Spring naar content

Klimaatadaptatie

Klimaatverandering, ook in de Hoeksche Waard

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer merkbaar. De zeespiegel stijgt en we krijgen te maken met langere periodes van hitte, droogte en met stevige hoosbuien. Steeds vaker ondervinden we hiervan hinder, overlast en schade. Hitte kan bijvoorbeeld leiden tot slecht slapen en gezondheidsproblemen, droogte tot dode bomen en mislukte oogsten en hevige buien tot overlast van regenwater.

We kunnen onze leefomgeving zo (her)inrichten dat we hinder en schade zoveel mogelijk voorkomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan meer ruimte creëren voor water, groen en schaduwrijke plekken en ons eiland beschermen tegen overstroming. Ons aanpassen aan klimaatverandering noemen we klimaatadaptatie. Zo blijft het ook in de toekomst prettig wonen, werken en recreëren in de Hoeksche Waard. Toewerken naar een klimaatbestendig eiland in 2050 biedt dus ook een kans om te werken aan een aantrekkelijk, groen en gezond eiland!

Uitkomsten vragenlijst Prettig wonen in een veranderend klimaat

Afgelopen zomer is de vragenlijst ‘Prettig wonen in een veranderend klimaat’ uitgezet onder inwoners van de Hoeksche Waard. Gemeente, waterschap en provincie vroegen inwoners wat zij merken van klimaatverandering. Hebben zij last van extreem weer, zoals drogere zomers, hittegolven en hevige plensbuien? Zijn ze van plan hun buitenruimte of woning hierop aan te passen? En wat zien ze graag opgepakt? 382 inwoners van verschillende leeftijden hebben de vragenlijst ingevuld.

Benieuwd naar de uitkomsten en het vervolg hierop?

Lees het uitgebreide nieuwsbericht over de uitkomsten van de vragenlijst Prettig wonen in een veranderend klimaat.

Bekijk hieronder het pdf-document ‘Uitkomsten vragenlijst Prettig wonen in een veranderend klimaat’

Download het PDF-document ‘Uitkomsten vragenlijst Prettig wonen in een veranderend klimaat’

De gemeente, het waterschap en provincie werken aan een uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie. Hierin komt te staan wat we de aankomende jaren gaan doen om de Hoeksche Waard klimaatbestendig te maken. De uitkomsten van de vragenlijst gebruiken we om mede te bepalen welke maatregelen we hierin opnemen. Eerder zijn de risico’s voor wateroverlast, overstroming, droogte en hitte voor de Hoeksche Waard samen met betrokken organisaties in beeld gebracht en geprioriteerd. Maatregelen om deze risico’s weg te nemen of te verminderen komen ook in het gemeentelijk uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie, dat in de eerste helft van 2021 af moet zijn. De gemeente houdt nu al rekening met het veranderende klimaat door nieuwbouw en herontwikkeling van ruimte klimaatbestendig te doen. Daarom zijn we ook aangesloten bij het convenant Adaptief Bouwen.

We hebben steeds vaker last van hoosbuien en langere periodes van hitte en droogte. Betegelde tuinen kunnen dan voor problemen zorgen. Vanwege de tegels kan het regenwater niet wegzakken in de grond. Daardoor kunnen tuinen en straten onderlopen en raakt het riool overbelast. In warme periodes blijft de hitte in een betegelde omgeving hangen (‘hittestress’); door het ontbreken van groen komt er geen verkoeling.

Of je nu een kleine of grote tuin hebt, een balkon, gevel of een dak, iedereen kan meehelpen om wateroverlast te voorkomen en hittestress te verminderen! Wilt u zelf aan de slag? Op onderstaande websites vindt u informatie en inspiratie over wat u kunt doen.

Een bijdrage in de kosten (subsidiemogelijkheden)

Om inwoners te helpen bij het nemen van maatregelen en het enthousiasme aan te wakkeren, werken we aan een subsidie vanuit de gemeente. Er komt € 200.000 aan subsidie beschikbaar, die naar verwachting vanaf mei 2021 kan worden aangevraagd. Inwoners kunnen zo een bijdrage vragen in de kosten om in de eigen omgeving bijvoorbeeld regenwater op te vangen, vast te houden en wateroverlast en droogte tegen te gaan. Waarvoor de subsidie precies is aan te vragen en onder welke voorwaarden dat werken we aankomende tijd uit. En goed om te weten dat ook waterschap Hollandse Delta een subsidiemogelijkheid heeft, die rond eind april weer is aan te vragen. 

In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie staan alle projecten en maatregelen, die ervoor gaan zorgen dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Het stappenplan in het Deltaplan geeft aan welke acties overheden de komende jaren achtereenvolgens moeten oppakken. De eerste stap is een klimaatstresstest, om antwoord te krijgen op de vraag hoe extreme neerslag, hitte, droogte en eventuele overstromingen onze dorpen en het landelijk gebied raken. Benieuwd naar de klimaatstresstest voor de Hoeksche Waard? U vindt de resultaten van de klimaatstresstest op de website Klimaatstresstest Hoeksche Waard. 

Aanpassen aan klimaatverandering is noodzakelijk. Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Het is van groot belang dat Nederland zich aanpast aan deze veranderingen. Als we niets doen, kan de schade in de bebouwde omgeving oplopen tot zo’n 70 miljard euro in de periode tot 2050. Ook in ons landelijk gebied kan aanzienlijke schade optreden. Stortbuien en langdurige neerslag veroorzaken ook hier wateroverlast. Op andere momenten ontstaat juist schade door droogte bijvoorbeeld op akkerlanden, bodemdaling en verzakking van gebouwen. Hitte veroorzaakt uitzettingsproblemen bij spoorwegen, bruggen en andere infrastructuur. Ook raakt hitte de gezondheid van kwetsbare mensen, zoals zieken, ouderen en jonge kinderen.

Klimaatadaptie is 1 van de 4 thema’s in het programma Duurzaamheid waar de gemeente samen met partners en inwoners aan werkt. De andere thema’s zijn: de energietransitie, circulaire economie en biodiversiteit.