Spring naar content

Incidentele subsidies 2022

In de gemeente zijn veel instellingen actief die gebruikmaken van subsidieregelingen van de gemeente. Met deze subsidie kunnen zij activiteiten organiseren en financieren voor inwoners en zo de leefbaarheid in onze dorpen bevorderen. 

Een aanvraag voor een incidentele subsidie wordt uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, ingediend. Het aanvraagformulier voor een incidentele subsidie kunt u hieronder downloaden.

Het ingevulde en ondertekende formulier met daarbij de verplichte bijlagen kunnen worden gemaild naar subsidie@gemeentehw.nl.

Voor meer informatie over het aanvraagformulier kunst en cultuur bekijkt u de pagina ‘Kunst- en cultuursubsidies.

Het is belangrijk om te weten of er een vergunningaanvraag of melding van toepassing is op de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt. Hieronder leest u meer daarover.

Heb ik een vergunning nodig?

Voor kleinere evenementen die voldoen aan bepaalde voorwaarden hoeft u geen vergunning aan te vragen. U bent wel verplicht uw evenement bij het team Vergunningen APV te melden. Als  een melding niet voldoende is, dan is het evenement vergunning plichtig. U moet dan een vergunning aanvragen. De formulieren voor het melden van een evenement en voor het aanvragen van een evenementenvergunning vindt u op de pagina ‘evenement organiseren’.

Aanvragen die wij na de uiterlijke indieningstermijn van 8 weken ontvangen nemen wij niet in behandeling. Heeft u een aanvraag voor een incidentele subsidie ingediend? Dan ontvangt u binnen 4 weken na het indienen van een aanvraag een besluit. Hierin is vermeld of u de aangevraagde subsidie krijgt toegekend.

Op 28 januari 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Algemene subsidieverordening gemeente Hoeksche Waard 2020 (Asv) en het daarbij horende algemene subsidiebeleidskader.

Het nieuwe subsidiebeleid gaat gelden voor subsidieaanvragen vanaf 2021. De regels over subsidieverstrekking staan beschreven in de algemene wet bestuursrecht, Asv en de uitvoeringsregels.

Documenten

• Algemene subsidieverordening gemeente Hoeksche Waard
• Algemeen subsidiebeleidskader gemeente Hoeksche Waard

Wij, Hoeksche Waard: ruimte voor iedereen!

Ons uitgangspunt is een betrokken samenleving, waaraan alle inwoners gelijkwaardig kunnen deelnemen. We zetten in op een stevige sociale basisinfrastructuur met laagdrempelige voorzieningen en activiteiten met een preventieve werking voor (kwetsbare) inwoners. Om elkaar te ontmoeten, informatie en advies te krijgen en op lichte wijze te worden ondersteund en toegerust. Wij willen dat deze infrastructuur (vooral) bestaat uit familie, vrienden, buurtbewoners, mantelzorgers, vrijwilligers, verenigingen, sociaal werkers, scholen en sociale ondernemers.

Het versterken van een inclusieve samenleving is niet alleen een taak van de gemeente, maar ook van inwoners, ondernemers, organisaties en aanbieders. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de omgeving zodanig te veranderen dat alle inwoners kunnen meedoen. Met het subsidiebeleid zet de gemeente in op het versterken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een toegankelijke samenleving. Nieuwe innovatieve projecten die hieraan een bijdrage leveren kunnen worden ondersteund met een incidentele subsidie. Er is een aantal kernwaarden waaraan activiteiten van organisaties aantoonbaar moeten bijdragen om voor subsidie in aanmerking te komen.

De gemeente hecht grote waarde aan een aanbod dat aantoonbaar aansluit bij de vraag vanuit de samenleving. Het doel is dat zoveel mogelijk inwoners kunnen participeren en meedoen op de door hen gewenste wijze. Om vraaggericht te denken is veelal een omslag in de denkwijze van organisaties nodig. Het gaat niet alleen om de vraag van de eigen leden of doelgroep maar ook om een bredere oriëntatie op de vraag vanuit de samenleving. Dit vraagt van organisaties om regelmatig kritisch te kijken naar het eigen aanbod en om de vraag actief op te halen.

Meld u dan aan voor de subsidie informatiemail via subsidie@gemeentehw.nl. Op deze manier blijft u op de hoogte van de actuele termijnen voor aanvragen, toekennen en vaststellen. Ook hoort u wanneer er wijzigingen zijn in de subsidieregeling, en ontvangt u de aanvraagformulieren.

Wijzigingen in het mailadres waarop u de subsidie informatiemail ontvangt? Geef het door via subsidie@gemeentehw.nl.