Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat u recht hebt op informatie van de gemeente. Met een Wob-verzoek vraagt u de gemeente om informatie over een bestuurlijk onderwerp openbaar te maken.

Veel informatie die de gemeente heeft, kunt u lezen op de website van de gemeente. Maar niet alle informatie is openbaar. Wilt u informatie over gemeentelijk beleid dat nog niet openbaar is? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen.

In de Wob wordt er een verschil gemaakt tussen actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Actieve openbaarheid betekent dat de gemeente zelf, uit eigen beweging, informatie over beleid en uitvoering openbaar maakt, bijvoorbeeld via de website van gemeente Hoeksche Waard.

Passieve openbaarheid houdt in dat iedereen het recht heeft om een verzoek om bepaalde documenten of stukken in te dienen bij de gemeente. Daarbij gelden wel bepaalde beperkingen:

  • het verzoek moet betrekking hebben op bestuurlijke informatie (informatie over het gemeentelijk beleid, met inbegrip van de voorbereiding en de uitvoering daarvan)
  • het verzoek moet betrekking hebben op bestaande informatie die is vastgelegd in documenten
  • er kan een uitzonderingsgrond van toepassing zijn; die zijn vastgelegd in de wet.

In een aantal gevallen verstrekt de gemeente geen informatie. Dan is er volgens de gemeente een bepaalde reden voor. Die redenen zijn onder meer:

  • Gegevens die het financieel of economisch belang van de gemeente in gevaar brengen.
  • Gegevens waarvan het belang van het openbaar maken niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
  • Gegevens die personen of bedrijven vertrouwelijk hebben verstrekt aan de gemeente.
  • Gegevens waarvan het belang van het openbaar maken niet opweegt tegen het belang van de inspectie, controle en toezicht door de gemeente.
  • En tenslotte gegevens waarbij, als de gemeente ze openbaar zou maken, er voor een bepaalde partij, bijvoorbeeld een bedrijf, een duidelijk voordeel zou zijn, terwijl een andere partij daar juist nadeel van zou ondervinden.

Een verzoek om informatie kan per brief worden ingediend. 

Het verzoek stuurt u naar:

T.a.v. team juridische zaken
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

In het verzoek moet staan over welke bestuurlijke aangelegenheid documenten worden gevraagd. Hoe duidelijker u bent, het liefst door het document bij naam te noemen, hoe sneller de gemeente u van dienst kan zijn. De gemeente zal sneller en beter in staat zijn om een besluit te nemen op het verzoek om informatie als het verzoek zo concreet en duidelijk mogelijk is. De gemeente kan kosten in rekening brengen voor het verstrekken van informatie, zoals bepaald in de Legesverordening.

Ook is het mogelijk om uw verzoek mondeling in te dienen bij het servicepunt Oud-Beijerland. 

De gemeente moet binnen 4 weken een beslissing nemen op het verzoek om documenten openbaar te maken. De beslissing mag één keer voor een periode van 4 weken worden uitgesteld. Als de informatie kan worden verstrekt moet dat binnen 4 weken na de ontvangst van de aanvraag gebeurd zijn.

Als de gemeente verwacht dat een belanghebbende bezwaar zal maken tegen het verstrekken van de informatie, dan mag de gemeente die informatie niet eerder verstrekken dan 2 weken na de bekendmaking van het besluit dat de informatie wordt verstrekt.

Bij vragen kunt u contact opnemen met team Juridische Zaken via het nummer 088 – 647 36 47 of 14 0186

De ingediende Wob-verzoeken vindt u op de pagina ‘Overzicht Wob-verzoeken’