Spring naar content

Incidentele subsidie voormalige gemeente Oud-Beijerland

In de gemeente zijn veel instellingen actief die gebruikmaken van subsidieregelingen van de gemeente. Met deze subsidie kunnen zij activiteiten organiseren en financieren voor inwoners en zo de leefbaarheid in onze dorpen bevorderen.

Een incidentele subsidie is een subsidie die voor een eenmalige activiteit wordt verstrekt. Wij verstrekken deze subsidie alleen aan instellingen; ‘een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie die zonder winstoogmerk activiteiten organiseert’.

Op dit moment gelden nog de regelingen van de 5 voormalige Hoeksche Waardse gemeenten. Subsidieaanvragen voor dit jaar worden behandeld conform de subsidieverordeningen en beleidsregels van de voormalige Hoeksche Waardse gemeenten.

Incidentele subsidies zijn bedoeld om flexibel in te spelen op ontwikkelingen en om organisaties uit te dagen nieuwe activiteiten en/of projecten te ontwikkelen. De gemeente biedt met incidentele subsidies de mogelijkheid om snel concrete activiteiten te subsidiëren. Alleen organisaties die uit de voormalige gemeente Oud-Beijerland of de Hoeksche Waard komen en geen structurele subsidie >€100.000,- (voorheen budgetsubsidie) ontvangen, kunnen een aanvraag indienen. De activiteit moet (ook) in Oud-Beijerland plaatsvinden. Ook kan een vereniging in de voormalige gemeente Oud-Beijerland in aanmerking komen voor een jubileumbijdrage. De richtlijnen hiervoor kunt u lezen in de “Subsidiebeleidsregels gemeente Oud-Beijerland 2017” dat u vindt onder ‘Documenten’ op deze pagina.

Subsidieplafond

Voor de incidentele subsidies is een subsidieplafond vastgesteld per kalenderjaar. Dit houdt in dat er niet meer dan € 33.665,- per kalenderjaar beschikbaar wordt gesteld. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend. Aanvragen worden behandeld op datum van binnenkomst, daarbij geldt: “Wie het eerst komt, het eerst maalt”. Wij hanteren daarbij het boekjaar. Een boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van de volledige (complete) aanvraag. Een aanvraag moet schriftelijk worden ingediend, uiterlijk twee maanden voor de start van de activiteit. U vraagt de incidentele subsidie aan via onderstaand formulier:

De aanvraag moet voorzien zijn van de volgende bijlagen:

  • Een activiteitenbeschrijving
  • Een begroting van inkomsten en uitgaven van de activiteit
  • Een kopie van de stichtingsakte van de vereniging (alleen bij een aanvraag voor een jubileumbijdrage)

Als u voor het eerst subsidie aanvraagt moet u ook de volgende stukken meesturen:

  • De oprichtingsakte of de geldende statuten
  • Een overzicht van de financiële positie

Vaststellen van een incidentele subsidie

Nadat u uw project heeft uitgevoerd moet u verantwoording afleggen over wat u met de subsidie heeft gedaan. Dit geldt alleen als uw subsidie hoger is dan € 3.500,-. U moet daarvoor een aanvraag vaststelling subsidie indienen. Om uw incidentele subsidie te verantwoorden moet  u binnen 3 maanden na afloop van uw project/activiteit een schriftelijke aanvraag tot subsidievaststelling indienen. Bij deze aanvraag voegt u:

  • Een inhoudelijk verslag van de activiteit(en);
  • Een overzicht van inkomsten en uitgaven van de activiteit(en).

Bij de vaststelling van de subsidie gaan wij uit van de werkelijk uitgevoerde activiteit(en). Dit houdt in dat als het project in werkelijkheid niet, of niet voldoende is uitgevoerd, wij (een deel van) de subsidie kunnen terugvorderen. Ook kunnen wij, als de werkelijke kosten van het project aanzienlijk afwijken van de begroting, overgaan tot het (gedeeltelijk) terugvorderen van de subsidie. De subsidie bedraagt bij vaststelling maximaal het bedrag dat wij hebben verleend. Binnen 3 maanden na ontvangst van uw verzoek hoort u van ons of u de subsidie mag houden.

Zoals u weet werkt gemeente Hoeksche Waard aan de harmonisatie van het subsidiebeleid. In februari heeft u van ons informatie over de stand van zaken ontvangen. De coronacrisis zorgt ervoor dat wij onze planning moeten aanpassen voor het aanvragen van de structurele subsidies 2021 en de vaststelling van de structurele subsidies 2019. Ook heeft de crisis gevolgen voor de verantwoording van project- en incidentele subsidies 2020. In deze brief informeren wij u hierover. U vindt deze brief onder ‘Documenten’ op deze pagina.