Regionale Energiestrategie (RES) Hoeksche Waard

In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat de thema’s elektriciteit en het realiseren van een aardgasvrije gebouwde omgeving regionaal uitgewerkt en gerealiseerd moeten worden in een Regionale Energiestrategie (hierna RES) en Regionale Structuur Warmte (hierna RSW). Daarom zijn 30 energieregio’s gevormd. Eén van deze regio’s is de regio Hoeksche Waard en elke regio heeft nu de gelegenheid om zelf vorm te geven aan de energietransitie.

RES-regio Hoeksche Waard wordt gevormd door gemeente Hoeksche Waard, provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, woningcorporatie HW Wonen en netbeheerder Stedin. Ook inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden nauw betrokken.

De doelstellingen

Nederland heeft in het Klimaatakkoord haar doelstellingen bepaald:

 • vóór 2030 49% CO2-emissiereductie * vergeleken met 1990;
 • vóór 2050 minimaal 95% CO2-emissiereductie vergeleken met 1990.

* Emissiereductie = het verminderen van de uitstoot van stoffen die een (mogelijk) schadelijk effect op het milieu hebben.

Daarnaast heeft gemeente Hoeksche Waard in het door de gemeenteraad vastgestelde programmaplan Duurzaamheid opgenomen om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn.

RES-regio Hoeksche Waard 1.0 vastgesteld en ingediend bij Nationaal Programma RES (NPRES)
In juni stelde de gemeenteraad, Provinciale Staten van Zuid-Holland en de Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta de RES 1.0 van RES-regio Hoeksche Waard vast. Deze is inmiddels ingediend bij het NPRES. De RES wordt vervolgens iedere 2 jaar geactualiseerd en opnieuw beoordeeld door het NPRES.  

Focus op bestaande en afgeronde energieprojecten
De RES 1.0 kwam tot stand in samenwerking met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van de Hoeksche Waard. In de RES 1.0 van regio Hoeksche Waard ligt de focus op bestaande en al in ontwikkeling zijnde energieprojecten. Daarnaast wordt er komende jaren ingezet op grootschalige opwek van zonne-energie op (agrarische) bedrijfsdaken.
Het proces om te kijken of nog meer opwek van duurzame energie nodig is om in 2040 energieneutraal te zijn, wordt doorlopen vanuit het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’.


Meer weten over de Regionale Energiestrategie?

Woont of werkt u in de Hoeksche Waard of bent u op een andere manier betrokken bij het eiland en wilt u meer weten over de RES 1.0 van RES-regio Hoeksche Waard? Dan kunt u meer informatie vinden op de pagina energietransitie.

Heeft u een vraag over de RES 1.0, dan kunt u deze mailen naar reshw@gemeentehw.nl. Ook kunt u ons bellen. U kunt ons elke werkdag bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 088 – 647 36 47 of e-mailadres duurzaamheid@gemeentehw.nl. Wij helpen u graag!

De RES heeft 3 functies:

 • De RES is een nieuw instrument dat wordt toegevoegd aan de toch al goed gevulde gereedschapskist van het omgevingsrecht.
 • De RES is een instrument om ruimtelijke inpassing van duurzame opwek inclusief infrastructuur en opslag met maatschappelijke betrokkenheid te organiseren. Ook is het een manier om langdurige samenwerking tussen regionale partijen te organiseren, onder andere bij de voorbereiding en uitvoering van energieprojecten.
 • De RES geeft een overzicht van lopende projecten, plannen en strategische keuzes voor de korte en lange termijn. De strategie geeft inzicht in hoe de regio de energietransitie wil realiseren. Met een horizon van 2030 en een doorkijk naar 2050.

In de RES-regio Hoeksche Waard werken gemeente, provincie, waterschap, netbeheerder en woningcorporatie nauw samen aan de RES. Doel van deze samenwerking is om samen te komen tot een bestuurlijk vastgestelde RES 1.0 voor de regio Hoeksche Waard. De RES-regio Hoeksche Waard beschrijft hoe de regio duurzame elektriciteit en warmte gaat leveren aan inwoners en bedrijven.

De RES beschrijft hoe de volgende zaken vorm krijgen en worden ingepast in de regio:

 • de opwekking van duurzame elektriciteit;
 • de warmtetransitie in de bouw;
 • de opslag van energie;
 • de energie-infrastructuur.

Dit soort keuzes hebben grote impact op de omgeving en vragen om intensieve samenwerking en afstemming. Daarom hebben de gemeente, provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, Stedin en HW Wonen een belangrijke rol in de totstandkoming van de RES 1.0 van regio Hoeksche Waard. Ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij de totstandkoming van de RES 1.0. Naast de plannen voor opwek van duurzame energie, moet de regio ook plannen voor duurzame warmtevoorziening voor de gebouwde omgeving opnemen in de RES. Het onderdeel in de RES over de warmtevoorziening heet ook wel de Regionale Structuur Warmte (RSW). De RSW beschrijft hoeveel warmte de regio verwacht nodig te hebben in de periode tot 2030 en tot 2050. De RSW inventariseert mogelijke warmtebronnen in de regio. In de RSW staat verder:

 • hoe de regio de warmte van bovengemeentelijke bronnen, zoals aardwarmte, wil verdelen;
 • hoe de regio de warmte wil leveren aan woningen en gebouwen;
 • hoe de regio de benodigde infrastructuur en opslagcapaciteit voor warmte wil organiseren.

