Spring naar content

Regionale Energiestrategie (RES) Hoeksche Waard

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de thema’s elektriciteit en het realiseren van een aardgasvrije gebouwde omgeving regionaal uitgewerkt en gerealiseerd moeten worden. Daarom zijn 30 energieregio’s gevormd. Eén van deze regio’s is de regio Hoeksche Waard en elke regio heeft nu de gelegenheid om zelf vorm te geven aan de energietransitie.

De doelstellingen

Nederland heeft in het Klimaatakkoord haar doelstellingen bepaald:

 • vóór 2030 49% CO2-emissiereductie * vergeleken met 1990;
 • vóór 2050 minimaal 95% CO2-emissiereductie vergeleken met 1990.

* Emissiereductie = Het verminderen van de uitstoot van stoffen die een (mogelijk) schadelijk effect op het milieu hebben.

Daarnaast heeft gemeente Hoeksche Waard in de Energievisie Hoeksche Waard 2016-2020 de doelstelling opgenomen om in 2040 een energieneutrale Hoeksche Waard te hebben.

Voor de thema’s elektriciteit en gebouwde omgeving (warmte) is afgesproken dat deze regionaal worden uitgewerkt in een RES. De regio Hoeksche Waard wordt gevormd door gemeente Hoeksche Waard, provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, woningcorporatie HW Wonen en netbeheerder Stedin. Ook inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden nauw betrokken.

Meer weten over de Regionale Energiestrategie?

Woont of werkt u in de Hoeksche Waard of bent u op een andere manier betrokken bij het eiland? Dan wilt u ongetwijfeld meer weten over wat de Regionale Energiestrategie (RES) inhoudt, wat de opgave is en hoe de (RES) regio Hoeksche Waard invulling gaat geven aan duurzame energieopwekking en het realiseren van een aardgasvrije gebouwde omgeving. Tijdens de regionale startbijeenkomst (eerste meedenkbijeenkomst) presenteerde de (RES) regio Hoeksche Waard de route die zij de komende maanden loopt. Tijdens meedenkbijeenkomsten gaan wij met elkaar in gesprek om uw inbreng te horen. De RES is namelijk een proces van ons allemaal. Wilt u meedenken of heeft u vragen? U kunt uw vraag mailen naar reshw@gemeentehw.nl.

De RES heeft 3 functies:

 • De RES is een nieuw instrument dat wordt toegevoegd aan de toch al goed gevulde gereedschapskist van het omgevingsrecht.
 • De RES is een instrument om ruimtelijke inpassing van duurzame opwek inclusief infrastructuur en opslag met maatschappelijke betrokkenheid te organiseren. Ook is het een manier om langdurige samenwerking tussen regionale partijen te organiseren, onder andere bij de voorbereiding en uitvoering van energieprojecten.
 • De RES geeft een overzicht van lopende projecten, plannen en strategische keuzes voor de korte en lange termijn. De strategie geeft inzicht in hoe de regio de energietransitie wil realiseren. Met een horizon van 2030 en een doorkijk naar 2050.

In de energieregio Hoeksche Waard werken gemeente, provincie, waterschap, netbeheerder en woningcorporatie nauw samen aan de RES. Doel van deze samenwerking is om samen te komen tot een bestuurlijk vastgestelde RES Hoeksche Waard. De RES Hoeksche Waard beschrijft hoe de regio duurzame elektriciteit en warmte gaat leveren aan inwoners en bedrijven.

Opwek van duurzame elektriciteit en een aardgasvrije bouw

De RES beschrijft hoe de volgende zaken vorm krijgen en worden ingepast in de regio:

 • de opwekking van duurzame elektriciteit;
 • de warmtetransitie in de bouw;
 • de opslag van energie;
 • de energie-infrastructuur.

Dit soort keuzes hebben grote impact op de omgeving en vragen om intensieve samenwerking en afstemming. Daarom hebben de gemeente, provincie Zuid-Holland, Waterschap Hollandse Delta, Stedin en HW Wonen een belangrijke rol in de totstandkoming van de RES. Ook inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden nauw betrokken. Naast de plannen voor opwek van duurzame energie moet de regio ook plannen voor duurzame warmtevoorziening voor de gebouwde omgeving  opnemen in de RES. Het onderdeel in de RES over de warmtevoorziening heet ook wel de Regionale Structuur Warmte (RSW). De RSW beschrijft hoeveel warmte de regio verwacht nodig te hebben in de periode tot 2030 en tot 2050. De RSW inventariseert mogelijke warmtebronnen in de regio. In de RSW staat verder:

 • hoe de regio de warmte van bovengemeentelijke bronnen, zoals aardwarmte, wil verdelen;
 • hoe zij de warmte wil leveren aan woningen en gebouwen;
 • hoe de regio de benodigde infrastructuur en opslagcapaciteit voor warmte wil organiseren.

In de eerste versie – de concept-RES – beschrijven we:

 • hoeveel energie we kunnen opwekken in 2030 met een doorkijk naar 2050;
 • verschillende mogelijkheden voor energiebronnen en infrastructuur;
 • globale zoekgebieden.

Volgens het Klimaatakkoord moest de concept-RES uiterlijk in juni 2020 bestuurlijk worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Hollandse Delta en de directie van Stedin en HW Wonen en daarna worden aangeboden aan het Rijk. Dit is als het ware een ‘eerste bod’ vanuit regio Hoeksche Waard aan het Rijk. In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is er een landelijke aangepaste RES-planning:

Aangepaste RES-planning

In overleg besloten de opdrachtgevers van het nationaal programma RES (BZK, EZK, VNG, IPO en Unie van Waterschappen), samen met de voorzitters van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord en de uitvoeringstafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving, dat een verruiming van het tijdschema voor het opleveren van de RES nodig is.

De aangepaste RES-planning is als volgt:

 • De planning voor het aanleveren van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES wordt verruimd van 1 juni naar 1 oktober 2020.
 • Op 1 oktober start PBL de RES-analyse (kwantitatief én kwalitatief) zoals die eerder beoogd was op 1 juni. De PBL-analyse komt op uiterlijk 1 februari 2021 beschikbaar, samen met het advies van het nationaal programma RES (appreciatie).
 • Het toepassen van de verdeelsystematiek – indien nodig – verschuift naar 1 februari 2021.
 • De planning voor het opleveren van de RES 1.0 wordt verruimd van 1 maart 2021 naar 1 juli 2021.

Vervolgens moet de RES 1.0 worden opgeleverd in maart 2021 en de RES 2.0 na 24 maanden (als onderdeel van een tweejaarlijkse herijking).Tijdlijn RES 07-04-2020

U kunt bovenstaande afbeelding in het groot bekijken door er op te klikken.

De Stuurgroep RES Hoeksche Waard, bestaande uit gemeente Hoeksche Waard, provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, HW Wonen en Stedin, heeft op 23 april 2020 de voorlopige concept-RES vastgesteld. Voor meer informatie klik hier.

De Stuurgroep RES regio Hoeksche Waard heeft op 24 september de concept-RES/RSW ingediend bij het NPRES. Voor meer informatie klik hier.