Algemene subsidieverordening en diverse uitvoeringsregels

Op deze pagina vindt u de informatie over de subsidieverordening van gemeente Hoeksche Waard en de diverse uitvoeringsregels die onlangs zijn vastgesteld in het college.

Op 12 december 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aangepaste Algemene subsidieverordening gemeente Hoeksche Waard 2023 (Asv). De regels over subsidieverstrekking staan beschreven in de Asv, het subsidiebeleidskader, de uitvoeringsregels en de algemene wet bestuursrecht.

Documenten:

Algemene subsidieverordening gemeente Hoeksche Waard 2023.pdf

 

Wij, Hoeksche Waard: ruimte voor iedereen! Ons uitgangspunt is een betrokken samenleving, waaraan alle inwoners gelijkwaardig kunnen deelnemen. We zetten in op een stevige sociale basisinfrastructuur met laagdrempelige voorzieningen en activiteiten met een preventieve werking voor (kwetsbare) inwoners. Om elkaar te ontmoeten, informatie en advies te krijgen en op lichte wijze te worden ondersteund en toegerust. Wij willen dat deze infrastructuur (vooral) bestaat uit familie, vrienden, buurtbewoners, mantelzorgers, vrijwilligers, verenigingen, sociaal werkers, scholen en sociale ondernemers. Het versterken van een inclusieve samenleving is niet alleen een taak van de gemeente, maar ook van inwoners, ondernemers, organisaties en aanbieders. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de omgeving zodanig te veranderen dat alle inwoners kunnen meedoen. Met het subsidiebeleid zet de gemeente in op het versterken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een toegankelijke samenleving. Nieuwe innovatieve projecten die hieraan een bijdrage leveren kunnen worden ondersteund met een incidentele subsidie. Er is een aantal kernwaarden waaraan activiteiten van organisaties aantoonbaar moeten bijdragen om voor subsidie in aanmerking te komen. De gemeente hecht grote waarde aan een aanbod dat aantoonbaar aansluit bij de vraag vanuit de samenleving. Het doel is dat zoveel mogelijk inwoners kunnen participeren en meedoen op de door hen gewenste wijze. Om vraaggericht te denken is veelal een omslag in de denkwijze van organisaties nodig. Het gaat niet alleen om de vraag van de eigen leden of doelgroep maar ook om een bredere oriëntatie op de vraag vanuit de samenleving. Dit vraagt van organisaties om regelmatig kritisch te kijken naar het eigen aanbod en om de vraag actief op te halen.

Meld u dan aan voor de subsidie informatiemail via subsidie@gemeentehw.nl. Op deze manier blijft u op de hoogte van de actuele termijnen voor aanvragen, toekennen en vaststellen. Ook hoort u wanneer er wijzigingen zijn in de subsidieregeling, en ontvangt u de aanvraagformulieren. Wijzigingen in het mailadres waarop u de subsidie informatiemail ontvangt? Geef het door via subsidie@gemeentehw.nl.