Spring naar content

Subsidies 2021 en vaststelling subsidies 2019 gemeente Hoeksche Waard

In de gemeente zijn veel instellingen actief die gebruikmaken van subsidieregelingen van de gemeente. Met deze subsidie kunnen zij activiteiten organiseren en financieren voor inwoners en zo de leefbaarheid in onze dorpen bevorderen. 

Op 28 januari 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Algemene subsidieverordening gemeente Hoeksche Waard 2020 (Asv) en het daarbij horende algemene subsidiebeleidskader.

Het nieuwe subsidiebeleid gaat gelden voor subsidieaanvragen vanaf 2021. De regels over subsidievestrekking staan beschreven in de algemene wet bestuursrecht, Asv en de uitvoeringsregels.

Documenten

Wij, Hoeksche Waard: ruimte voor iedereen!

Ons uitgangspunt is een betrokken samenleving, waaraan alle inwoners gelijkwaardig kunnen deelnemen. We zetten in op een stevige sociale basisinfrastructuur met laagdrempelige voorzieningen en activiteiten met een preventieve werking voor (kwetsbare) inwoners. Om elkaar te ontmoeten, informatie en advies te krijgen en op lichte wijze te worden ondersteund en toegerust. Wij willen dat deze infrastructuur (vooral) bestaat uit familie, vrienden, buurtbewoners, mantelzorgers, vrijwilligers, verenigingen, sociaal werkers, scholen en sociale ondernemers.

Het versterken van een inclusieve samenleving is niet alleen een taak van de gemeente, maar ook van inwoners, ondernemers, organisaties en aanbieders. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de omgeving zodanig te veranderen dat alle inwoners kunnen meedoen. Met het subsidiebeleid zet de gemeente in op het versterken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een toegankelijke samenleving. Nieuwe innovatieve projecten die hieraan een bijdrage leveren kunnen worden ondersteund met een incidentele subsidie. Er is een aantal kernwaarden waaraan activiteiten van organisaties aantoonbaar moeten bijdragen om voor subsidie in aanmerking te komen.

De gemeente hecht grote waarde aan een aanbod dat aantoonbaar aansluit bij de vraag vanuit de samenleving. Het doel is dat zoveel mogelijk inwoners kunnen participeren en meedoen op de door hen gewenste wijze. Om vraaggericht te denken is veelal een omslag in de denkwijze van organisaties nodig. Het gaat niet alleen om de vraag van de eigen leden of doelgroep maar ook om een bredere oriëntatie op de vraag vanuit de samenleving. Dit vraagt van organisaties om regelmatig kritisch te kijken naar het eigen aanbod en om de vraag actief op te halen.

Structurele subsidies 2021 kunt u aanvragen van 15 juli tot 1 oktober 2020. Aanvragen die na deze datum worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Heeft u een subsidieaanvraag ingediend? Dan ontvangt u uiterlijk 31 december 2020 een besluit waarin is vermeld of u een subsidie voor 2021 krijgt toegekend.

Het is in een aantal gevallen mogelijk om een meerjarige subsidie aan te vragen.De Algemene Subsidieverordening gemeente Hoeksche Waard 2020 biedt de mogelijkheid om een meerjarige structurele subsidie aan te vragen voor een periode van maximaal vier jaar.

Uitzondering hierop zijn de aanvragen voor structurele subsidies voor sport, landbouw, economie, recreatie en toerisme, subsidies voor de EHBO, Kunst en Cultuur, Scouting, Zonnebloem, Oranjeverenigingen, Speeltuinverenigingen en de Kinderboerderijen. Deze uitvoeringsregels zijn nog niet geharmoniseerd. Daarom kunnen deze subsidieaanvragers alleen subsidie aanvragen voor 2021. Vanaf 2022 is het ook voor hen mogelijk meerjarige subsidies aan te vragen.

De formulieren voor het aanvragen van een structurele subsidie en een subsidie voor Lokale Impuls Jeugd vindt u hieronder.

Documenten

Aanvragen voor  incidentele subsidies 2021 kunt u indienen tot 8 weken voor de activiteit/ evenement. Het is belangrijk om te weten of er een vergunningaanvraag of melding van toepassing is op de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt. Hieronder leest u meer daarover.

Evenement organiseren? Zo regelt u het!

Voor kleinere evenementen die voldoen aan bepaalde voorwaarden hoeft u geen vergunning aan te vragen. U bent wel verplicht uw evenement bij het team Vergunningen APV te melden. Als  een melding niet voldoende is, dan is het evenement vergunning plichtig. U moet dan een vergunning aanvragen. De formulieren voor het melden van een evenement en voor het aanvragen van een evenementenvergunning vindt u op de pagina ‘evenement organiseren’.

Aanvragen die wij na de uiterlijke indieningstermijn van 8 weken ontvangen nemen wij niet in behandeling. Heeft u een aanvraag voor een incidentele subsidie ingediend? Dan ontvangt u binnen 4 weken na het indienen van een aanvraag een besluit. Hierin is vermeld of u de aangevraagde subsidie krijgt toegekend.

Het formulier voor het aanvragen van een incidentele  subsidie vindt u hieronder. Voor kunst en cultuur is een apart aanvraagformulier voor een incidentele subsidie 2021.

Documenten

Voor de vaststelling prestatiesubsidies 2019 voormalige Korendijk en de incidentele subsidies boven de € 3.500 voormalig gemeente Oud-Beijerland zijn formulieren beschikbaar. Deze formulieren zijn hieronder te vinden en moeten worden ingediend met de financiële jaarstukken 2019. Voor de overige voormalige gemeenten geldt dat de subsidie vaststelling 2019 aangevraagd moet worden met een brief en de financiële jaarstukken 2019.

Let op:  Subsidieaanvragen die  na de daarvoor gestelde termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Documenten