Spring naar content

Klimaatadaptatie

Klimaatverandering, ook in de Hoeksche Waard

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer merkbaar. De zeespiegel stijgt en we krijgen te maken met langere periodes van hitte, droogte en met stevige hoosbuien. Steeds vaker ondervinden we hiervan hinder, overlast en schade. Hitte kan bijvoorbeeld leiden tot slecht slapen en gezondheidsproblemen, droogte tot dode bomen en mislukte oogsten en hevige buien tot overlast van regenwater.

We kunnen onze leefomgeving zo (her)inrichten dat we hinder en schade zoveel mogelijk voorkomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan meer ruimte creëren voor water, groen en schaduwrijke plekken en ons eiland beschermen tegen overstroming. Ons aanpassen aan klimaatverandering noemen we klimaatadaptatie. Zo blijft het ook in de toekomst prettig wonen, werken en recreëren in de Hoeksche Waard. Toewerken naar een klimaatbestendig eiland in 2050 biedt dus ook een kans om te werken aan een aantrekkelijk, groen en gezond eiland!

De gemeente, waterschap Hollandse Delta en provincie Zuid-Holland werken vanuit een uitvoeringsagenda ‘Hoeksche Waard klimaatbestendig’. Hierin staat wat we de aankomende jaren gezamenlijk gaan doen om de Hoeksche Waard klimaatbestendig te maken. Deze uitvoeringsagenda is in juli definitief geworden en wordt in september breder onder de aandacht gebracht. 

Eerder zijn de risico’s voor wateroverlast, overstroming, droogte en hitte voor de Hoeksche Waard samen met betrokken organisaties in beeld gebracht en geprioriteerd in risicodialogen tijdens Klimaatateliers. En er is een vragenlijst uitgezet onder inwoners. De uitkomsten van de risicodialogen en vragenlijst zijn gebruikt om de juiste acties en projecten te bepalen voor de Hoeksche Waard. De concept uitvoeringsagenda is vervolgens ook besproken met de samenwerkingspartners. In het gesprek is de agenda op onderdelen aangescherpt, getoetst of de inhoud aansluit bij de ideeën van de samenwerkingspartners en zijn er aandachtspunten meegegeven voor de uitvoering van de agenda.

Vanuit de uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie heeft de gemeente een uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie gemaakt. In dit uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie staat wat gemeente Hoeksche Waard in de periode 2021 tot en met 2026 gaat doen om klimaatbestendig te worden. Dat doen we niet alleen, maar met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medeoverheden. De gemeenteraad heeft op 15 juli 2021 het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie vastgesteld. De gezamenlijke uitvoeringsagenda, die de onderliggende basis is van het uitvoeringsprogramma, is op hetzelfde moment ter informatie aan de raad aangeboden.

Hieronder kunt u de uitvoeringsagenda ‘Hoeksche waard klimaatbestending’ van gemeente, waterschap en provincie en het gemeentelijk uitvoeringsprogramma ‘Klimaatadaptatie’ bekijken.

 

We hebben steeds vaker last van hoosbuien en langere periodes van hitte en droogte. Betegelde tuinen kunnen dan voor problemen zorgen. Vanwege de tegels kan het regenwater niet wegzakken in de grond. Daardoor kunnen tuinen en straten onderlopen en raakt het riool overbelast. In warme periodes blijft de hitte in een betegelde omgeving hangen (‘hittestress’); door het ontbreken van groen komt er geen verkoeling.

Of je nu een kleine of grote tuin hebt, een balkon, gevel of een dak, iedereen kan meehelpen om wateroverlast te voorkomen en hittestress te verminderen! Wilt u zelf aan de slag? Op onderstaande websites vindt u informatie en inspiratie over wat u kunt doen.

Een bijdrage in de kosten (subsidiemogelijkheden)

Om inwoners te helpen bij het nemen van maatregelen en het enthousiasme aan te wakkeren, werken we aan een subsidie vanuit de gemeente. Er komt € 200.000 aan subsidie beschikbaar, die naar verwachting na de zomer kan worden aangevraagd. Inwoners kunnen zo een bijdrage vragen in de kosten om in de eigen omgeving bijvoorbeeld regenwater op te vangen, vast te houden en wateroverlast en droogte tegen te gaan. Waarvoor de subsidie precies is aan te vragen en onder welke voorwaarden dat werken we aankomende tijd uit. En goed om te weten dat ook waterschap Hollandse Delta een subsidiemogelijkheid heeft, die rond eind april weer is aan te vragen. 

In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie staan alle projecten en maatregelen, die ervoor gaan zorgen dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Het stappenplan in het Deltaplan geeft aan welke acties overheden de komende jaren achtereenvolgens moeten oppakken. De eerste stap is een klimaatstresstest, om antwoord te krijgen op de vraag hoe extreme neerslag, hitte, droogte en eventuele overstromingen onze dorpen en het landelijk gebied raken. Benieuwd naar de klimaatstresstest voor de Hoeksche Waard? U vindt de resultaten van de klimaatstresstest op de website Klimaatstresstest Hoeksche Waard. 

Aanpassen aan klimaatverandering is noodzakelijk. Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Het is van groot belang dat Nederland zich aanpast aan deze veranderingen. Als we niets doen, kan de schade in de bebouwde omgeving oplopen tot zo’n 70 miljard euro in de periode tot 2050. Ook in ons landelijk gebied kan aanzienlijke schade optreden. Stortbuien en langdurige neerslag veroorzaken ook hier wateroverlast. Op andere momenten ontstaat juist schade door droogte bijvoorbeeld op akkerlanden, bodemdaling en verzakking van gebouwen. Hitte veroorzaakt uitzettingsproblemen bij spoorwegen, bruggen en andere infrastructuur. Ook raakt hitte de gezondheid van kwetsbare mensen, zoals zieken, ouderen en jonge kinderen.

Klimaatadaptie is 1 van de 4 thema’s in het programma Duurzaamheid waar de gemeente samen met partners en inwoners aan werkt. De andere thema’s zijn: de energietransitie, circulaire economie en biodiversiteit.

In de zomer 2020 is de vragenlijst ‘Prettig wonen in een veranderend klimaat’ uitgezet onder inwoners van de Hoeksche Waard. Gemeente, waterschap en provincie vroegen inwoners wat zij merken van klimaatverandering. Hebben zij last van extreem weer, zoals drogere zomers, hittegolven en hevige plensbuien? Zijn ze van plan hun buitenruimte of woning hierop aan te passen? En wat zien ze graag opgepakt? 382 inwoners van verschillende leeftijden hebben de vragenlijst ingevuld.

Benieuwd naar de uitkomsten en het vervolg hierop?

De gemeente houdt rekening met het veranderende klimaat door nieuwbouw en herontwikkeling van ruimte klimaatbestendig te doen. Hiervoor zijn we deelnemer in het convenant Klimaatadaptief bouwen.