coronacrisis in Nederland half maart is begonnen. Flexwerkers die door de coronacrisis geen of minder inkomsten hebben, zijn vanaf dat moment hun werk (gedeeltelijk) kwijtgeraakt. Daarom vergelijkt het UWV de inkomsten van voor dat moment (februari en begin maart) met de inkomsten van na dat moment (april).

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

  • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
  • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ)

Vanaf 3 april voert Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam voor de gemeente Hoeksche Waard de Tozo-regeling voor een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskapitaal uit. Ondernemers die acute financiële problemen ervaren door de coronamaatregelen kunnen mogelijk een beroep op de Tozo-regeling doen via de webpagina van RBZ. Op deze pagina kunt u een aanvraag doen en vindt u de meest actuele informatie en veelgestelde vragen. 

De Tozo-regeling vervangt de versnelde aanvraagprocedure uitkering levensonderhoud van RBZ. Heeft u tussen 16 maart en 3 april een aanvraag ingediend via de versnelde procedure uitkering levensonderhoud? Dan hoeft u géén nieuwe aanvraag te doen voor de Tozo-regeling.

Meer weten:

Tip: zorg ervoor dat u een DigiD heeft. Heeft u deze nog niet dan kunt u die aanvragen via onderstaande link. 

Op dit moment gaat snelheid voor zorgvuldigheid bij het invoeren van het noodpakket. Let op: misbruik en fraude van de regelingen worden door de overheid (met terugwerkende kracht) bestraft.

De reguliere dienstverlening van RBZ en de afhandeling van de Tozo-aanvragen zijn inmiddels gescheiden. De afhandeling van Tozo-aanvragen is in handen van de aparte Tozo-projectorganisatie binnen de gemeente Rotterdam. Ondernemers met vragen over Tozo kunnen als volgt contact opnemen:

Ongeveer 926 ondernemers uit de Hoeksche Waard hebben een aanvraag ingediend voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ – onderdeel van de gemeente Rotterdam). Het RBZ doet dit naast Rotterdam voor meerdere gemeenten in de regio, waaronder Hoeksche Waard.  Door het hoge aantal aanvragen kan er vertraging optreden bij de afhandeling van de aanvragen. Het betreft met name de 3e betaling van de Tozo-1 uitkering. Bij de 3e betaling ontvangt een ondernemer bericht of de aanvraag definitief is toegekend. Ook worden inkomsten die in de periode van Tozo1 binnen zijn gekomen, verrekend. Het RBZ heeft daar meer tijd voor nodig dan verwacht. De gemeente Hoeksche Waard heeft het RBZ hulp aangeboden voor de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen zodat alle Hoeksche ondernemers de komende weken duidelijkheid krijgen over hun aanvraag. De Tozo-1 kon aangevraagd worden tot 1 juni. De Tozo-2 tot en met 30 september a.s. Met vragen over de uitbetaling van de Tozo-regeling kunt u terecht bij het RBZ. Lees meer op de website van Rotterdam.

Bent u ondernemer in Hoeksche Waard en ervaart u problemen in de communicatie met het RBZ? Laat het ons weten via ondernemen@gemeentehw.nl.Dan kijkt het team Ondernemen of ze bij kunnen dragen aan een oplossing.

Om met name mkb-ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Meer weten:

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen vanaf maandag 6 april 2020 9.00 uur een aanvraag doen.

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

De regeling NOW is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in deze moeilijke tijd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart tot en met mei, op voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen. Die tegemoetkoming is maximaal 90 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Checklist voor werkgevers

UWV verwacht werkgevers die een complete aanvraag indienen binnen twee tot vier weken te kunnen uitbetalen.  Van belang is wel dat werkgevers de aanvraag in één keer goed en volledig invullen.  Om werkgevers daarbij te helpen is op de website van UWV een checklist te vinden met de benodigde gegevens.

Meer weten: kijk op UWV checklist & aanvragen.

Het kabinet heeft een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakte in de persconferentie van 17 maart 2020 bekend dat deze bedrijven op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming krijgen van € 4.000. Dit is een gift.

Het gaat in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere bedrijven die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken. Denk aan schoonheidssalons en andere die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Bij bedrijven in deze sectoren kunnen misgelopen orders moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is.

Klik hier om de tegemoetkoming aan te vragen.

Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De aanvraag moet je wel schriftelijk motiveren voordat de invordering wordt stilgezet, pas later vindt de beoordeling plaats. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

Meer weten:

Mkb’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het kabinet ‘committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’.

Meer weten:

Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. De regeling is bedoeld om kleine ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening te ondersteunen. Het kabinet ondersteunt Qredits met maximaal 6 miljoen euro. Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet in verband met de coronacrisis.

 

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Vanaf 18 maart 2020 kunnen bedrijven gebruikmaken van deze extra module. Lees meer over de verruiming van de BL.

Op 1 juni gaat het tweede noodsteunpakket voor ondernemers in. Het nieuwe pakket bestaat uit aanpassingen op bestaande regelingen en 1 nieuwe regeling. Het pakket sluit beter aan bij wat ondernemers de komende maanden nodig hebben. Zo komt er een tegemoetkoming voor vaste lasten van maximaal € 20.000  voor MKB-bedrijven die aanzienlijk omzetverlies leiden door de coronacrisis. De NOW en de Tozo worden in aangepaste vorm verlengd. De ontslagboete verdwijnt.

De € 4.000 regeling (TOGS) wordt opgevolgd door een nieuwe regeling TVL. De Tegemoetkoming Vast Lasten MKB (TVL) is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en is voor MKB-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies lijden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot € 20.000  tegemoetkoming per 3 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te blijven brengen. Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken.

De TVL wordt uitgevoerd door RVO. Aanvragen kan naar verwachting vanaf half juni ingediend worden. Op dat moment loopt de huidige TOGS-regeling af. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 31 augustus.

Heeft u gebruik gemaakt van de Tozo-regeling, maar zijn uw werkzaamheden inmiddels weer hervat? Of gaat u uw werkzaamheden binnenkort hervatten? Meld dit dan direct bij RBZ in Rotterdam. Stuur een mail naar rbz.wi@rotterdam.nl en zet daarin uw persoonsgegevens met wijzigingen.

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn. Het kabinet neemt bovendien nieuwe maatregelen om bedrijven te stimuleren om meer te investeren in economische groei. Ook zet het kabinet extra middelen in om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij het vinden van nieuw werk. Lees op de website van de rijksoverheid meer over de nieuwe steunmaatregelen.

TVL

Onderdeel van het nieuwe steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt is de Tegemoetkoming voor Vaste Lasten mkb (TVL) voor mkb’ers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Ondernemers in onder meer horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters kunnen ook na 1 oktober 2020 deze TVL aanvragen. Zij krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetverlies een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 90.000 euro per drie maanden. De TVL-regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen. Meer lezen over de verlenging van TVL kan op de website van de rijksoverheid.

Aanvragen voor de huidige TVL en na 1 oktober de verlengde TVL-regeling gaan via de website van RVO.