Spring naar content

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert, we krijgen te maken met een stijgende zeespiegel, hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en drogere zomers. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor onze gemeente, zoals meer wateroverlast, grondwaterproblemen, hittestress, bodemdaling en problemen met de zoetwatervoorziening. Het is daarom belangrijk dat we ons aanpassen aan de klimaatveranderingen en de risico’s goed in kaart brengen. Het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte noemen we Klimaatadaptatie. Voordat we hiermee aan de slag kunnen is het belangrijk om inzicht te krijgen wat klimaatverandering voor de Hoeksche Waard betekent.

Aanpassen aan klimaatverandering is noodzakelijk. Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Het is van groot belang dat Nederland zich aanpast aan deze veranderingen. Als we niets doen, kan de schade in onze steden oplopen tot zo’n 70 miljard Euro in de periode tot 2050. Ook in ons landelijk gebied kan aanzienlijke schade optreden. Stortbuien en langdurige neerslag veroorzaken ook hier wateroverlast. Op andere momenten ontstaat juist schade door droogte. Hitte veroorzaakt uitzettingsproblemen bij spoorwegen, bruggen en andere infrastructuur. Ook raakt hitte de gezondheid van kwetsbare mensen, zoals zieken, ouderen en jonge kinderen.

Om de openbare ruimte van Nederland tijdig klimaatbestendig en water robuust te maken, is extra inspanning noodzakelijk. Het op Prinsjesdag 2017 gepresenteerde Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is daarvoor bedoeld. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Dit plan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. In dit Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie staan zeven ambities centraal.

Kwetsbaarheid in beeld brengen

Het stappenplan in het Deltaplan geeft aan welke acties overheden de komende jaren achtereenvolgens dienen op te pakken. De eerste stap is een klimaatstresstest, om antwoord te krijgen op de vraag hoe extreme neerslag, hitte, droogte en eventuele overstromingen onze dorpen en het landelijk gebied raken. Anderhalf jaar geleden zijn de voormalige gemeenten in de Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta samen met het bureau Royal HaskoningDHV begonnen met het opstellen van een Plan van Aanpak Klimaatadaptatie. Belangrijkste speerpunt in dit plan van aanpak is het uitvoeren van de klimaatstresstest. Meer informatie over de klimaatstresstest vindt u op de website van Klimaatstresstest Hoeksche Waard.