In de eerste versie – de concept-RES – beschrijven we:

 • hoeveel energie we kunnen opwekken in 2030 met een doorkijk naar 2050;
 • verschillende mogelijkheden voor energiebronnen en infrastructuur;
 • globale zoekgebieden.

Volgens het Klimaatakkoord moest de concept-RES uiterlijk in juni 2020 bestuurlijk worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Hollandse Delta en de directie van Stedin en HW Wonen en daarna worden aangeboden aan het Rijk. Dit is als het ware een ‘eerste bod’ vanuit regio Hoeksche Waard aan het Rijk. In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is er een landelijke aangepaste RES-planning:

Aangepaste RES-planning

In overleg besloten de opdrachtgevers van het nationaal programma RES (BZK, EZK, VNG, IPO en Unie van Waterschappen), samen met de voorzitters van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord en de uitvoeringstafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving, dat een verruiming van het tijdschema voor het opleveren van de RES nodig is in verband met de maatregelen rondom de coronacrisis.

Aangepaste RES-planning:

 • De planning voor het aanleveren van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES is verruimd van 1 juni naar 1 oktober 2020.
 • Op 1 oktober 2020 heeft PBL de RES-analyse (kwantitatief én kwalitatief) uitgevoerd, zoals die eerder beoogd was op 1 juni 2020. De PBL-analyse is 1 februari 2021 beschikbaar gesteld, samen met het advies van het Nationaal Programma RES (appreciatie).
 • De planning voor het opleveren van de RES 1.0 is verruimd van 1 maart 2021 naar 1 juli 2021.
 • De RES wordt vervolgens iedere 2 jaar geactualiseerd en opnieuw beoordeeld door het NPRES.  

Tijdlijn RES 07-04-2020

U kunt bovenstaande afbeelding in het groot bekijken door er op te klikken.

De Stuurgroep RES Hoeksche Waard, bestaande uit gemeente Hoeksche Waard, provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, HW Wonen en Stedin, heeft op 23 april 2020 de voorlopige concept-RES vastgesteld. Meer informatie vindt u hier.

De Stuurgroep RES regio Hoeksche Waard heeft op 24 september de concept-RES/RSW ingediend bij het NPRES. Meer informatie vindt u op onze website.

Nationaal Programma RES (hierna NP RES) publiceerde in januari 2021 het online magazine ‘Onze Toekomst’. Het magazine laat de energietransitie en de Regionale Energiestrategie (RES) tot leven komen via persoonlijke portretten en verhalen.

Verhalen die gevoel en inzicht geven in hoe mensen kijken naar de energietransitie, wat het belang ervan is, wie er aan werken en bij betrokken zijn, welke belangen er meespelen en welke dilemma’s dat oplevert. Van gemeenteraadslid tot ontwikkelaar van zonnepanelen. Van burgemeester tot dorpsbewoner. En van de jongere tot de oudere generatie.

RES

Zij vertellen over hun relatie met de omslag naar duurzame energie. In de vorm van korte films en podcasts komen mensen voorbij die werk maken van een schone wereld voor de volgende generaties. Schrijver en oud-politicus Jan Terlouw bijvoorbeeld. Hij is nog steeds volop aan het werk voor een omslag naar een ander energiestelsel. Ophouden met het opstoken van fossiele brandstof kán, zegt hij. Er is genoeg duurzame energie. Of de jonge student Technische Bedrijfskunde Niamah Jarallah, actief in Jong RES. Hij zet zich in om kinderen en jongeren bewust te maken van de opwarming van de aarde en de noodzaak van duurzame energie. Of Lucie Gelderblom uit Heeg die zich er hard voor maakt dat haar dorp verwarmd wordt door aquathermie: warmte uit oppervlaktewater. Of burgemeester Marieke Moorman van Bernheze die in haar regio probeert om alle betrokken partijen bij de RES recht te doen.

Het magazine laat zien dat de zoektocht in de regio’s naar hoe en waar duurzame energie opgewekt kan worden, meer is dan een document. Dat het een beweging is die de komende jaren steeds belangrijker zal worden en waar iedereen aan mee kan doen. Een beweging die gaat over eigenaar worden van onze eigen schone energie, en over een leefbare aarde voor de generaties die na ons komen. De verhalen in Onze Toekomst laten zien dat de weg ernaartoe hobbels, soms tegengestelde belangen en lastige afwegingen met zich mee brengt en dat verandering altijd een dynamisch proces is. Maar dat een schone toekomst tegelijkertijd niet alleen opofferingen van ons vraagt, maar ons ook mogelijkheden en kansen biedt.

Nieuwsgierig geworden? Luister, bekijk en lees de verhalen van Onze Toekomst op de website van de Regionale Energiestrategie.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over wat er allemaal gebeurt om de Hoeksche Waard te verduurzamen?

Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Duurzaamheid.